Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH-A)
4322. Zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D)
4323. Zakon o trošarinah (ZTro)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4324. Ukaz o odprtju Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4374. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi
4375. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
4376. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
4377. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

Odloki

4325. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo
4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998

Sklepi

4326. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
4381. Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi cene odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije

Drugi akti

4327. Spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republike Slovenije
4379. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije
4380. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

4328. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Poštni promet
4329. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poštni promet
4330. Pravilnik o ravnanju z odpadki
4331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4332. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 21. 7. 1998 do 30. 11. 1998 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

4333. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4334. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999
4335. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta
4336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1998

OBČINE

Borovnica

4337. Sklep o prenehanju javnega dobra

Brežice

4338. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998
4339. Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti - Brezje

Dobje

4340. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje

Dornava

4341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
4342. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Dornava na lokalnih volitvah 22. novembra 1998
4343. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Dornava na lokalnih volitvah 22. novembra 1998

Hodoš-Šalovci

4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998

Krško

4345. Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško - prva faza - most
4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

Kuzma

4347. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1998

Metlika

4348. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
4349. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Metlika
4350. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika
4351. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika

Mežica

4352. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

Mislinja

4353. Poročilo o izidu volitev župana
4354. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mislinja

Novo mesto

4355. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4356. Sklep o ukinitvi javnih poti

Pivka

4357. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in trške skupnosti Občine Pivka
4358. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Pivka

Podčetrtek

4359. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Podčetrtek

Postojna

4360. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna
4361. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna
4362. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center
4363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (v letu 1998)

Radenci

4364. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane Občinskega sveta občine Radenci
4365. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela
4366. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci

Ravne-Prevalje

4367. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne - Prevalje
4368. Sklep o odvzemu statuta javnega dobra

Rogatec

4369. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana in člane Občinskega sveta občine Rogatec

Slovenska Bistrica

4370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

4371. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče - stanovanjsko in obrtnoservisna zazidava
4372. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice
4373. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Slovenske Konjice

POPRAVKI

1. Popravek odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje (Škofja Loka)
2. Popravek odloka o občinskih cestah na območju Občine Velike Lašče, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3486/98 z dne 16. 10. 1998
3. Popravek odloka o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti