Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

574. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023, stran 1683.

  
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.063.365
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.642.922
70
DAVČNI PRIHODKI
5.767.118
700 Davki na dohodek in dobiček
4.816.487
703 Davki na premoženje
827.230
704 Domači davki na blago in storitve
123.401
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.875.804
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
892.604
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Denarne kazni
126.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
800.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
57.746
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
57.746
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.362.697
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.346.638
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
16.059
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.963.767
40
TEKOČI ODHODKI
3.479.204
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
754.175
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
118.728
402 Izdatki za blago in storitev
2.504.801
403 Plačila domačin obresti
1.500
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.699.010
410 Subvencije
370.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
754.935
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
335.040
413 Drugi tekoči domači transferi
2.239.035
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.322.697
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.322.697
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
462.856
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
416.668
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
46.188
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–1.900.402
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.552.500
50
ZADOLŽEVANJE
1.552.500
500 Domače zadolževanje
1.552.500
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
67.043
55
ODPLAČILO DOLGA
67.043
550 Odplačilo domačega dolga
67.043
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–442.903
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.485.457
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.900.402
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
442.903
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in v skladu z 80. členom ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prihodki od najemnin.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe posameznega proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti. Pravice porabe v okviru glavnega programa se lahko prerazporejajo neomejeno, med glavnimi programi v okviru istega področja proračunske porabe pa le, če skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne presega 30 % vrednosti glavnega programa v sprejetem proračunu za tekoče leto.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2023 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2024 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekt financira z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost, vire in dinamiko financiranja projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev. Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev. Sprememba se lahko izveden neomejeno ne glede na določila v tretjem odstavku tega člena.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine oblikovanih sredstev proračunske rezerve (to je vsota prenesenih sredstev preteklih let in že izločenih sredstev tekočega leta ter sredstvih, načrtovanih za izločitev tekočega leta).
O uporabi sredstev proračunske rezerve župan poroča občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer ob poročanju o izvrševanju proračuna v juliju tekočega leta in ob zaključnem računu za leto 2023.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 načrtuje zadolžiti do višine 1.552.500 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2023-9
Kanal, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti