Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

956. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2024, stran 3100.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl US; v nadaljevanju ZJF) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. redni seji dne 21. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šentjur za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki v evrih po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2024
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.271.144,18
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.895.401,21
70
DAVČNI PRIHODKI
15.962.674,00
700 Davki na dohodek in dobiček
14.509.674,00
703 Davki na premoženje
1.092.500,00
704 Domači davki na blago in storitve
360.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.932.727,21
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.691.020,00
711 Takse in pristojbine
25.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
35.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.181.707,21
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.050.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.050.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.325.742,97
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.670.397,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU
655.345,97
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.236.373,78
40
TEKOČI ODHODKI
5.641.914,52
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.229.400,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
200.300,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.728.459,64
403 Plačila domačih obresti
160.000,00
409 Rezerve
323.754,88
41
TEKOČI TRANSFERI
7.645.072,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.299.550,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
754.837,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.590.685,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.246.167,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.246.167,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
703.220,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
539.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
164.220,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
34.770,40
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
800.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
800.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
834.770,40
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
834.770,40
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–34.770,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–34.770,40
Stanje sredstev na računih 31. 12.
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
Načrt razvojnih programov sestavljajo programi in projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun skladno z določbami zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo javne finance, in s tem odlokom na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
– sredstva proračunske rezerve po 49. členu ZJF, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo naravnih nesreč,
– sredstva posojila po 10.a členu ZFO-1, ki ga bo občina črpala v tem letu za financiranje investicij,
– sredstva za skupno opravljanje nalog občinske uprave po 18. členu ZFO-1, ki se uporabijo za poravnavo stroškov medobčinskega inšpektorata,
– turistična taksa po 14. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma in se uporabi za spodbujanje razvoja turizma,
– požarna taksa po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene po tem zakonu,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu se uporabi v skladu z odloki za to področje,
– komunalni prispevek po 229. členu Zakona o urejanju prostora, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme,
– nadomestilo stroškov po 132. členu Zakona o urejanju prostora, ki občini nastanejo v postopku lokacijske preveritve,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest po 49. členu Zakona o gozdovih se uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
– letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov po 35. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki se porabi v skladu z določili tega zakona,
– sredstva rezervnega sklada po 41. členu Stanovanjskega zakona, ki se porabijo za poravnavo stroškov v sprejetem načrtu vzdrževanja,
– povračilo sredstev subvencij tržnih najemnin po 121.b členu Stanovanjskega zakona,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– denarna sredstva po pogodbah o sofinanciranju, ki jih bo občina prejela iz razpisov ali po drugih pogodbah za financiranje določenih namenov.
Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov. Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan o realizaciji proračuna med letom poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom proračuna.
6. člen 
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ter blago in storitve, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo električne energije, vode in ostalih komunalnih storitev, telekomunikacijskih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjem letu, se prioritetno vključijo v proračun naslednjega leta.
7. člen 
Neposredni uporabniki morajo v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % izhodiščne vrednosti, mora predhodno potrditi občinski svet. Prav tako lahko predstojnik neposrednega uporabnika uvršča v načrt razvojnih programov nove projekte.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in državnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi načrt razvojnih programov Občine Šentjur, tako da se vnesejo ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP, IP …), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
Proračunski skladi so:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– štipendijski sklad ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje (Uradni list RS, št. 118/03).
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 295.884,88 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen 
Pravni posli za dobavo blaga, storitev in gradenj do vrednosti 20.000,00 EUR (brez DDV), ki jih sklepa krajevna skupnost za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem občine, ki se izvaja na podlagi področne zakonodaje, župan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 5.000,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do občine ali posamezne krajevne skupnosti ne presega višine 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prejšnjega odstavka tega člena ne všteva.
11. člen 
Krajevne skupnosti lahko razpolagajo z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem samo po predhodnem soglasju župana.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 800.000,00 EUR za projekte iz Načrta razvojnih programov.
Občina se lahko zadolži za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, tako da spremeni strukturo dolgoročne zadolžitve zaradi doseganja sprejemljivejših pogojev zadolžitve (boljše obrestne mere, daljši moratorij …).
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, odloča občinski svet s posebnim sklepom.
13. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, se brez soglasja Občinskega sveta Občine Šentjur ne smejo zadolževati, prav tako ne smejo izdajati poroštva drugim.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
Št. 410-0002/2023
Šentjur, dne 21. marca 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost