Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4379. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
4380. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA, Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
4421. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest

Sklepi

4422. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

4381. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje
4382. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
4383. Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na področju socialnega varstva
4384. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
4385. Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika
4386. Navodilo o vključevanju sredstev SAPARD v proračun Republike Slovenije
4423. Odredba o plinskih napravah
4424. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o plinskih napravah

BANKA SLOVENIJE

4387. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 20. do 26. 11. 2000

OBČINE

Bloke

4388. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke
4389. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Bloke

Celje

4390. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Otok I - Savinjsko nabrežje
4391. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Dobrepolje

4392. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrepolje

Grad

4393. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
4394. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Jesenice

4395. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
4396. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za izvolitev po enega člana v svet krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Komen

4397. Sklep o programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)
4398. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)

Moravske Toplice

4399. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bukovnica
4400. Poročilo volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina v naselju Bukovnica
4401. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci - za naselje Filovci
4402. Poročilo volilne komisije KS Filovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Filovci
4403. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci - za naselje Noršinci
4404. Poročilo volilne komisije KS Noršinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Noršinci
4405. Poročilo volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice - za naselje Moravske Toplice

Murska Sobota

4406. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
4407. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti
4408. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice ob Bakovski cesti v Murski Soboti
4409. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah, tangiranih za avtocesto
4410. Sklep o dovolitvi vknjižbe lastninske pravice
4411. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4412. Sklep o neodplačanem prenosu lastninske pravice
4413. Sklep o potrditvi prodajne cene zemeljskega plina na območju Mestne občine Murska Sobota
4414. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota

Rogaška Slatina

4415. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Sotla

Sveta Ana

4416. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000
4417. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
4418. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec

Trebnje

4419. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert

Vojnik

4420. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje bolnice Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti