Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1135. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica–Šentjakob (ZSDKAEIB)
1136. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/II (ZPDKAEIB)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1064. Odlok o imenovanju predsednika in članov Komisije za odlikovanja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1137. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

MINISTRSTVA

1065. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
1066. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobivanje licence za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih obratov
1067. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obveščanja o cenah zdravil
1068. Navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1069. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 1998

USTAVNO SODIŠČE

1070. Odločba o razveljavitvi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb, delni razveljavitvi sedmega in prvega odstavka 18. člena tega zakona in o razveljavitvi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
1071. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 109. člena zakona o obligacijskih razmerjih ni v skladu z ustavo
1072. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti tretje in četrte alinee prvega odstavka 8. člena in o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 17. člena, drugega odstavka 41. člena ter šestega in osmega odstavka 64. člena zakona o telekomunikacijah
1073. Odločba o skladnosti prvega odstavka 38. člena zakona o stavbnih zemljiščih in drugega odstavka 26. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini z ustavo

BANKA SLOVENIJE

1074. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

SODNI SVET

1075. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniška mesta višjih sodnikov
1076. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča, imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča in o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
1077. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1078. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1997
1079. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 1998 in 1997
1080. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998
1081. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1998

OBČINE

Bled

1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje nove Občine Bled
1083. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled

Borovnica

1084. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1997
1085. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Brežice

1086. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
1087. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1998
1088. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
1089. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice

Cerknica

1090. Odlok o javnem redu in miru v Občini Cerknica

Črnomelj

1091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik

Grosuplje

1092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996 do 2000

Hodoš-Šalovci

1093. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci

Ig

1094. Odlok o glasilu Občine Ig

Ivančna Gorica

1095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina
1096. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000, za območje Občine Ivančna Gorica

Juršinci

1097. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Juršinci za leto 1997
1098. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Juršinci za leto 1998

Kamnik

1099. Odlok o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije

Krško

1100. Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi sveta posavskih občin

Lendava

1101. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolina
1102. Poročilo volilne komisije KS Dolina o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina

Litija

1103. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998
1104. Pravilnik o najemu javnih površin

Medvode

1105. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Medvode

Mežica

1106. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 1997

Murska Sobota

1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997
1108. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1998

Odranci

1109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1997

Ribnica

1110. Odlok proračunu Občine Ribnica za leto 1998
1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (SDL, št. 12/87, 10/91, 21/93)
1112. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1 k.o. Žimarice
1113. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1 k.o. Sodražica
1114. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 22 k.o. Rakitnica

Rogaška Slatina

1115. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Rogaška Slatina
1116. Sklep Občinskega sveta občine Rogaška Slatina o ukinitvi statusa v splošni rabi zemljišča

Rogašovci

1117. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1998

Sevnica

1118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1997
1119. Odlok o pripojitvi Zavoda za kulturo in prosveto Sevnica, p.o., Sevnica k javnemu zavodu Radio Sevnica
1120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica

Slovenska Bistrica

1121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1997
1122. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1998
1123. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska Bistrica
1124. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v Občini Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

1125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1126. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Glasbena šola Škofja Loka
1127. Odlok o o ustanovitvi javnega zavoda – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
1128. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka
1129. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča

Zavrč

1130. Sklep o uvedbi samoprispevka
1131. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč

Zreče

1132. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1998
1133. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žalec

1134. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

18. Zakon o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah (Območje1) (MOSSPLR)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti