Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

918. Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)
919. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

920. Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
921. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
922. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko
998. Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
999. Uredba o odpadnih oljih
1000. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

MINISTRSTVA

923. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
924. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
925. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
926. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
927. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
928. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
929. Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
930. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra
931. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
932. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2012
933. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
934. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2012
935. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za vzpodbujanje izobraževanja v Afriki, Toka toka Žani«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

936. Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
937. Spremembe Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
938. Poročilo o gibanju plač za januar 2012
939. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

940. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

OBČINE

Ajdovščina

941. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

Brežice

942. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
943. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2012
944. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

Črnomelj

945. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju

Dobje

946. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje in Okoljskega poročila za Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje

Dobrepolje

947. Odlok o spremembi meje območja naselja Kompolje in naselja Podgora

Dol pri Ljubljani

948. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Ig

949. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig

Kobarid

951. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2011

Kočevje

952. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2012

Kostanjevica na Krki

953. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje

Kranj

954. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic

Krško

955. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje

Medvode

956. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Mežica

957. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2012

Mirna

958. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije

Nova Gorica

959. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
960. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
961. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
962. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
963. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
965. Pravilnik o spremembi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
966. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

996. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Piran

967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Piran

Pivka

968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka
969. Sklep o spremembi prometnega režima na Prečni ulici v Pivki

Puconci

997. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Radeče

970. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011
971. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Občine Radeče
972. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče
973. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Ribnica

974. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2012
975. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
976. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
977. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana

Rogatec

978. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2011
979. Odlok o spremembi območja naselja Tlake

Sevnica

980. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje

Sežana

981. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prenosu mandata občinskega svetnika

Slovenska Bistrica

982. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Sodražica

983. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije

Sveti Jurij ob Ščavnici

984. Sklep o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero

Šalovci

985. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2012
986. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012

Škocjan

987. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan
988. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije

Šmarje pri Jelšah

989. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
990. Odlok o razglasitvi Hiše Sveti Štefan 59 za kulturni spomenik lokalnega pomena
991. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Žalec

992. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
993. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
994. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
995. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013

POPRAVKI

1001. Popravek Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost