Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3681. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
3682. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih Mednarodnih organizacijah v Ženevi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3683. Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge

MINISTRSTVA

3684. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
3685. Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov
3686. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpska dolina-Banja Loka (2004–2013)
3687. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o seznamu in prometu predhodnih sestavin za prepovedane droge
3688. Navodilo o načinu in vrsti izdajanja orožnih listin članom tujih misij in konzulatov v Republiki Sloveniji
3689. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2005

USTAVNO SODIŠČE

3690. Odločba o razveljavitvi drugega stavka v drugem odstavku 32. člena Zakona o azilu
3691. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3692. Sklep o dopolnitvi Sklepa o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
3693. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
3694. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002
3695. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3696. Pravila borze (uradno prečiščeno besedilo)
3697. Poročilo o gibanju plač za julij 2005

OBČINE

Kranj

3698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika »Štipendijske sheme za Gorenjsko«

Krško

3699. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas

Mozirje

3700. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2005

Tišina

3701. Razpis predčasnih volitev v odbor vaške skupnosti Tišina

Veržej

3702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2005
3703. Odlok o imenovanju Puščenjakove ulice v naselju Veržej

Vitanje

3704. Sklep o spremembi sklepa o prispevku za novorojence

Vrhnika

3705. Odlok o določitvi območja predkupne pravice na območju občinskega lokacijskega načrta za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki