Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4155. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, stran 11155.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 36. seji dne 20. 9. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A Mestnega sveta Mestne Občine Celje
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00, 3/04 in 33/05) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet se konstituira na prvi seji sveta po volitvah (v nadaljevanju besedila: konstitutivna seja sveta), na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov svetnikov.
Konstitutivno sejo sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi svetnikov, vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.
Zaradi priprave na konstitutivno sejo sveta prejšnji župan skliče predstavnike kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.«
2. člen
Za 11. členom se dodajo novi 11.a, 11.b, 11.c, 11.č, 11.d in 11.e členi, ki se glasijo:
»11.a člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov;
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljnjem besedilu: mandatna komisija);
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov;
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Slovesna prisega župana in svetnikov ter pozdravni nagovor župana;
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
O dnevnem redu konstitutivne seje sveta, svet ne razpravlja in ne odloča.
11.b člen
Slovesna prisega župana se glasi: »Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana/županje opravljal/a vestno in odgovorno, spoštoval/a pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Celje ter z vsemi močmi deloval/a za čast, blaginjo in razvoj Mestne občine Celje in njenih občank in občanov.«
Slovesna prisega svetnikov se glasi: »Slovesno prisegam, da bom dolžnosti mestnega svetnika/mestne svetnice opravljal/a vestno in odgovorno, spoštoval/a pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Celje ter z vsemi močmi deloval/a za čast, blaginjo in razvoj Mestne občine Celje in njenih občank in občanov.« O načinu izvedbe svečane prisege se odločijo svetniki na predlog predsedujočega.
Svetniki, ki niso bili potrjeni na konstitutivni seji, slovesno prisežejo neposredno po potrditvi njihovega mandata na seji sveta na kateri so bili potrjeni.
Konstitutivno sejo sveta vodi najstarejši svetnik oziroma svetnik, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi svet.
Na konstitutivni seji svet izmed navzočih svetnikov z javnim glasovanjem imenuje tri člansko mandatno komisijo. Člane mandatne komisije predlaga predsedujoči na seji, lahko pa tudi vsak drug svetnik. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani mandatne komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za svetnike, pripravi svoje poročilo in predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za svetnike ali predstavnikov kandidatnih list ter predlaga potrditev mandatov svetnikov.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.
11.c člen
Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za svetnika, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati.
Kadar svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član sveta.
Če svet pritožbi iz prvega oziroma četrtega odstavka tega člena ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče.
11.č člen
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni svetniki, mandat dotedanjim svetnikom pa preneha.
Kolikor svet ni prejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 11.c člena, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, ko se svet konstituira, mandat dotedanjemu županu pa takrat preneha.
S konstituiranjem novega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta, prejšnjega sestava.
11.d člen
Ko je svet konstituiran, na konstitutivni seji imenuje izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, kot svoje stalno delovno telo.
11.e člen
Svet praviloma v 30 dneh po konstituiranju imenuje delovna telesa sveta, najkasneje v 45 dneh pa mora imenovati nadzorni odbor.«
3. člen
Črtajo se 12., 13. in 14. člen.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-1
Celje, dne 20. septembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti