Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

612. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023, stran 1721.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
leto 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.317.496
70
DAVČNI PRIHODKI
12.878.850
700 Davki na dohodek in dobiček
10.613.250
703 Davki na premoženje
1.553.600
704 Drugi davki na blago in storitve
712.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.829.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
932.000
711 Takse in pristojbine
16.000
712 Globe in druge denarne kazni
55.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.326.000
714 Drugi nedavčni prihodki
499.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.230.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
330.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
900.000
73
PREJETE DONACIJE
4.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.375.346
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
4.768.650
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna in iz sredstev EU
2.606.696
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
28.785.637
40
TEKOČI ODHODKI
5.852.447
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.103.720
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
165.182
402 Izdatki za blago in storitve
4.043.982
403 Plačila domačih obresti
40.300
409 Rezerve
499.263
41
TEKOČI TRANSFERI
8.478.810
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.028.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
584.900
413 Drugi tekoči domači transferi
3.865.910
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.892.288
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.892.288
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
562.092
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
411.092
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
134.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.468.141
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) 
–2.431.841
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
3.376.593
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.500.000
500 Domače zadolževanje
2.500.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
716.802
55
ODPLAČILA DOLGA
716.802
550 Odplačila domačega dolga
716.802
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–684.943
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII,)
1.783.198
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.–IX.)
2.468.141
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
686.139
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in izdatki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s CEROZ, d. o. o.;
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen, za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno (v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom) poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Občina Laško vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 148.263 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.
9. člen 
(krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 EUR za gradbena dela.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 2.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– investicije v osnovna sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 1.000.000 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščali za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2022
Laško, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost