Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1971. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1972. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni gori
1973. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1974. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1975. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2005
1976. Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1977. Sprememba in dopolnitev sklepa o povračilu potnih stroškov
1978. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
1979. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
1980. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znan­stve­ne­ga sodelovanja Republike Slovenije
1981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu
1982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
1983. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2005

OBČINE

Brezovica

1984. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2004
1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1987. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Brezovica

Brežice

1988. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica
1989. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«

Divača

1990. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 2004

Hajdina

1991. Dopolnitev Statuta Občine Hajdina
1992. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina

Koper

1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih pristaniščih
1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
1995. Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper
1996. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kungota

1997. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Gradiška I za območje, ki obsega parc. št. 20/1 in 24 – del, k.o. Gradiška

Kuzma

1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma

Mislinja

2000. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja

Nova Gorica

2001. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Novo mesto

2002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2)

Prebold

2004. Sklep o javni razgrnitvi

Radeče

2005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2004
2006. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče
2007. Odlok o priznanjih Občine Radeče

Šmartno pri Litiji

2008. Sklep o veljavnosti aktov
2009. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2010. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Turnišče

2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2004
2012. Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše Krajevne skupnosti Turnišče

Vipava

2013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

16. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem Konvencije (MPKVCP)
17. Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ)
18. Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MPKPPK)
19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju vojnih grobišč (BCZUVG)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov (BSKVTP)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BTUBOK)
22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BTUMCP)
23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCSZM)

Vlada Republike Slovenije

25. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za finance Republike Slovenije in Ministrstvom za energijo Združenih držav Amerike o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega trgovanja z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
26. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov Republike Slovenije z Zvezno republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta
27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varstvo Republike Moldove
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti