Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3691. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3692. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
3693. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3754. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev

Sklepi

3755. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Drugi akti

3694. Obvezna razlaga četrtega odstavka 1. člena uredbe o spremembah uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado RS in EPO

MINISTRSTVA

3695. Odredba o dopolnitvi odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
3696. Odredba o določitvi obrazca zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine
3697. Odredba o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega izvora, dodatkov krmi živalskega izvora ter živil živalskega izvora
3698. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška in Severno Porenje - Westfalija v Republiki Nemčiji
3699. Pravilnik o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije
3700. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
3701. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
3702. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
3703. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA DOLENJSKE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3704. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA LJUBLJANA, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3705. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA SVILA, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3706. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA RIBNICA, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3707. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA ZA GORENJSKO, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3708. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA KOROŠKE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3709. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3710. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3711. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

BANKA SLOVENIJE

3712. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3713. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi enotne tarife, po kateri depotna banka zaračunava pristojbino za polog ali dvig bankovcev iz depoja
3714. Navodilo o zamenjavi obarvanih bankovcev
3715. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
3716. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
3717. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

SODNI SVET

3718. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3719. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3720. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife
3721. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
3722. Poročilo o gibanju plač za julij 1999

OBČINE

Cerkvenjak

3723. Odlok o pomožnih objektih v Občini Cerkvenjak
3724. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerkvenjak
3725. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
3726. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča

Črenšovci

3727. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 1999

Dobrova-Polhov Gradec

3728. Sklep o veljavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Dol pri Ljubljani

3729. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

Dolenjske Toplice

3730. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dolenjske Toplice
3731. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
3732. Sklep o začasni razglasitvi parne lokomobile v objektu kotlarne na žagi v Soteski za kulturni spomenik

Gorenja vas-Poljane

3733. Sklep o uvedbi delnega samoprispevka za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah, Sovodnju in Hobovšah
3734. Poročilo o glasovanju na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Sovodenj

Idrija

3735. Poslovnik Nadzornega odbora občine Idrija

Kranj

3736. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
3737. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
3738. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
3739. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
3740. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
3741. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
3742. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1999

Novo mesto

3743. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za LN za odsek regionalne ceste R3-67/1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260) b) osnutka lokacijskega načrta za odsek regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260
3744. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil KRKA Novo mesto

Slovenj Gradec

3745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

Sodražica

3746. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica
3747. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica
3748. Odlok o vaških odborih
3749. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Sveta Ana

3750. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana
3751. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana
3752. Odlok o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana

Tržič

3753. Odlok za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Tržič

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike (BGRVS)

Vlada Republike Slovenije

67. Uredba o ratifikaciji Prve spremembe Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju slovenskega kontingenta v mirovnih operacijah Združenih narodov na Cipru v sklopu avstrijskega bataljona/UNFICYP in Prve spremembe Tehničnega dogovora k Memorandumu o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju slovenskega kontingenta v mirovnih operacijah Združenih narodov na Cipru v sklopu avstrijskega bataljona/UNFICYP

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti