Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2485. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2008

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2486. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2487. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2488. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2489. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2564. Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2007

Drugi akti

2565. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2008

MINISTRSTVA

2490. Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj
2491. Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
2492. Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
2493. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
2566. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
2567. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008
2568. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2008

USTAVNO SODIŠČE

2494. Odločba o razveljavitvi sklepov višjega sodišča in okrajnega sodišča v izpodbijanem delu
2495. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju in sklepov Okrajnega sodišča v Celju
2496. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor in odločbe Urbanističnega inšpektorja, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Novo mesto
2497. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2498. Zavrnitev ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani
2499. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

2500. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2501. Splošni akt o dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij
2502. Metodologija strokovnega nadzorstva radijskih in televizijskih programov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2569. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo

OBČINE

Bled

2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja Bl–M4 Spodnje Seliše

Borovnica

2503. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1-S/4-2 Laze

Bovec

2504. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2007

Braslovče

2505. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
2506. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Braslovče

Brežice

2507. Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 za območje Občine Brežice za namen postavitve določenih nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijska zemljišča
2508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2007

Celje

2509. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III (Vila Otok)
2510. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrepolje

2511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje/ 3
2512. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Grosuplje

2513. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pri pošti
2514. Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Hrpelje-Kozina

2515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje

Idrija

2516. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95, 23/96, 45/97, 49/01, 90/05) ter 5. in 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona)
2518. Pravilnik o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
2519. Pravilnik o delovanju tržnice v Ulici sv. Barbare 8 v Idriji
2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

2521. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Š1/a »Centov hrib« (Kavka)

Kamnik

2522. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 31 Povezovalka – del

Kobarid

2523. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid

Kostanjevica na Krki

2524. Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki
2525. Odlok o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v Občini Kostanjevica na Krki
2526. Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki
2527. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa
2528. Sklep o višini stroškov funkcionalnega obratovanja javnega športnega objekta v Občini Kostanjevica na Krki

Kranj

2529. Odlok o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj
2530. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 151/15, k.o. Čirče

Krško

2531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
2532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koprivnica
2533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
2534. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
2535. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje
2537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka
2538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Krško
2541. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 162/7, k.o. Dovško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2542. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 502/9, k.o. Dovško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2543. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 411/4, k.o. Lokve in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2544. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 741, k.o. Mrčna sela in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2545. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo lokalne ceste Dovško–Dobrava–Plešivec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2546. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo lokalne ceste Videm–Bučerca–Sremič–Videm in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2547. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo zbirne mestne oziroma krajevne ceste Pot na Armes in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2548. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1013/3, k.o. Presladol, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 869/4 in parc. št. 870, k.o. Presladol, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2549. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 333/2, k.o. Brestanica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2550. Sklep o nakupu solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 171/48, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2551. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2531/2 in parc. št. 2531/3, k.o. Veliko Mraševo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Medvode

2552. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Miren-Kostanjevica

2553. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Murska Sobota

2554. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Semič

2555. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2007
2556. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
2557. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Šempeter-Vrtojba

2558. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba
2559. Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba
2560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
2561. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Škofljica

2562. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica (OPN)

Železniki

2563. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2008

PREKLICI

2571. Preklic Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti