Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

298. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

299. Uredba o določitvi obdobja poletnega časa
300. Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja – Grušoveljska struga
301. Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
302. Uredba o organizaciji in delovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje
303. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin
304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih
305. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006

MINISTRSTVA

306. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
307. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev
308. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije prim. dr. Janka Držečnika
309. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Parus – ustanova za financiranje podiplomskega študija
310. Seznam zdravil, katerim se spremeni oznaka ATC 1. januarja 2006
311. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2006
312. Usklajeni osnovni znesek minimalnega dohodka v letu 2006

USTAVNO SODIŠČE

313. Odločba o razveljavitvi točke I.12. Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij
314. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 1501/2003 z dne 8. 7. 2004 in sklepa Upravnega sodišča št. U 1270/2003 z dne 19. 11. 2003
315. Sklep o zavrženju predloga Okrajnega sodišča v Murski Soboti za ponovno odločanje o sporu glede pristojnosti med okrajnim sodiščem in upravno enoto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

316. Poročilo o gibanju plač za november 2005
317. Navodilo o statističnem raziskovanju prevoza blaga in potnikov po morju
318. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

319. Pojasnilo 2 k uvodu v Slovenske računovodske standarde (2001) - pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev
320. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 2 (2001) - emisijski kuponi
321. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2001) in Slovenskemu računovodskemu standardu 19 (2006) - pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek
322. Kontni okvir za gospodarske družbe in zadruge
323. Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike
324. Kontni okvir za društva in invalidske organizacije
325. Kontni okvir za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
326. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Nova Gorica za leto 2006
327. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2006
328. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za leto 2006

OBČINE

Brežice

329. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2006

Koper

330. Odlok o spremembi Odloka o razveljavitvi odloka o zazidalnem načrtu »ANKARAN I« (Uradne objave, št. 24/70)
331. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58)
332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
333. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper

Kranj

334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj
336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj

Krško

338. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2006

Ljubljana

339. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
340. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Sveti Jurij ob Ščavnici

341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2004
342. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006
343. Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
344. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Vitanje

345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje

Zreče

346. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

350. Program priprave občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter

Železniki

347. Odlok o razglasitvi Tauševe kajže v Zgornji Sorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
349. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost