Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2853. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
2854. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
2855. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
2856. Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

2857. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000
2858. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
2859. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2860. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
2861. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2021

OBČINE

Cerkno

2862. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranjska Gora

2863. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021

Litija

2864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
2865. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubno

2866. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vrbje (ID 1583)
2867. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258)

Mežica

2868. III. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021

Vipava

2869. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost