Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2557. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, stran 6847.

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, in sicer za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič ter za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga potrdi in objavi župan na predlog odbora pristojnega za gospodarstvo.
Sredstva, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna so v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
Skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
2. člen
Do finančnih sredstev ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
Do sredstev niso upravičena podjetja iz naslednjih sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in tudi, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Prav tako se pomoč ne dodeli podjetjem z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Predmet pomoči prav tako ne more biti nabava vozil za cestni prevoz tovora in dejavnost podjetij, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
Do finančnih sredstev po tem pravilniku, niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Semič.
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
3. člen
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za dolgoročne namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, stroški plač za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno pet let. Sredstva iz tega ukrepa niso namenjena za subvencioniranje obrestnih mer namenskih kreditov za obratna sredstva.
4. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07).
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Semič, kolikor ima poslovno enoto v Semiču, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Semič (stalno bivališče) in investira na območju Občine Semič.
5. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
6. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite potrdi župan na predlog odbora pristojnega za gospodarstvo in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
7. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– opis investicije s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o namenski rabi kredita;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
8. člen
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci po pošti ali osebno v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
9. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi in ne presega 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
10. člen
Vloge za subvencioniranje obrestne mere obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem v 45 dneh od konca razpisa.
11. člen
Posamezno komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje po tri člane, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora pristojnega za gospodarstvo Občinskega sveta Občine Semič,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje gospodarstva.
12. člen
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za preteklo leto z zaključnim računom proračuna.
13. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
14. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo občinskim organom in nadzornemu odboru. V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
PRODAJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV
15. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki spadajo med majhna in srednje velika podjetja v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07).
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
16. člen
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
Prijavijo se lahko fizične (s.p.) in pravne osebe pod enakimi pogoji.
Fizične osebe (s.p.) morajo s prijavo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o vplačani varščini,
– EMŠO in davčno številko.
Pravne osebe morajo priložiti k vlogi:
– matično številko in davčno številko,
– izpis iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačani varščini,
– drugo, kar se zahteva z metodo prodaje.
17. člen
Varščina znaša 10% izklicne cene in jo mora interesent nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun Občine Semič.
Vloga mora vsebovati tudi opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, kot bo opredeljeno v metodi prodaje.
18. člen
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti. Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
19. člen
Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 75% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča in se določi z metodo prodaje. V ceni je všteto plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
20. člen
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi pogoji, kot je bilo prodano.
KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pomoč se lahko dodeli, če ima stimulativen učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 5 let po zagonu.
Do pomoči za namen investicij niso upravičena podjetja v težavah.
22. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 74/02).
Št. 302-02/2008-2
Semič, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Semič,
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost