Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023

Kazalo

2580. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 7298.

  
Na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22), 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« (Uradni list RS, št. 146/22 in 54/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana« (Uradni list RS, št. 77/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« (Uradni list RS, št. 77/23) ter Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS, št. 77/23) župan Občine Ankaran dne 21. 7. 2023 sprejme
S K L E P 
o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
I. JAVNA SLUŽBA 
S tem sklepom se določa način in pogoje izvajanja gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih, kjer je izvajanje gospodarske javne službe uvedeno na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Ankaran in se po uveljavitvi tega sklepa izvaja na način in pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
II. PARKIRIŠČA 
Parkirišča na katerih se izvaja javna služba iz I. točke tega sklepa so:
1. parkirišče »v centru Ankarana«,
2. parkirišče »Lazaret«,
3. parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«.
V tem sklepu uporabljen splošen izraz parkirišča oziroma parkirišče se uporablja za vsa parkirišča iz te točke.
III. UPORABA PARKIRIŠČ 
Uporabniki oziroma vozniki uporabljajo parkirišča na lastno odgovornost. Upravljavec parkirišča in Občina Ankaran nista odgovorna za morebitno škodo, ki bi bila povzročena na vozilu v času, ko je parkirano na parkirišču.
Parkirišča smejo uporabljati osebna vozila, terenska vozila, namenjena osebni uporabi in kombinirana vozila do 3,5 t največje dovoljene mase. Avtobusi lahko uporabljajo posebej določena parkirna mesta, kot je to opredeljeno za posamezno območje parkiranja v poglavju VIII.
Uporaba parkirišč ni dovoljena bivalnim vozilom (kamperji) in vozilom s prikolico ter kombiniranim vozilom, ki presegajo gabarite označenih parkirnih prostorov, če ni s tem sklepom pri posameznem parkirišču drugače določeno.
Za dostavo v poslovne objekte ob parkiriščih, ne pa tudi za parkiranje, smejo parkirišča uporabljati tudi druga tovorna vozila, če tega ne prepoveduje konkretna prometna signalizacija (na primer omejitve skupne mase ali kategorije vozil ipd.).
Ne glede na omejitve iz drugega do četrtega odstavka te točke se smejo na parkiriščih zadrževati tudi druga vozila javnih služb, intervencijska vozila, vozila državnih organov in vozila organov in služb Občine Ankaran med opravljanjem njihove dejavnosti, pri čemer niso zavezana plačilu parkirnine.
IV. PARKIRNI PROSTORI OZNAČENI ZA INVALIDE
Parkirne prostore označene za invalide, smejo uporabljati samo vozila označena z veljavno parkirno karto skladno z določili vsakokratnega zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, ter je zanje uporaba parkirišča brezplačna, razen, če je za posamezno parkirišče s tem sklepom določeno drugače.
V. PLAČILO PARKIRNINE 
Parkirnina se plačuje z nakupom parkirnega listka na parkirnem avtomatu oziroma z uporabo izbranih mobilnih aplikacij (npr. Easypark, SMS parking …) ali z drugimi načini brezgotovinskega plačila.
Parkirnina se plačuje tudi z nakupom splošnega abonmaja, do katerega so upravičeni uporabniki, določeni s tem sklepom.
Šteje se, da ima plačano parkirnino tudi vozilo s pravilno izpolnjenim in nameščenim pilotnim abonmajem.
Po izteku časa, za katerega je parkirni listek kupljen in ki je označen na parkirnem listku, pretečeni veljavnosti abonmaja ali času, ki je določen pri drugačnem plačilu parkirnine (npr. Easypark, SMS plačilo …), se smatra, da je vozilo neupravičeno parkirano na parkirišču.
VI. ABONMAJI 
Splošni abonma 
Splošni abonma lahko pridobi vsaka oseba za kateri koli osebni avtomobil.
S splošnim abonmajem je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji določenimi s tem sklepom.
Uporabnikom parkirišč se splošni abonma proda po ceni 30 EUR z DDV mesečno. Za vozila v lasti gospodarskih družb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so v uporabi občanov Občine Ankaran, se splošni abonma proda po tarifi, ki velja za vse ostale uporabnike parkirišč.
Splošni abonma se izda z veljavnostjo enega meseca.
Pilotni abonma 
Pilotni abonma lahko pridobijo in uporabljajo člani gospodinjstev z območja Občine Ankaran za potrebe parkiranja svojih vozil na vseh parkiriščih iz tega sklepa, če ni v tem sklepu drugače določeno.
Pilotni abonma je veljaven le z vpisano registrsko tablico vozila in podpisom lastnika.
Uporaba abonmaja s strani neupravičenih oseb, njegovo reproduciranje oziroma njegova uporaba v nasprotju z namenom le-tega in pogoji uporabe, predstavlja zlorabo pravice do pilotnega abonmaja ter se sankcionira z odvzemom le-tega.
VII. PODALJŠANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
V primeru izjemnih potreb in okoliščin, zaradi katerih se pričakuje povečano potrebo po uporabi parkirišča, župan s sklepom, uveljavljenim najmanj 14 dni prej in na primeren način takoj objavljenim na parkirišču, podaljša čas izvajanja javne službe preko okvirov določenih s tem sklepom.
VIII. OBMOČJA PARKIRANJA 
Obseg parkirišča, število parkirnih mest in prometna ureditev posameznega parkirišča, ki jih določa ta sklep, je razvidna iz grafičnih prilog št. 1 do 3., ki so priloga tega sklepa. Grafične priloge se v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter so v digitalni obliki objavljene na spletni strani Občine Ankaran.
Parkirišče »v centru Ankarana« 
Javno parkirišče »v centru Ankarana« se nahaja v centru Ankarana, obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, del 1047, del 753/7, del 569 in 1315/2, vse k.o. Oltra, ima 136 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 1.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 08.00 do 22.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »v centru Ankarana« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »v centru Ankarana« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »v centru Ankarana« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče »Lazaret« 
Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja na območju Lazareta, obsega parceli št. *385 in 1827/15, obe k.o. Jernej, ima 51 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za avtobuse ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 2 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Lazaret« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV, uporabniki avtobusov pa parkirnino za vsako uro parkiranja 3,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Lazaret« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Lazaret« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
Parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« 
Javno parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« se nahaja na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, obsega dele parcel št. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 in 1357, vse k.o. Oltra in parcela št. 920/4, k.o. Ankaran, ima približno 73 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za avtobuse ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 3 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »ŠRP Sv. Katarina« plačujejo uporabniki parkirnino za vsako uro parkiranja 2,00 EUR z DDV, uporabniki avtobusov pa parkirnino za vsako uro parkiranja 3,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom), s splošnim abonmajem in s pilotnim abonmajem.
IX. RAZVELJAVITEV VELJAVNIH SKLEPOV 
Z uveljavitvijo tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 101/20), v delu, ki se nanaša na parkirišča »v centru Ankarana«, »Lazaret« in »ŠRP Sv. Katarina«.
X. VELJAVNOST SKLEPA 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi besedilni del tega sklepa, grafične priloge sklepa se v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter se v digitalni obliki objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Št. 3547-2/2023
Ankaran, dne 25. julija 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 17/15 e 10/22), l’articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici economici locali facoltativi “Gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano” (Gazzetta Ufficiale RS, n. 146/22 e 54/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “Ancarano centro” (Gazzetta Ufficiale RS, n. 77/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “PSR Santa Caterina” (Gazzetta Ufficiale RS, n. 77/23) e la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/23) il Sindaco del Comune di Ancarano in data 21 giugno 2023 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sullo svolgimento del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
I. SERVIZIO PUBBLICO 
Con la presente delibera vengono stabiliti metodi e condizioni di prestazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” su parcheggi pubblici dove la gestione del servizio pubblico di cui sopra è stata introdotta ai sensi delle delibere del Consiglio comunale del Comune di Ancarano e delle delibere del Sindaco del Comune di Ancarano e in seguito all'esecutività della presente delibera viene applicato nei modi e nei termini ivi definiti.
II. PARCHEGGI 
I parcheggi presso i quali viene garantito il servizio pubblico di cui al primo punto della presente delibera sono:
1. parcheggio “Ancarano centro”,
2. parcheggio “Lazzaretto”,
3. parcheggio “Parco sportivo ricreativo Santa Caterina.’’
Nella presente delibera viene utilizzato il termine generico parcheggio ovvero parcheggi per tutti i parcheggi di cui al presente punto.
III. UTILIZZO DEI PARCHEGGI 
Gli utenti ovvero i conducenti utilizzano i parcheggi a proprio rischio e pericolo. Il gestore del parcheggio ed il Comune di Ancarano non rispondono di eventuali danni sui veicoli parcheggiati durante la sosta nel parcheggio.
Nei parcheggi possono sostare autoveicoli, fuoristrada destinati ad uso personale e veicoli combinati sino ad un massimo di 3,5 t di massa. Gli autobus possono utilizzare i parcheggi designati, definiti per ogni area di parcheggio nel capitolo VIII.
L'uso dei parcheggi non è consentito a camper, veicoli con rimorchio e furgoni che superano le dimensioni dei parcheggi contrassegnati, a meno che non sia specificato diversamente nella presente delibera per un determinato parcheggio.
Per le consegne negli spazi commerciali, posti vicino al parcheggio, ma non invece per il parcheggio di mezzi, l'utilizzo dei parcheggi è consentito anche ad altri mezzi pesanti, se questo non è espressamente vietato dalla segnaletica stradale (ad esempio limitazioni di massa o categoria di veicoli, ecc.).
Indipendentemente dalle limitazioni di cui ai commi da secondo a quarto del presente punto, nei parcheggi possono sostare anche altri veicoli dei servizi pubblici, di pronto intervento, degli organi di stato e degli organi e servizi del Comune di Ancarano durante lo svolgimento dei servizi, e non hanno l'obbligo di pagare la sosta.
IV. PARCHEGGI PER DISABILI 
I parcheggi per disabili idoneamente contrassegnati possono essere utilizzati solo da veicoli con contrassegno disabili valido ai sensi delle disposizioni della Legge sulle norme in materia di trasporto su strada, la sosta è gratuita a meno che per eventuali singoli parcheggi non sia stabilito diversamente con questa delibera.
V. TARIFFE 
La tariffa viene corrisposta con il ritiro del tagliando dal parcometro o utilizzando una delle applicazioni mobili selezionate (ad esempio Easypark, SMS parking, ecc.) o altri metodi di pagamento senza contanti.
La tariffa può essere corrisposta anche con il pagamento di un abbonamento, che può essere acquisito dagli utenti come indicato nella presente delibera.
Si ritiene che un veicolo abbia corrisposto la tariffa dovuta con l'esposizione dell'abbonamento pilota correttamente compilato ed esibito.
Dopo il decorso del tempo per cui è stato acquisito il tagliando, il quale è indicato su quest’ultimo, o dopo la scadenza dell'abbonamento o in seguito al decorso del tempo stabilito con un altro metodo di pagamento della tariffa di sosta (ad esempio Easypark, pagamento SMS ...), si ritiene che il veicolo non sia più autorizzato alla sosta.
VI. ABBONAMENTI 
Abbonamento generale 
L'abbonamento generale può essere acquisito da chiunque per qualsiasi autovettura.
Con l'abbonamento generale è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente deliberazione alle condizioni ivi stabilite.
Agli utenti dei parcheggi viene venduto mensilmente l'abbonamento al prezzo di euro 30 inclusa IVA. Per i veicoli di proprietà di società, persone giuridiche e liberi imprenditori, che vengono utilizzati dai cittadini del Comune di Ancarano, l'abbonamento viene venduto alla tariffa applicata per tutti gli altri utenti dei parcheggi.
L'abbonamento generale viene rilasciato con validità di un mese.
Abbonamento pilota 
Gli abbonamenti pilota possono essere ottenuti e utilizzati dai membri dei nuclei familiari del territorio del Comune di Ancarano per poter parcheggiare i propri veicoli in tutti i parcheggi di cui alla presente delibera, a meno che in essa non venga stabilito diversamente.
L'abbonamento pilota è valido solo con la firma del proprietario e per il veicolo con la targa indicata sulla tessera.
L'utilizzo dell'abbonamento da persone non autorizzate, così come la riproduzione e l'utilizzo diverso dai fini e dalle condizioni stabilite, viene considerato abuso del diritto dell'abbonamento pilota e viene sanzionato con il ritiro.
VII. PROROGA SVOLGIMENTO SERVIZIO PUBBLICO 
In caso di necessità e circostanze eccezionali, per le quali si attende un aumento nell'utilizzo del parcheggio, il Sindaco con delibera, divenuta esecutiva almeno 14 giorni prima e resa prontamente nota con mezzi idonei nel parcheggio, può prorogare l'esecuzione del servizio pubblico oltre i limiti stabiliti con la presente delibera.
VIII. AREE DI PARCHEGGIO 
Le dimensioni del parcheggio, il numero dei posti e la gestione del traffico di ogni singolo posto definito nella presente delibera sono indicati negli allegati grafici recanti n. da 1 a 3 della presente delibera. Gli allegati grafici sono in formato analogico e vengono conservati presso il Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
Parcheggio “Ancarano centro” 
Il parcheggio “Ancarano centro” si trova nel centro di Ancarano e comprende le particelle n. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, 1047, 753/7, 569 e 1315/2 tutte c.c. Oltra, ha 136 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 1.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 08:00 alle 22:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Ancarano centro” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Ancarano centro” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Ancarano centro” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio »Lazzaretto« 
Il parcheggio pubblico “Lazzaretto” si trova nell'area di Lazzaretto e comprende le particelle n. *385 e 1827/15, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 51 posti macchina e 3 posti autobus e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 2 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Lazzaretto” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa., per gli autobus la tariffa oraria ammonta a 3,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
Parcheggio »PSR Santa Caterina’’ 
Il parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” si trova nell'area del parco ricreativo e sportivo di S. Caterina e comprende parti delle particelle n. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 e 1357, tutte c.c. Oltra e il lotto n. 920/ 4, c.c. Ancarano, dispone di circa 73 posti macchina e 3 posti autobus e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 3 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta un importo pari a 2,00 euro IVA inclusa, per gli autobus la tariffa oraria ammonta a 3,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
Il parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” è consentito anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), con abbonamento generale e abbonamento pilota.
IX. REVOCA DELLE PRECEDENTI DELIBERE IN VIGORE 
Con l'entrata in vigore della presente delibera, cessa la vigenza della Delibera sullo svolgimento del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Gazzetta ufficiale RS, n. 101/20), nella parte che concerne i parcheggi »Ancarano centro«, »Lazzaretto« e »PSR Santa Caterina.«
X. VALIDITÀ DELLA DELIBERA 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia viene pubblicata la parte testuale della presente delibera, gli allegati grafici della predetta sono in formato analogico e vengono conservati presso il Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
No. 3547-2/2023
Ancarano, 25 luglio 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti