Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

591. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2023, stran 1697.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 4. seji dne 28. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Odranci za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
1.591.969,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.394.832,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.205.472,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.078.743,00
703 Davki na premoženje 
119.129,00
704 Domači davki na blago in storitev
7.600,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
189.360,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
39.260,00
711 Takse in pristojbine
2.000,00
712 Denarne kazni
1.250,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
146.850,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.500,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog 
8.500,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč
14.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
174.637,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
68.543,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
106.094,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.855.083,54
40
TEKOČI ODHODKI 
527.140,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
127.950,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.360,00
402 Izdatki za blago in storitve
340.341,00
403 Plačila domačih obresti 
9.600,00
409 Rezerve
28.889,54
41
TEKOČI TRANSFERI
709.288,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
498.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
81.288,00
413 Drugi tekoči domači transferi
129.700,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
601.055,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
601.055,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.600,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
2.600,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–263.114,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
17.500,00
55
ODPLAČILO DOLGA
17.500,00
550 Odplačilo domačega dolga
17.5000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–280.614,54
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–17.5000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
263.114,54
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
280.614,54
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je županja. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci je odgovorna županja.
Županja je pooblaščena, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije (postavka 23002, konto 409000) za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona o javnih financah,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prejemkov, določenih v 43. in 80. členu ZJF, tudi naslednji prejemki:
– prihodki od požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki od turistične takse,
– prihodki od koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki ter področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča županja s pisnim sklepom iz katerega je razvidna prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter na katerem kontu se pravica povečuje in na katerem se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2024 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča županja, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(investicijska dokumentacija) 
Investicijsko dokumentacijo (dokumente identifikacije investicijskega projekta – DIIP) za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo po stalnih cenah z vključenim DDV do 300.000,00 EUR potrjuje županja, nad to vrednostjo pa občinski svet.
9. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 
Med izvrševanje proračuna se lahko odpre nova postavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno zaradi realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, zaradi izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk. Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.
10. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 0,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča županja in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
11. člen 
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov) 
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi županja s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
12. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250 EUR. Prav tako lahko županja odpiše dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34-4/2023
Odranci, dne 28. februarja 2023
Županja 
Občine Odranci 
Barbara Ferenčak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti