Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3804. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-D)
3805. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C)
3806. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G)
3807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

MINISTRSTVA

3808. Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste
3809. Pravilnik o videonadzoru v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
3810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
3811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
3812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
3835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih
3836. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

3813. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani in o zavrženju pobude za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)

BANKA SLOVENIJE

3814. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3815. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
3816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
3817. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3837. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3838. Pravila za delovanje Centra za podpore

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3818. Hierarhija pravil revidiranja

OBČINE

Braslovče

3819. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2009
3820. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče
3821. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš

Cerkno

3822. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 – Prod«

Gorenja vas-Poljane

3823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

3824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
3825. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj

Medvode

3826. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode
3827. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode

Metlika

3828. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi hiše na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Radeče

3829. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center v Radečah
3830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah
3831. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveta Ana

3832. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Trnovska vas

3833. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas

Zreče

3834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti