Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4206. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, stran 11255.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02 in 41/04 - ZVO-1) se v 1. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 91), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), določa mejne vrednosti emisije snovi v zrak in ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.
Za vprašanja v zvezi z emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, v zvezi z meritvami emisije snovi v zrak, ki niso urejena s to uredbo, pa pravilnik, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje.«.
2. člen
V 2. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Mešani komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in odpadki iz dejavnosti trgovine in industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja, ki so zaradi svoje narave in sestave podobni odpadkom iz gospodinjstev, razen ločeno zbranih frakcij, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo v podskupino 20 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, in drugih odpadkov, ki se uvrščajo v podskupino 20 02 s klasifikacijskega seznama odpadkov.«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Nazivna zmogljivost je vsota sežigalnih zmogljivosti peči v sestavi sežigalnice, ki jo zlasti ob upoštevanju kurilne vrednosti odpadkov določi projektant in potrdi upravljavec, izražena kot količina v eni uri sežganih odpadkov.«.
3. člen
V Prilogi 3 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. POSEBNE DOLOČBE ZA CEMENTARNE, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE
2.1. Mejne vrednosti MEV(sosež) za sosežig odpadkov v cementarnah za koncentracije nevarnih snovi, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 10 volumenskih %, so:
+--------------------------------------+-----------------------+
|       Vrsta snovi       |   Mejna vrednost  |
|                   |    MEV(sosež)   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupni prah              |    30 mg/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|HCl                  |    10 mg/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|HF                  |    1 mg/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|NOx za obstoječe naprave       |    800 mg/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|NOx za nove naprave          |   500 mg/m3(1)   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Cd + Tl                |    0,05 mg/m3   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Hg                  |    0,05 mg/m3   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V   |    0,5 mg/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dioksini in furani          |    0,1 ng/m3    |
+--------------------------------------+-----------------------+
  (1) C ementne peči, ki obratujejo in imajo dovoljenje v
skladu s predpisi Evropske unije ter začnejo sosežigati odpadke
po 28. aprilu 2004, se pri uveljavljanju mejnih vrednosti
emisij NOx ne štejejo za nove naprave.
2.2. Mejni vrednosti MEV(sosež) za sosežig odpadkov v cementarnah za koncentracije TOC in SO(2), ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 10 volumenskih % , sta:
+------------------------------+------------------------------+
|     Vrsta snovi     | Mejna vrednost MEV(sosež)  |
+------------------------------+------------------------------+
|SO(2)             |      50 mg/m3      |
+------------------------------+------------------------------+
|TOC              |      10 mg/m3      |
+------------------------------+------------------------------+
Za čas vzorčenja, čas povprečenja in druge pogoje merjenja koncentracij snovi v zgorevalnih plinih pri sosežigu odpadkov se uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo merjenje koncentracij snovi v zgorevalnih plinih sežigalnic.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2010
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
EVA 2010-2511-0086
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti