Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2662. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Madžarskem
2663. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2685. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
2686. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice
2687. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

MINISTRSTVA

2664. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
2665. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
2666. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
2667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
2668. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
2669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
2670. Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
2671. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja
2672. Obvestilo o odobritvi sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
2689. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2013

SODNI SVET

2673. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2674. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2675. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2013
2690. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013

OBČINE

Beltinci

2676. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci

Ljubljana

2677. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion

Medvode

2684. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane

Mokronog-Trebelno

2679. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013

Murska Sobota

2680. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

Šmartno pri Litiji

2681. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM-14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2682. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
2683. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

POPRAVKI

2691. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BGEIDO)
56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BUZIDO)

Vlada Republike Slovenije

57. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost