Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)

Odloki

2918. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2919. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2920. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Odloki

2921. Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu

Sklepi

2922. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022
2923. Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022
2924. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2925. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
2977. Pravilnik o strokovnih komisijah
2978. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2926. Sklep o imenovanju v okrajni volilni komisiji
2927. Sklep o imenovanju v okrajni volilni komisiji
2928. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji
2929. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji
2930. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji
2931. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji
2932. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji
2933. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2934. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2022
2935. Poročilo o gibanju plač za julij 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2936. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Nove univerze

OBČINE

Brezovica

2937. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
2938. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
2939. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje

Celje

2940. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče v plačni razred
2941. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Črnomelj

2973. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2022

Dobrna

2942. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2022

Litija

2943. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Ljubljana

2944. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Moravske Toplice

2945. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1
2946. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo piščančjega hleva v Filovcih

Murska Sobota

2947. Pravila za izrabo časopisnega prostora v javnem glasilu »Soboške novine« za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2022

Nova Gorica

2948. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«
2949. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
2950. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug
2951. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
2952. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica
2953. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Osilnica

2954. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Osilnica

Postojna

2955. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Postojna
2956. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Postojna

Prebold

2974. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Radovljica

2957. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 Rebalans II

Ribnica

2975. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 1 za leto 2022
2976. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2023

Rogaška Slatina

2958. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Rogaška Slatina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Rogatec

2959. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec

Semič

2960. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2022

Sevnica

2961. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)
2962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 6
2963. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica
2964. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2965. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj-Sv. Križ (lamela IX.)
2966. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2967. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica

Vipava

2968. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2022

Zagorje ob Savi

2969. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022
2970. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije in o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi
2971. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zagorje ob Savi za volilno leto 2022

Žalec

2972. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih – kmetija Toman

POPRAVKI

2979. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti