Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1614. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj, stran 4454.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 22. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok spodbuja varovanje in obnovo nepremične kulturne dediščine ter določa pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri ohranjanju in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
2. »Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831« pomeni Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, z dne 15. 12. 2023). Pomoč de minimis se dodeljuje skladno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831.
3. Nepremična kulturna dediščina so:
a) kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Kranj ali pa so kot
b) enote nepremične kulturne dediščine vpisane v Register nepremične kulturne dediščine.
4. Projekt varovanja nepremične kulturne dediščine je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota, ki vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu javnega razpisa.
5. Stavbna lupina so vsi tisti elementi stavbe, ki ščitijo notranjost (ogrevan del) stavbe pred zunanjimi vplivi. Elementi stavbne lupine so: zunanje stene proti neogrevanim prostorom (fasada), stropi proti neogrevanemu prostoru (streha), stavbno pohištvo (okna, vrata).
3. člen 
(ukrep odloka) 
Ukrep za spodbujanje razvoja in ohranjanje nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju občine) je sofinanciranje projektov obnove stavbne lupine nepremične kulturne dediščine in spominskih obeležij na območju občine, ki niso v lasti Mestne občine Kranj.
4. člen 
(vrsta pomoči) 
(1) Sredstva po tem odloku se dodeljujejo fizičnim osebam in pravnim osebam, ki na trgu ponujajo blago in storitve.
(2) Pravnim osebam se dodeljujejo kot pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, z dne 15. 12. 2023) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831).
II. POSEBNE DOLOČBE 
5. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 2023/2831)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči, ki se dodeli enotnemu podjetju s strani države članice.
6. člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 2023/2831)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832.
7. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
(1) Sredstva za sofinanciranje projektov obnove kulturne dediščine v občini se zagotavljajo s proračunom občine.
(2) S proračunom občine za tekoče leto se določijo vrste pomoči in višina sredstev za pomoči.
8. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za izvedbo ukrepa po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
9. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci ukrepa so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v nadaljevanju tega odloka.
(2) Za pridobitev pomoči lahko zaprosijo tisti, ki so na območju Mestne občine Kranj:
a) lastniki ali solastniki nepremične kulturne dediščine, za katero se dodeljuje sredstva,
b) investitorji, ki imajo izkazano pravico graditi na objektih nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj,
c) najemniki nepremične kulturne dediščine z veljavno najemno pogodbo.
(3) V primeru stavbe, kjer je vzpostavljena etažna lastnina, se morajo upravičenci izkazati s sklepom etažnih lastnikov za obnovo stavbe, ki mora biti sprejet z zakonsko zahtevano večino glasov.
(4) V primeru, da obstaja več solastnikov ali najemnikov kulturne dediščine, so za pridobitev pomoči iz naslova sofinanciranja vlogo dolžni predložiti vsi oziroma lahko za pridobitev sredstev pooblastijo skupnega predstavnika.
(5) Vlogo lahko po pooblastilu etažnih lastnikov, ki morajo namero izkazati s sprejetim sklepom, predloži upravnik.
(6) Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za dodelitev pomoči v razpisu, ki ga določa ta odlok, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih in zanje prejeti drugih javnih sredstev.
(7) Do pomoči za obnovo elementa stavbne lupine nepremične kulturne dediščine niso upravičeni tisti subjekti, ki so finančno pomoč za obnovo enakega elementa stavben lupine že prejeli v preteklih treh letih.
(8) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.
(10) Upravičenec, ki na trgu ponuja blago in storitve, se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 obravnava kot enotno podjetje.
(11) Pri presoji upravičenosti kandidatov do sredstev se za pravne osebe upošteva pravilo de minimis.
10. člen 
(pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči za ohranjanje, razvoj in prenovo nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in varovanja kulturne dediščine ter s tem odlokom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči za projekte prenove nepremične dediščine na območju občine:
a) dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve pomoči,
b) če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
c) upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega odloka, mora predložiti zahtevane dokumente skladno z razpisno dokumentacijo in voditi ustrezne evidence, določene z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter vso dokumentacijo hraniti najmanj 5 let po izvedenem izplačilu.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za posamezne namene po tem odloku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
11. člen 
(intenzivnost pomoči) 
(1) Intenzivnost dodeljene pomoči se določi v javnem razpisu, vendar ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) V kolikor je seštevek zneskov pomoči vsem upravičencev na posameznem razpisu višji kot pa je zagotovljenih sredstev v proračunu občine za posamezno leto, se sredstva določijo tako, da se zmanjšajo v sorazmernem deležu.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnjih odstavkov tega člena se pomoč na upravičenca ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
III. UKREP SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI KRANJ 
12. člen 
(posebni pogoji) 
(1) Pogoji za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj:
a) enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),
b) upravičenec mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta obnove,
c) upravičenec mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v skladu z Gradbenim zakonom, če je to za predvideni poseg predpisano,
d) če je to predpisano, mora upravičenec pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega ZVKDS, OE Kranj,
e) dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje finančnih pomoči za posamezne namene po tem odloku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
13. člen 
(upravičeni stroški) 
Kot upravičeni stroški ukrepa se upoštevajo posegi, izvedeni na stavbni lupini objekta kulturne dediščine (fasada, streha, stavbno pohištvo):
a) gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
b) restavratorski in sanacijsko–konservatorski posegi,
c) stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški za izdelavo restavratorskega načrta oziroma projekta.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE POMOČI 
14. člen 
(postopek izvedbe) 
(1) Postopek izvedbe javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik/ica in štirje člani:
a) dva predstavnika ZVKDS OE Kranj,
b) predstavnik Sektorja za finance in pravne zadeve Mestne občine Kranj in
c) skrbnik/ica odloka.
(2) Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojna strokovna služba.
15. člen 
(vsebina vloge in pogoji za dodelitev sredstev) 
(1) Vloga za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj mora vsebovati izpolnjene in podpisane prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije.
(2) Vlogi morajo biti obvezno priloženi tudi naslednji dokumenti:
– potrdilo pristojnega finančnega urada Republike Slovenije o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji,
– izjavo o poravnanih vseh finančnih obveznosti do Mestne občine Kranj,
– ustrezno dokazilo o lastništvu ali solastništvu stavbe,
– najemna pogodba, če je upravičenec najemnik,
– kulturnovarstvene pogoje ter
– predračunsko vrednost predvidene investicije v EUR skupaj s popisom del.
(3) Upravičenec, ki je pravna oseba, mora k vlogi predložiti tudi:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je povezan in s prejemnikom tvorijo enotno podjetje v smislu 2. točke 2. člena Uredbe 2023/2831, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o tem, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja v skladu z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe 2023/2831,
– izjavo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih iz naslova plač in socialnih prispevkov.
(4) Če je upravičenec pravna oseba, dejavna v sektorjih iz prvega odstavka 5. člena ter je poleg tega dejavna v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, mora k vlogi priložiti tudi izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov.
(5) Podrobnejša vsebina vloge se določi v posameznem javnem razpisu.
16. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) Sklep o dodelitvi sredstev po tem odloku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, izda direktor mestne uprave.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
17. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se dodeljena sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
18. člen 
(obveznosti občine) 
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Upravičenca, ki je fizična oseba in pri kateri ne gre za pomoč dodeljeno po pravilu de minimis, bo občina s sklepom pisno obvestila o dodelitvi in o odobrenem znesku sofinanciranja.
(3) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(4) Občina je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu o višini, vrsti in namenu dodeljenih sredstev v rokih, opredeljenih s predpisi s tega področja.
V. NADZOR IN SANKCIJE 
19. člen 
(nadzor) 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem odloku oziroma javnem razpisu, spremlja skrbnik pogodbe, pristojen za ukrep iz 3. člena tega odloka.
20. člen 
(sankcije) 
(1) V primeru, če se ugotovi,
– da je bilo dodeljeno sofinanciranje delno ali v celoti nenamensko porabljeno,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sofinanciranja navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel sofinanciranje v nasprotju s 6. členom tega odloka,
– da upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– da upravičenec redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov,
– da je davčni dolžnik do države ali občine,
občina ne pristopi k podpisu pogodbe ali odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskim zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem razpisu.
VII. KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2024–2028.
Št. 350-5/2024-4
Kranj, dne 22. maja 2024
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti