Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021

Kazalo

Št. 360-81/2021/2 Ob-2846/21, Stran 1922
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) objavlja
poziv 
za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika ali člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje predsednika ali člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta.
Za predsednika ali člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
Kandidat za predsednika ali člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za predsednika ali člana sveta ali z njim povezana oseba ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca energetskih dejavnosti ali
– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana sveta v okviru njegove funkcije.
Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;
– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali nadzora te pravne osebe.
K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila in dokumenti:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje, da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc (potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
– izjavo, da za kandidata ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
– izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano osebo iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo lahko povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga kandidata za predsednika in člana sveta agencije.
O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za predsednika oziroma člana sveta Agencije za energijo«. V prijavi naj kandidati navedejo, ali podajajo prijavo za predsednika ali člana sveta, pri čemer je možno, da isti kandidat z isto prijavo poda hkrati vlogo za predsednika in za člana sveta Agencije za energijo.
Vse dodatne informacije dobite pri mag. Tini Seršen, kontakt: tina.sersen@gov.si ali na tel. 01/478-74-16.
V besedilu tega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti