Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2893. Zakon o financiranju občin

Sklepi

2947. Sklep Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Drugi akti

2894. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora
2948. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2949. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru 1994

Pozivi

2950. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2895. Uredba o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1995
2896. Uredba o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1995
2897. Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
2898. Uredba o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1995
2951. Uredba o dajanju soglasja k cenam
2952. Uredba o določitvi najvišjih cen
2953. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti

Sklepi

2899. Sklep o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
2900. Sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila, registrirana v Kneževini Liechtenstein
2901. Sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila, registrirana v Švici

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2902. Odredba o spremembi odredbe o dostavi podatkov za odmero dohodnine
2903. Odredba o najnižji zavarovalni vsoti
2904. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2905. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2906. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
2907. Poročilo o gibanju plač za oktober 1994

BANKA SLOVENIJE

2908. Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic
2909. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2910. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
2911. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1994
2912. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2913. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2914. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2915. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2916. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2917. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2918. Sklep o določitvi kontnega okvira za zavarovalnice
2919. Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
2920. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju avgust-oktober 1994
2921. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

OBČINE

Bled

2923. Poročilo o izidu volitev svetnikov v občinski svet občine Bled

Bohinj

2924. Poročilo o izidu volitev svetnikov v občinski svet občine Bohinj

Brežice

2925. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Brežice
2926. Poročilo o izidu rednih volitev v občinski svet občine Brežice

Kamnik

2927. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za člane občinskega sveta občine Kamnik

Kočevje

2928. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za Obkolpje
2929. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje za obdobje 1986-2000, ki se nanašajo na območje Obkolpja

Kranj

2930. Sklep o drugi uskladitvi skupnega obsega javne porabe in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1994

Krško

2931. Sklep o javni razgrnitvi

Lendava

2932. Poročilo o izidu glasovanja za volitve župana občine Lendava, dne 18. decembra 1994

Ljubljana

2922. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana mestne občine Ljubljana

Medvode

2933. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v občini Medvode
2934. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v občini Medvode

Pivka

2935. Poročilo o izidu rednih volitev v svet občine Pivka

Postojna

2936. Poročilo o izidu rednih volitev v svet občine Postojna

Radovljica

2937. Poročilo o izidu volitev svetnikov v občinski svet občine Radovljica

Rogatec

2938. Poročilo o izidu volitev v občini Rogatec

Slovenj Gradec

2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Slovenj Gradec za leto 1994
2940. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenj Gradec v letu 1995

Sveti Jurij ob Ščavnici

2941. Poročilo o izidu volitev v občini

Šentjur pri Celju

2942. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu

Šmarje pri Jelšah

2943. Poročilo o izidu volitev v občini Šmarje pri Jelšah

Štore

2944. Poročilo o izidu volitev kandidatov za župana in člane občinskega sveta občine Štore, ki so bile dne 4. 12. 1994

Trebnje

2945. Poročilo o izidu lokalnih volitev župana občine Trebnje
2946. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Trebnje

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o dopolnitvi pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku
2. Popravek sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga
3. Popravek odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica, družba z omejeno odgovornostjo
4. Popravek odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sežana
5. Popravek izida volitev članov občinskega sveta v občini Tržič na rednih volitvah dne 4. 12. 1994
AAA Zlata odličnost