Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)
3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)
3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3727. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
3728. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci
3729. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021

Sklepi

3730. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022
3731. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2022
3732. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2022
3733. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022
3734. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022

MINISTRSTVA

3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

SODNI SVET

3736. Odločba o prenehanju sodniške službe
3737. Odločba o prenehanju sodniške službe
3738. Odločba o prenehanju sodniške službe
3739. Odločba o prenehanju sodniške službe
3740. Odločba o prenehanju sodniške službe
3741. Odločba o prenehanju sodniške službe
3742. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

OBČINE

Grosuplje

3744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica
3745. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2021

Horjul

3746. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul

Kamnik

3788. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za enoto urejanja KA 132

Kanal ob Soči

3747. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
3748. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3749. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Kočevje

3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Kranj

3751. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
3789. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Kranjska Gora

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Krško

3754. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
3755. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 041 (občina Krško)
3756. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2022
3757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 9 / 2021
3758. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 1 / 2021
3759. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021

Litija

3760. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija
3761. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

3762. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del

Miren-Kostanjevica

3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – Rebalans št. 2
3791. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022

Pivka

3764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka
3765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka
3766. Sklep o predaji nepremičnega premoženja, ki je potrebno za izvajanje javne muzejske službe skupaj z opremo in razstavnimi eksponati, v upravljanje Javnemu zavodu – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Puconci

3767. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022
3792. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči

Radeče

3768. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče
3769. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021

Ravne na Koroškem

3770. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem

Rečica ob Savinji

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021
3772. Sklep o določitvi višine povračila stroškov prevoza šolskih otrok

Ribnica

3773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

3774. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem
3775. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
3776. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2022
3777. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022
3778. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2022
3779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

3780. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2022

Slovenj Gradec

3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«

Slovenske Konjice

3782. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021

Sveti Jurij ob Ščavnici

3793. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček

Škofljica

3783. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

3784. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica in 1171/3, k.o. Sladka Gora)
3785. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

3786. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji

Štore

3794. Sprememba Statuta Občine Štore

Žalec

3787. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti