Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3966. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3967. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3968. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3969. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3970. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom
3973. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
3974. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4022. Uredba o spremembi uredbe o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
4023. Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
4024. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
4025. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Odloki

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške ceritifikate
4027. Odlok o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Torontu v Generalni konzulat Republike Slovenije
4028. Odlok o postavitvi častnega generalnega konzula v Torontu
4029. Odlok o postavitvi častnega konzula v Torontu

Sklepi

4030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
4031. Sklep o četrti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe
4032. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Drugi akti

3971. Program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica
3972. Program priprave ureditvenega načrta za naravni rezervat Škocjanski zatok

MINISTRSTVA

3975. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3976. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena
3977. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži nad srednjo točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3978. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5 do 50 kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1 do 10 kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3979. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3980. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hektolitrske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3981. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3982. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3983. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
3984. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu Slovenska akreditacija
3985. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
3986. Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu
3987. Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
3988. Navodilo o postopku odpiranja ponudb
3989. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
3990. Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o skladnosti plinskih naprav
4033. Odredba o spremembah odredbe o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001
4034. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
4035. Sklep o 3. dopolnilu k Slovenskemu dodatku k evropski farmakopeji - Formularium Slovenicum
4036. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove IZZIV

USTAVNO SODIŠČE

3991. Odločba o razveljavitvi 23. člena odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče Mestne občine Ljubljana

BANKA SLOVENIJE

3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3993. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3994. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 2001
3995. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
3996. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3997. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3998. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3999. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4000. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4001. Sklep o znesku državne pokojnine
4002. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
4003. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
4004. Poročilo o gibanju plač za julij 2001

OBČINE

Brezovica

4005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001

Brežice

4006. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic pozebe in neurja s točo v letu 2001 v Občini Brežice

Cerkvenjak

4007. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkvenjak
4008. Sklep o soglasju k sklepu Občinskega sveta občine Sv. Andraž o priključitvi podružnične OŠ Vitomarci k OŠ Cerkvenjak kot matični šoli
4009. Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo transformatorskih postaj
4010. Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja v Občini Cerkvenjak
4011. Sklep o prispevku za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Cerkvenjak
4012. Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cerkvenjak

Dobrna

4013. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Kranj

4014. Sklep o javni razgrnitvi

Medvode

4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

Velike Lašče

4016. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2001
4017. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Veržej

4018. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2001

Videm

4019. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2001

Žalec

4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec"

Železniki

4021. Pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti