Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

2578. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2579. Sklep o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada

OBČINE

Ankaran

2580. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Kamnik

2597. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ZP-01 Zgornje Palovče

Lendava

2581. Odlok o priznanjih Občine Lendava
2582. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Lendava v letu 2024 in v letu 2025
2583. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Lendava v obdobju 2023–2026

Miren-Kostanjevica

2584. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 180 k.o. 2323 Vrtoče
2585. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1770 in 1779 obe k.o. 2333 Temnica
2586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 3140 k.o. 2332 Kostanjevica na Krasu
2587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 608/2 k.o. 2318 Bilje

Piran

2588. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran

Postojna

2589. Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2022

Rečica ob Savinji

2590. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 661/4 k.o. 935 – Spodnja Rečica

Slovenj Gradec

2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
2592. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del)
2593. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3566)

Šempeter-Vrtojba

2594. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter - Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba

Velike Lašče

2595. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
2596. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost