Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2505. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče, stran 6800.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 13. redni seji dne 4. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje Občine Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., UL. XIV. Divizije 10, 3000 Celje, št. projekta 76d07.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo v tem in naslednjem letu.
3. člen.
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Občine Braslovče;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Braslovče:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OC)
– javna razsvetljava (oznaka obračunskega območja OJR)
– javne površine (oznaka obračunskega območja OJP)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij OV1, OV2, OV3)
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij OK1)
+----------+----------+------+-----------+----------+--------+
|Obračunsko|Kategorija|Širina|Asfaltirana|Makadamska| Dolžina|
| območje |  cest  | [m] | cesta [m] | cesta [m]| ceste |
|     |     |   |      |     |  [m] |
+----------+----------+------+-----------+----------+--------+
|  OC   |Lokalne  | 6.00|  38512.28|  2501.47|41013.74|
|     |ceste   |   |      |     |    |
|     +----------+------+-----------+----------+--------+
|     |Javne   | 4.00|  42824.03|  7375.75|50199.78|
|     |poti   |   |      |     |    |
|     +----------+------+-----------+----------+--------+
|     |Pločniki | 1.20|  5638.56|   0.00| 5638.56|
+----------+----------+------+-----------+----------+--------+
TABELA 1: Dolžine posameznih kategorij cest
+-------------------+---------------------+--------------------+
| Obračunsko območje|    Naselje    |  Število svetilk |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    OJR    |Braslovče      |         35|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Rakovlje       |         36|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Letuš        |         41|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Kamenče       |          3|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Šmatevž       |          9|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Gomilsko       |         26|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Grajska vas     |         25|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Trnava        |         29|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Orla vas       |         23|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Šentrupert      |         19|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Parižlje       |         28|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Male Braslovče    |          2|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Podvrh        |          0|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Zgornje Gorče    |          1|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Spodnje Gorče    |          1|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Poljče        |          1|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Zakl         |          5|
|          +---------------------+--------------------+
|          |Skupaj        |         284|
+-------------------+---------------------+--------------------+
TABELA 2: Dolžine javne razsvetljave ter število svetilk po obračunskih območjih
+-------------------+-----------------------+------------------+
|Obračunsko območje |  Vrsta in lokacija  | Površina javnih |
|          |  javnih površin   |  površin [m2]  |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    OJP    |igrišče – asfalt    |      5859.79|
|          +-----------------------+------------------+
|          |igrišče – trava    |      384.06|
|          +-----------------------+------------------+
|          |igrišče – mivka    |      459.54|
|          +-----------------------+------------------+
|          |igrišče – leš     |      1776.61|
|          +-----------------------+------------------+
|          |parkirišče – asfalt  |      2319.76|
|          +-----------------------+------------------+
|          |parkirišče – makadam  |      405.90|
|          +-----------------------+------------------+
|          |parkirišče – tlakovano |      710.27|
|          +-----------------------+------------------+
|          |peskovnik       |      367.27|
|          +-----------------------+------------------+
|          |Skupaj         |     12283.20|
+-------------------+-----------------------+------------------+
TABELA 3: Površina po posameznih vrstah javnih površin
+-------------------------------+------------------------------+
|   Obračunsko območje    |     Dolžina [m]     |
+-------------------------------+------------------------------+
|       OK1       |      4149.61      |
+-------------------------------+------------------------------+
TABELA 5: Dolžina obstoječega kanalizacijskega omrežja
+------------+-----------+-----------+------------+------------+
| Obračunsko | Vodovodni | Dolžine |  Dolžine |  Dolžina |
| območje  | sistem  | vodov pod | vodov pod | vseh vodov |
|      |      | utrjenimi | kmetijskimi|   [m]  |
|      |      |površinami | površinami |      |
|      |      |  [m]  |   [m]  |      |
+------------+-----------+-----------+------------+------------+
|  OV1   | Braslovče |  25660.61|  13706.92|  39367.53|
+------------+-----------+-----------+------------+------------+
|  OV2   |  Letuš  |  6812.18|   4873.78|  11685.95|
+------------+-----------+-----------+------------+------------+
|  OV3   | Podvrh  |  2031.55|   1218.29|   3249.83|
+------------+-----------+-----------+------------+------------+
TABELA 6: Dolžina vodovodnega omrežja
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje oznaka OC;
– javna razsvetljava: eno obračunsko območje oznaka OJR;
– javne površine: eno obračunsko območje oznaka OJP;
– vodovodno omrežje: tri obračunska območja z oznako OV1, OV2, OV3;
– kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OK1
– predvideno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OKP1
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|  Vrsta   |Obračunsko| Naselja | Parcele | Stavbe |Faktor|
| komunalne  | območje |      |     |     |izrabe|
|  opreme   |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Cestno    |OC    |vsi    |3580287.52|1025190.32| 0.15|
|omrežje    |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Javna     |OJR    |vsi    |3580287.52|1025190.32| 0.15|
|razsvetljava |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Javne     |OJP    |vsi    |3580287.52|1025190.32| 0.15|
|površine   |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Kanalizacijsko|OK1    |Braslovče, | 432042.37| 111048.39| 0.15|
|omrežje    |     |Rakovlje  |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Predvideno  |OK1P   |Parižlje, |1148986.88| 294369.67| 0.15|
|kanalizacijsko|     |Orla vas, |     |     |   |
|omrežje    |     |Rakovlje, |     |     |   |
|       |     |Braslovče, |     |     |   |
|       |     |Trnava,  |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Vodovodno   |OV1    |Braslovče, |2598450.41| 741214.70| 0.15|
|omrežje    |     |Glinje,  |     |     |   |
|       |     |Gomilsko, |     |     |   |
|       |     |Grajska  |     |     |   |
|       |     |vas,    |     |     |   |
|       |     |Kamenče,  |     |     |   |
|       |     |Male    |     |     |   |
|       |     |Braslovče, |     |     |   |
|       |     |Orla vas, |     |     |   |
|       |     |Parižlje, |     |     |   |
|       |     |Poljče,  |     |     |   |
|       |     |Preserje, |     |     |   |
|       |     |Rakovlje, |     |     |   |
|       |     |Spodnje  |     |     |   |
|       |     |Gorče,   |     |     |   |
|       |     |Šentrupert,|     |     |   |
|       |     |Šmatevž,  |     |     |   |
|       |     |Topovlje, |     |     |   |
|       |     |Trnava,  |     |     |   |
|       |     |Zakl    |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|       |OV2    |Letuš,   | 673757.48| 171681.54| 0.15|
|       |     |Podgorje, |     |     |   |
|       |     |Zgornje  |     |     |   |
|       |     |Gorče   |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|       |OV3    |Spodnji  | 50261.81| 14480.60| 0.15|
|       |     |Podvrh   |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
|Ekološki   |OEO    |vsi    |3580287.52|1025190.32| 0.15|
|otoki     |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+----------+------+
TABELA 7: Prikaz površine stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površin stavb po posameznih obračunskih območjih
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – cestno omrežje in javna razsvetljava, priloga 2 – vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje, priloga 4 – javne površine in ekološki otoki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|  Vrsta   |Obračunsko| Naselja |  Skupni | Drugi  |Obračunski |
| komunalne  | območje |      | stroški |  viri  | stroški |
|  opreme   |     |      |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Cestno    |OC    |vsi    |30090303.23|   0.00 |30090303.23|
|omrežje    |     |      |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Javna     |OJR    |vsi    | 284000.00|   0.00 | 284000.00|
|razsvetljava |     |      |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Javne     |OJP    |vsi    | 656438.32|   0.00 | 656438.32|
|površine   |     |      |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Kanalizacijsko|OK1    |Braslovče, | 977630.96|   0.00 | 977630.96|
|omrežje    |     |Rakovlje  |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Predvideno  |OK1P   |Parižlje, | 3642467.87|3278221.08| 364246.79|
|kanalizacijsko|     |Orla vas, |      |     |      |
|omrežje    |     |Rakovlje, |      |     |      |
|       |     |Braslovče, |      |     |      |
|       |     |Trnava,  |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Vodovodno   |OV1    |Braslovče, | 1751739.72|   0.00 | 1751739.72|
|omrežje    |     |Glinje,  |      |     |      |
|       |     |Gomilsko, |      |     |      |
|       |     |Grajska  |      |     |      |
|       |     |vas,    |      |     |      |
|       |     |Kamenče,  |      |     |      |
|       |     |Male    |      |     |      |
|       |     |Braslovče, |      |     |      |
|       |     |Orla vas, |      |     |      |
|       |     |Parižlje, |      |     |      |
|       |     |Poljče,  |      |     |      |
|       |     |Preserje, |      |     |      |
|       |     |Rakovlje, |      |     |      |
|       |     |Spodnje  |      |     |      |
|       |     |Gorče,   |      |     |      |
|       |     |Šentrupert,|      |     |      |
|       |     |Šmatevž,  |      |     |      |
|       |     |Topovlje, |      |     |      |
|       |     |Trnava,  |      |     |      |
|       |     |Zakl    |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|       |OV2    |Letuš,   | 446900.25|   0.00 | 446900.25|
|       |     |Podgorje, |      |     |      |
|       |     |Zgornje  |      |     |      |
|       |     |Gorče   |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|       |OV3    |Spodnji  | 239305.50|   0.00 | 239305.50|
|       |     |Podvrh   |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Ekološki   |OEO    |vsi    |  10000.00|   0.00 |  10000.00|
|otoki     |     |      |      |     |      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
TABELA 8: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko območje
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne (v nadaljevanju glavni vodi) in sekundarne (v nadaljevanju ostali vodi) komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|  Vrsta   |Obračunsko|  Naselja  |  Cpi  |  Cti  |
| komunalne  | območje |       |     |     |
|  opreme   |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Cestno    |OC    |vsi      |   8.40|  29.35|
|omrežje    |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Javna     |OJR    |vsi      |   0.08|   0.28|
|razsvetljava |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Javne     |OJP    |vsi      |   0.18|   0.64|
|površine   |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Kanalizacijsko|OK1    |Braslovče,  |   2.26|   8.80|
|omrežje    |     |Rakovlje   |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Predvideno  |OK1P   |Parižlje,   |   0.32|   1.24|
|kanalizacijsko|     |Orla vas,   |     |     |
|omrežje    |     |Rakovlje,   |     |     |
|       |     |Braslovče,  |     |     |
|       |     |Trnava    |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Vodovodno   |OV1    |Braslovče,  |   0.67|   2.36|
|omrežje    |     |Glinje,    |     |     |
|       |     |Gomilsko,   |     |     |
|       |     |Grajska vas, |     |     |
|       |     |Kamenče, Male |     |     |
|       |     |Braslovče,  |     |     |
|       |     |Orla vas,   |     |     |
|       |     |Parižlje,   |     |     |
|       |     |Poljče,    |     |     |
|       |     |Preserje,   |     |     |
|       |     |Rakovlje,   |     |     |
|       |     |Spodnje    |     |     |
|       |     |Gorče,    |     |     |
|       |     |Šentrupert,  |     |     |
|       |     |Šmatevž,   |     |     |
|       |     |Topovlje,   |     |     |
|       |     |Trnava, Zakl |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|       |OV2    |Letuš,    |   0.66|   2.60|
|       |     |Podgorje,   |     |     |
|       |     |Zgornje Gorče |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|       |OV3    |Spodnji    |   4.76|  16.53|
|       |     |Podvrh    |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
|Ekološki   |OEO    |vsi      |   0.00|   0.01|
|otoki     |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+---------+---------+
TABELA 9: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah komunalne opreme
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Za objekte, zaradi katerih je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala in nizka gradnja«.
13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij) :     znesek dela komunalnega prispevka,
          ki pripada posamezni vrsti komunalne
          opreme na posameznem obračunskem območju,
– A(parcela) :   površina parcele,
– Cp(ij) :     obračunski stroški, preračunani na
          m2 parcele na obračunskem območju
          za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp:       delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ct(ij):     obračunski stroški, preračunani na
          m2 neto tlorisne površine objekta na
          obračunskem območju za posamezno
          vrsto komunalne opreme,
– Kdejavnost:   občina določi faktor dejavnosti,
          če odlok ne določi drugače, je
          faktor dejavnosti 1,
– A(tlorisna:)   neto tlorisna površina objekta,
– Dt:       delež neto tlorisne površine
          objekta pri izračunu komunalnega
          prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i:        posamezna vrsta komunalne opreme,
– j:        posamezno obračunsko območje.
14. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(ij)
KP         celotni komunalni prispevek
KP(ij)       komunalni prispevek za posamezno
          vrsto komunalne opreme
15. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcije in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
16. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
17. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05):
+-------------------+----------------------------+-------------+
|Klasifik. št.   |Vrsta objekta        | Kdejavnost |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|1         |STAVBE           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11         |Stanovanjske stavbe     |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11100       |Enostanovanjske stavbe –  |   0,7   |
|          |razen počitniške hišice   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11100       |Enostanovanjske stavbe –  |   1   |
|          |počitniške hišice      |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11210       |Dvostanovanjske stavbe   |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11221       |Tri – in večstanovanjske  |   0,7   |
|          |stavbe           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11222       |Stanovanjske stavbe z    |   0,7   |
|          |oskrbovanimi stanovanji   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|11300       |Stanovanjske stavbe za   |   0,7   |
|          |posebne namene       |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12         |Ne stanovanjske stavbe   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|121        |Gostinske stavbe      |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12111       |Hotelske in podobne stavbe |   0,7   |
|          |za kratkotrajno nastanitev |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12112       |Gostilne, restavracije in  |   0,7   |
|          |točilnice          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12120       |Druge gostinske stavbe za  |   0,7   |
|          |kratkotrajno nastanitev   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|122        |Upravne in pisarniške    |       |
|          |stavbe           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12201       |Stavbe javne uprave     |   1,0   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12202       |Stavbe bank, pošt,     |   1,3   |
|          |zavarovalnic        |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12203       |Druge upravne in pisarniške |   1   |
|          |stavbe           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|123        |Trgovske in druge stavbe za |       |
|          |storitvene dejavnosti    |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12301       |Trgovske stavbe       |   1,1   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12302       |Sejemske dvorane,      |   1,3   |
|          |razstavišča         |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12303       |Bencinski servisi      |   1,3   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12304       |Stavbe za druge storitvene |   1,0   |
|          |dejavnosti         |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|124        |Stavbe za promet in stavbe |       |
|          |za izvajanje elektronskih  |       |
|          |komunikacij         |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12410       |Postaje, terminali, stavbe |   1,0   |
|          |za izvajanje elektronskih  |       |
|          |komunikacij ter z njimi   |       |
|          |povezane stavbe       |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12420       |Garažne stavbe       |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|125        |Industrijske stavbe in   |       |
|          |skladišča          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12510       |Industrijske stavbe     |   0,8   |
|          |(proizvodnja dejavnost,   |       |
|          |industrija)         |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12510       |Industrijske stavbe (obrtna |   0,7   |
|          |dejavnost, če je skupaj   |       |
|          |največ 500 m2 pokritih   |       |
|          |površin)          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12510       |Industrijske stavbe     |   1   |
|          |(dejavnosti, ki       |       |
|          |nadpovprečno obremenjujejo |       |
|          |komunalno infrastrukturo:  |       |
|          |klavnice, mlekarne, itd.)  |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12520       |Rezervoarji, silosi in   |   0,8   |
|          |skladišča          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12520       |Rezervoarji, silosi in   |   1,3   |
|          |skladišča (nevarne snovi in |       |
|          |razstreliva, vključno s   |       |
|          |fitofarmacevtskimi     |       |
|          |pripravki) glej 23030    |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|126        |Stavbe splošnega družbenega |       |
|          |pomena           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12610       |Stavbe za kulturo in    |   0,7   |
|          |razvedrilo         |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12620       |Muzeji in knjižnice     |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12630       |Stavbe za izobraževanje in |   0,7   |
|          |znanstvenoraziskovalno delo |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12640       |Stavbe za zdravstvo     |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12650       |Športne dvorane       |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|127        |Druge nestanovanjske stavbe |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12711       |Stavbe za rastlinsko    |   0,7   |
|          |pridelavo          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12712       |Stavbe za rejo živali    |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12713       |Stavbe za spravilo pridelka |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12714       |Druge nestanovanjske    |   0,7   |
|          |kmetijske stavbe      |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12721       |Stavbe za opravljanje    |   1,0   |
|          |verskih obredov       |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12722       |Pokopališke stavbe in    |   1,0   |
|          |spremljajoči objekti    |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12730       |Kulturni spomeniki     |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|12740       |Druge nestanovanjske    |   1,0   |
|          |stavbe, ki niso uvrščene  |       |
|          |drugje           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|2         |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|21         |Objekti transportne     |       |
|          |infrastrukture       |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|211        |Ceste            |   /   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|212        |Železnice          |   /   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|213        |Letališke steze, ploščadi  |   /   |
|          |in radio-navigacijski    |       |
|          |objekti           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|214        |Mostovi, viadukti, predori |   /   |
|          |in pohodi          |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|215        |Pristanišča, plovne poti,  |   /   |
|          |pregledne in jezovi ter   |       |
|          |drugi vodni objekti     |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|22         |Cevovodi, komunikacijska  |   /   |
|          |omrežja in         |       |
|          |elektroenergetski vodi   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|221        |Prenosni (transportni)   |   /   |
|          |cevovodi, prenosna     |       |
|          |komunikacijska omrežja in  |       |
|          |prenosi elektroenergetski  |       |
|          |vodi            |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|222        |Distribucijski cevovodi,  |   /   |
|          |distribucijski       |       |
|          |elektroenergetski vodi in  |       |
|          |distribucijska       |       |
|          |komunikacijska omrežja   |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|23         |Kompleksni industrijski   |       |
|          |objekti           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|230        |Kompleksni industrijski   |       |
|          |objekti           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|2301        |Rudarski objekti      |   0,8   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|2302        |Energetski objekti     |   0,8   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|2303        |Objekti kemične industrije |   0,8   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|2304        |Drugi kompleksi       |   1   |
|          |industrijski objekti, ki  |       |
|          |niso uvrščeni drugje    |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24         |Drugi gradbeni inženirski  |       |
|          |objekti           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|241        |Objekti za šport,      |       |
|          |rekreacijo in drugi objekti |       |
|          |za prosti čas        |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24110       |Športna igrišča       |   0,7   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24122       |Drugi gradbeni inženirski  |   0,7   |
|          |objekti za šport,      |       |
|          |rekreacijo in prosti čas  |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|242        |Drugi gradbeni inženirski  |       |
|          |objekti           |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24201       |Vojaški objekti       |   1   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24202       |Objekti za varstvo pred   |   0,7   |
|          |škodljivim delovanjem voda |       |
|          |na ogroženih območjih    |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24203       |Odlagališča odpadkov    |   1   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24204       |Pokopališča         |   1   |
+-------------------+----------------------------+-------------+
|24205       |Drugi gradbeni inženirski  |   1   |
|          |objekti, ki niso uvrščeni  |       |
|          |drugje (parkirišča, odprta |       |
|          |skladišča, ipd)       |       |
+-------------------+----------------------------+-------------+
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti
18. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kjer je pretežni investitor Občina Braslovče;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor Občina Braslovče;
– otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina Braslovče;
– stavb za zdravstvo, kjer je pretežni investitor Občina Braslovče;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kjer je pretežni investitor Občina Braslovče.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo časovno opredelimo.
(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na Občini Braslovče.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzemajo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijo Braslovče (Uradni list RS, št. 24/04) in Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje Braslovče (Uradni list RS, št. 24/04) in se uskladijo s tem odlokom.
24. člen
Ta odlok se dopolni enkrat letno.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-05/08
Braslovče, dne 4. junija 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost