Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1615. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj, stran 4457.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1 in 13/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 22. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa vrste, način in pogoje dodeljevanja ter upravičence do pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj z namenom spodbujanja ustanavljanja novih in razvoja obstoječih socialnih podjetij ali njihovih poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.
2. člen 
(vrsta pomoči) 
Sredstva po tem odloku se dodeljujejo kot pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, 15. 12. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831).
3. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 2023/2831)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– primarne proizvodnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe EU št. 1379/2013,
– predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2023/2831 ne sme preseči 300.000 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 2023/2831, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2023/2831.
4. člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 2023/2831)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 do ustrezne zgornje meje iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
5. člen 
(višina in način zagotavljanja sredstev) 
(1) Sredstva za izvedbo spodbujanja razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: občini) se zagotavljajo s proračunom občine.
(2) S proračunom občine za tekoče leto se določijo vrste pomoči in višina sredstev za pomoči.
(3) Sredstva za izvedbo spodbujanja razvoja socialnega podjetništva v občini se dodeljujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa.
6. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
7. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do pomoči so:
– nepridobitne pravne osebe, ki so mikro, malo ali srednje veliko podjetje, so registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, in imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica oziroma jo nameravajo odpreti,
– nepridobitne pravne osebe, ki nameravajo ustanoviti socialno podjetje, ki izpolnjuje pogoje glede velikosti gospodarske družbe iz drugega odstavka tega člena, s sedežem v občini ali odprtjem poslovne enote/podružnice v občini,
in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem odloku na območju občine.
(2) Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.
– Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako velja za enotno srednje podjetje.
(3) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene s tem podjetjem, ali na podlagi določbe v njegovi družbeni pogodbo ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.
II. POSEBNE DOLOČBE 
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči de minimis se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in s tem odlokom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– če so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa, pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov objekta/poslovnih prostorov,
– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega namena določeno drugače,
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu,
– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena na območju občine. Sofinancira se nova zaposlitev, in sicer za obdobje trajanja nove zaposlitve v letu javnega razpisa do 30. oktobra istega leta. Za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela. Zaposlitev se dokazuje s fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev, razen v programih javnih del, v zadnjih treh letih.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za posamezne namene po tem odloku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
9. člen
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo v zvezi z registrirano dejavnostjo socialnega podjetja. Upravičeni stroški, v zvezi s katerimi se dodeljuje pomoč, so naslednji stroški, nastali v letu objave razpisa:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov, če je njena izvedba v skladu z veljavno zakonodajo,
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in z dela,
– stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva,
– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).
(2) Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
(3) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.
(4) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi bil z dodeljeno pomočjo presežen skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 3. člena tega odloka.
10. člen 
(vloga za dodelitev sredstev) 
(1) Upravičenec mora k vlogi tudi predložiti:
– pisno izjavo:
a) o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
b) o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
z zagotovitvijo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo petega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Podrobnejša vsebina vloge in predpisana dokumentacija se določi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
11. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem odloku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, s sklepom odloča direktor mestne uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
12. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
13. člen 
(obveznosti občine) 
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, 15. 12. 2023),
– o dodeljenem znesku de minimis pomoči.
(2) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev pomoči po tem odloku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(3) Občina je dolžna poročati pristojnima ministrstvoma o vrsti in namenu dodeljenih sredstev oziroma pomoči socialnim podjetjem v rokih, opredeljenih s predpisi s tega področja.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
14. člen 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v občini, pridobljenih po tem odlokuoziroma javnem razpisu,spremljata strokovna komisija in notranje organizacijska enota mestne uprave, pristojna za izvedbo razpisa na področju socialnega podjetništva.
(2) V primeru, če se ugotovi:
– da je bila dodeljena pomoč delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel pomoč v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– da upravičenec ali izvedena naložba ne izpolnjuje pogojev, določenih v 7. in 8. členu tega odloka,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne dodeljena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do kandidiranja na naslednjem javnem razpisu s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva.
IV. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za obdobje uporabe Uredbe Komisije (EU) 2023/2831.
Št. 007-4/2024-5-(40/22/05)
Kranj, dne 22. maja 2024
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti