Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2306. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B)
2307. Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2308. Ukaz o odpoklicu veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2309. Ukaz o odpoklicu veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2310. Ukaz o odpoklicu veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike s sedežem v Washingtonu

Odloki

2311. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

2312. Pravilnik o izjemah od obveznosti prevoza blaga od carinske črte do najbližjega carinskega urada po prestopu meje
2313. Pravilnik o obrazcu evropskega naloga za prijetje in predajo
2314. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
2315. Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
2316. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti predpisov na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
2317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo
2318. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec oziroma proizvajalec zdravil za uporabo v humani medicini in o postopku njegove verifikacije
2319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
2320. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medicinskih pripomočkih
2321. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
2322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil
2323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem
2324. Odločba o imenovanju uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini
2325. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov
2326. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti piva
2327. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti kisa in razredčene ocetne kisline
2328. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti mesa in mesnih izdelkov ter rib in ribjih izdelkov
2329. Seznam zdravil, za katera je od 7. 1. 2004 do 20. 4. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2330. Seznam zdravil, za katera je bilo od 7. 1. 2004 do 20. 4. 2004 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2331. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2332. Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 15. člena z Ustavo in o zavrnitvi pobude za oceno druge alinee prvega odstavka 2. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
2333. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2334. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2335. Sklep o zadržanju izvrševanja Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), ter Sklepa o spremembah Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoti V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob cesti dveh cesarjev)
2336. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 4. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe in o zavrnitvi pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2337. Sklep o pogojih za priznanje prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, ki ga je odobril pristojni organ države članice
2338. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2339. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev

OBČINE

Cerknica

2340. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Cerknica

Kranj

2341. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center Zlato polje

Krško

2342. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 385/5, k.o. Pleterje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2343. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 68/3, parc. št. 69/2, parc. št. 69/3, parc. št. 69/4, parc. št. 69/5 in parc. št. 73/2, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Litija

2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija
2345. Odlok o dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljubljana

2346. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov
2347. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana

Mislinja

2348. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan"

Mozirje

2349. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2003
2350. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2004
2351. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 8/2000)
2352. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za "adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje" na območju Krajevne skupnosti Mozirje
2353. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za "ureditev trškega jedra v Mozirju" na območju Krajevne skupnosti Mozirje
2354. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Mozirje in k.o. Lepa Njiva
2355. Program priprave lokacijskega načrta Rečica ob Savinji za območja 1.21, ZN6 in UN7
2356. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik

Murska Sobota

2357. Dopolnitev sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od let
2358. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota

Postojna

2359. Odlok o predkupni pravici Občine Postojna
2367. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
2368. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

Škofja Loka

2360. Program priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje

Šmartno pri Litiji

2361. Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik

Tržič

2362. Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o. v javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.

Vojnik

2363. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2003
2364. Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik
2365. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Vojnik

Žalec

2366. Spremembe in dopolnitve programa priprave ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica
AAA Zlata odličnost