Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

939. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Luče, stran 3081.

  
Na podlagi 226., 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3, v nadaljnjem besedilu: Uredba), 1. in 2. člena Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 4. seji dne 13. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Luče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Luče (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje Občine Luče.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Luče se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje (oznaka oskrbnega območja OSO_C),
– vodovodno omrežje (oznaka oskrbnega območja OSO_V),
– kanalizacijsko omrežje (oznaka oskrbnega območja OSO_K) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja OSO_JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OSO_C
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
OSO_V
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K
5,40
11,00
Javne površine
OSO_JP
0,70
2,00
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,3:0,7.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu z državnim predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1110
Enostanovanjske stavbe
0,7
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,7
1122
Tri in večstanovanjske stavb
0,7
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
0,7
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,0
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,1
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,0
1242
Garažne stavbe
0,7
1251
Industrijske stavbe
0,8
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
1,3
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,7
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,7
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,7
1265
Stavbe za šport
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,7
2411
Športna igrišča
0,7
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti.
(3) V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem Odloku 1, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 2,5.
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [ %]
Cestno omrežje
OSO_C
80
Vodovodno omrežje
OSO_V
90
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
11. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti v naslednjih primerih:
– če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta ne plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer ne glede na to, ali se objekt zgradi na isti ali drugi lokaciji.
– komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.
– če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor le za del objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del objekta.
– komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev. Pretekla vlaganja se revalorizirajo po metodologiji Statističnega urada RS.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče (Uradni list RS, št. 106/09 in 36/10).
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2023
Luče, dne 13. marca 2023
Župan 
Občina Luče 
Klavdij Strmčnik 

AAA Zlata odličnost