Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

974. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec, stran 3128.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 22. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Žalec, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti in trajanje koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju družinske medicine za območje Občine Žalec.
(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Izrazi, opredeljeni v tem odloku, pomenijo:
– »koncesija« je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti,
– »koncedent« je Občina Žalec,
– »koncesionar« je lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Žalec v obsegu 2,20 programa (tima) družinske medicine (splošna ambulanta).
(2) Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in podelitvi koncesije v obsegu 2 tima družinske medicine ne nasprotuje.
4. člen 
(1) Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
(3) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
5. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.
(2) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.
7. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
8. člen 
Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljenega besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. člen 
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno prispelih ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(3) Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbere tistega, ki se je na osnovi meril izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi Občine Žalec.
10. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči upravni organ Občine Žalec z odločbo o podelitvi koncesije, na osnovi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za zdravje.
(2) V koncesijski odločbi se, poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva.
(3) V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
(1) Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedent in koncesionar uredita s pogodbo, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati najmanj določila, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma na njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
13. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
14. člen 
(1) Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Koncedent je dolžan koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev.
(3) Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo. Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023
Žalec, dne 22. marca 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost