Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, stran 11101.

Na podlagi osmega odstavka 126. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
1. člen
V Pravilniku o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (Uradni list RS, št. 40/06 in 115/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila s prednostjo, je dovoljeno namestiti in uporabljati samo na vozilih policije, na vozilih državnih organov, ki se uporabljajo za prevoz varovanih oseb iz uredbe, ki določa varovane osebe, na vozilih vojaške policije, na vozilih za nujno medicinsko pomoč in drugih reševalnih vozilih, ki se uporabljajo v mreži javne zdravstvene službe in so predpisano opremljena za nujno medicinsko pomoč, na gasilskih vozilih, vozilih carinske službe, posebej označenih službenih vozilih Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in na vozilih mobilne enote Veterinarske uprave Republike Slovenije, s katerimi se opravlja nadzor prevozov v cestnem prometu, na posebej označenih specialnih vozilih za prevoz zaprtih oseb Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, državnega tožilstva in preiskovalne službe sodišča ter na intervencijskih vozilih civilne zaščite, gorske reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za opravljanje nalog iz tega člena.«.
V drugem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, ki so za delo državnih organov strateškega pomena ter za izvedbo nalog pri varovanju oseb in objektov.«.
V četrtem odstavku se črta beseda »označenih«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila za spremstvo, je dovoljeno vgraditi, namestiti in uporabljati samo na vozilih, s katerimi policija ali vojaška policija opravlja spremstvo iz drugega odstavka tega člena. Pod pogojem iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika je dovoljeno vgraditi, namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov, ki označujejo vozila za spremstvo, tudi na vozila drugih državnih organov, kadar so ta vozila v spremstvu.
(2) Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih za spremstvo je dovoljeno uporabljati samo za izvedbo nalog pri spremljanju in varovanju določenih oseb ali posebno pomembnih tovorov ter pri spremljanju in varovanju prireditev na cesti, ki jih drugače ne bi bilo mogoče zavarovati ali bi bilo drugačno varovanje nesorazmerno zahtevno in drago.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-234/2010/9 (212-08)
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
EVA 2010-1711-0020
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve