Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

816. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
817. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke, ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
818. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez
819. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
820. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja

Odloki

822. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
823. Odlok o spremembi odloka o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev
824. Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 20 in 50 tolarjev

MINISTRSTVA

825. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
827. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003
828. Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
829. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
830. Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
831. Pravilnik o izobraževalnih programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost
884. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
885. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2003
886. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske

USTAVNO SODIŠČE

832. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške Pp-2966/01 z dne 20. 12. 2001
833. Odločba o skladnosti zakona o kazenskem postopku z ustavo, čeprav ne določa posebnega pravnega sredstva zoper odredbo o hišni preiskavi
834. Odločba o odpravi 16., 17. in 18. člena odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota in o razveljavitvi 4. točke drugega odstavka 1. člena odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota

SODNI SVET

835. Poslovnik o načinu dela sodnega sveta po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
836. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
837. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
838. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
839. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

840. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife

OBČINE

Cankova

841. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
842. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova
843. Pravilnik o financiranju športa v Občini Cankova

Črna na Koroškem

844. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem
845. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
846. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
847. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrepolje

848. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrepolje

Idrija

872. Odlok o predkupni pravici Občine Idrija
873. Odlok o spremembi odloka o Čipkarskem festivalu v Idriji
874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka "ZN Industrijska cona Godovič"
875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka "ZN Industrijska cona Godovič"
876. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditev sanitarne deponije Ljubevč-Grapa Grohovt v Idriji
877. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003
878. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kamnik

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo"
851. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2003
852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Kranj

853. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (prečiščeno besedilo)

Križevci

854. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Majšperk

855. Sklep o imenovanju podžupana Občine Majšperk
856. Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih
857. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
858. Sklep o povišanju vrednosti povračila za priključek na vodovodno omrežje
859. Sklep o preimenovanju občinskega glasila
860. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk

Novo mesto

861. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
862. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
863. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
864. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na območju zazidalnega načrta Adria

Podlehnik

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Podlehnik

Puconci

866. Sklep o skupnem elektronskem naslovu

Rogatec

867. Sklep o imenovanju podžupana Občine Rogatec

Slovenska Bistrica

879. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2003
880. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Pragersko
881. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
882. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
883. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Škofljica

868. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofljica

Vitanje

869. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Vitanje - dopolnjen leta 1998
870. Odlok o ugotovitvi, kateri izvedbeni prostorski akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Vitanje - dopolnjen 1998
871. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Vitanje v letu 1998

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
2. Popravek v pravilih borze (prečiščeno besedilo)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti