Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

416. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
417. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
418. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru
419. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
420. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile

SODNI SVET

421. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

422. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice
423. Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
424. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje
425. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada
426. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
427. Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada
428. Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada
429. Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice
430. Sklep o naložbah investicijskega sklada
431. Sklep o poročanju skrbnika
432. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje
433. Sklep o centralnem in napajalnem skladu
434. Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
435. Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika
436. Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada
437. Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
438. Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada
439. Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb
440. Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov
441. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve
442. Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov

OBČINE

Brežice

443. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Koper

444. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Mirna

445. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert

Pivka

446. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Prebold

447. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

Rogatec

448. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Žiri

449. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh
450. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 2
451. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti