Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024

Kazalo

1061. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 (1), stran 3034.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-130/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. točke 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 17. 4. 2024 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 (1) 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v evrih):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
82.213.580
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
66.373.028
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
44.659.389
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
31.048.958
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.393.922
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.216.509
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
21.713.639
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
17.378.391
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
68.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
490.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
461.640
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
3.315.608
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
5.602.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.232.500
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
3.370.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
202.801
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
202.801
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
9.881.068
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
8.781.252
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.099.816
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
154.183
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
154.183
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
87.352.395
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
19.973.606
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.883.263
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
759.900
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
11.245.443
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.585.000
409
REZERVE
1.500.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
32.722.977
410
SUBVENCIJE
4.261.130
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
13.091.700
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.691.865
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
13.678.282
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
32.970.454
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
32.970.454
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.685.358
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
684.450
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.000.908
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–5.138.815
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
60.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
60.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–60.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
6.500.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
6.500.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
3.887.689
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
3.887.689
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.586.504
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.612.311
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.138.815
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.781.724
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni podkonta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem odstavku 80. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve, vključno s sredstvi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah (Ujme 2023),
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
– komunalni prispevek.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj področij proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ali glavnega programa ne sme presegati 30 % načrtovanih sredstev tega podprograma ali glavnega programa v sprejetem proračunu.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.
(2) Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če obseg sredstev na tej proračunski postavki to dopušča.
(3) Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.
(4) V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo z razporeditvijo v okviru proračunske postavke ali s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.
7. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov; za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe; za javne razpise s področja kulture za namene sofinanciranja večletnih projektov in programov.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
9. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti do višine 10.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
10. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 800.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
11. člen 
(1) V skladu z 49. členom ZJF se oblikuje proračunska rezerva v višini 200.000,00 evrov.
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in do višine 50.000,00 evrov župan ter o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
(3) V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet.
12. člen 
(1) V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2024 oblikuje sklad v višini 500.000,00 evrov.
(2) Sredstva sklada se lahko v letu 2024 porabijo v višini do 500.000,00 evrov za nakup nepremičnin po predkupni pravici ter v višini do 1.000.000,00 evrov za vgradnjo kondenzacijske turbine na RCERO Toplarna. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
13. člen 
(1) Če so izpolnjeni pogoji 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov. Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 6.500.000,00 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2024 ne bo izdajala poroštev.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2024 lahko zadolžijo, in sicer: JZ Socio Celje za namen tekočega poslovanja v višini 100.000,00 evrov za dobo 1 leta.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2024 ne bodo izdajali poroštev.
15. člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2024 zadolži do višine 11.730.367,87 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2024
Celje, dne 17. aprila 2024
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti