Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2001 z dne 2. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2001 z dne 2. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4414. Odlok o soglasju k poslovniku Računskega sodišča Republike Slovenije (OdPoRacS)
4415. Odlok o ustanovitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
4416. Odlok o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4417. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
4418. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica
4419. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance
4420. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog
4421. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sodražica
4422. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
4423. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode
4424. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol
4425. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora
4426. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini
4428. Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
4429. Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil
4430. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot javna pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo
4431. Navodilo o postopku odpiranja ponudb
4432. Navodilo o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2001

BANKA SLOVENIJE

4433. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. 11. do 11. 11. 2001

OBČINE

Celje

4445. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan

Laško

4434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško

Mislinja

4435. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2001
4436. Odlok o oskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju Občine Mislinja

Radeče

4437. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode

Trebnje

4438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje
4439. Pravilnik za podelitev priznanja "Športnik leta" v Občini Trebnje

Zreče

4440. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2001
4441. Odlok o spremembi odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah
4442. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Zreče
4443. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Zreče
4444. Sklep o soglasju k povišanju cen pitne vode
AAA Zlata odličnost