Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2509. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu
2510. Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn
2511. Zakon o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2512. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko
2513. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2514. Navodilo o načinu pregleda potnikov, ki uživajo diplomatsko in konzularno imuniteto, v javnem zračnem prometu
2515. Poprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
2516. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za oktober 1994
2545. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Štajerske v Republiki Avstriji

BANKA SLOVENIJE

2520. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
2521. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2517. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2518. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
2519. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

OBČINE

Idrija

2522. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP za mesto Idrija

Kamnik

2523. Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajinske zasnove Velike planine

Kranj

2524. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj
2525. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje
2526. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
2527. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990

Laško

2528. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž

Lendava

2529. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Lendava za leto 1994
2530. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
2531. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Lendava
2532. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi razvojnega sklada občine Lendava
2533. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v občini Lendava
2534. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava
2535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zatiranju in preprečevanju širjenja bele omele na območju občine Lendava
2536. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi melioracijskega postopka na območju HMS LEDAVA-ČRNEC

Ljutomer

2537. Sklep o objavi namere o vlaganju javnega kapitala v Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
2538. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 23. 10. 1994 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Radoslavci na območju vasi Precetinci

Metlika

2539. Sklep o določitvi plakatnih mest

Sevnica

2540. Sklep o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
2541. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
2542. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica

Slovenska Bistrica

2543. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenska Bistrica za leto 1994

Šmarje pri Jelšah

2544. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Florijan

POPRAVKI

1. Popravek kazenskega zakonika Republike Slovenije
2. Popravek zakona o kazenskem postopku
AAA Zlata odličnost