Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

267. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
268. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

Odloki

269. Odlok o soglasju k statutu Slovenskega inštituta za revizijo
270. Odlok o ustanovitvi in sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Odbora
271. Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov ter izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
272. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
273. Odlok o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
274. Odlok o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
275. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
276. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
277. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
278. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
279. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
280. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novi Gorici
281. Odlok o razrešitvi sodnika Sodišča združenega dela v Ljubljani
282. Odlok o imenovanju šestih članov nadzornega sveta družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
283. Odlok o imenovanju direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

284. Odlok o pomilostitvi obsojencev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

302. Uredba o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj
303. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
304. Uredba o vodnih povračilih
305. Uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke
306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
307. Uredba o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
308. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

309. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

285. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994
286. Spremembe in dopolnitve kataloga zbirk osebnih podatkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/93
287. Sklep o povečanju republiških štipendij
288. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 18. 12. 1993 do 14. 1. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet

USTAVNO SODIŠČE

289. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 95. člena zakona o lokalni samoupravi

OBČINE

Brežice

290. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994

Cerknica

291. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o oblikovanju cen

Grosuplje

292. Odredba o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Šiška

293. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 - Avtotehna

Metlika

294. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ureditvi prometa v mestu Metlika
295. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o delovnem času upravnih organov in javnih zavodov v občini Metlika

Murska Sobota

296. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gančani
297. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tešanovci, naselje Mlajtinci-Lukačevci

Postojna

298. Sklep

Škofja Loka

299. Sklep o uvedbi samoprispevka
300. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 30.1.1994 v prostorih stanovanjske hiše Filipič Mirana, Žabja vas 14
301. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za obdobje začasnega financiranja
AAA Zlata odličnost