Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

493. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2023, stran 1509.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 20. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(Vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun 2023 (EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.372.637
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.563.137
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.195.880
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.836.500
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.151.580
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
207.800
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.367.257
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
548.901
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
17.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
265.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
49.986
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
486.370
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
52.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.500
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
50.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.757.000
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.637.000
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
120.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.082.298
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.080.261
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
800.820
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
132.430
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.958.011
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
189.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.531.970
410
SUBVENCIJE
425.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.1117.392
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
199.415
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
790.100
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.794.400
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.794.400
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
675.730
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
579.590
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
96.140
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.709.661
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
C.
RAČUN FINANCIRANA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–3.709.661
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.709.661
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.269.723
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(Izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prejemki in izdatki proračuna so določeni s 43. členom Zakona o javnih financah (ZJF).
5. člen 
(Prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke.
Izjema so proračunske postavke 06002, 06018, 01005 in 10001, kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.
6. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 202470 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2023, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku.
8. člen 
(Spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v primeru sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih sredstev in v drugih nujnih in nepredvidenih primerih.
9. člen 
(Proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 dodatno oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
(Splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen 
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži v višini 0,00 EUR.
14. člen 
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2023 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2023 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 72.000,00 EUR
– za financiranje investicij
– z dobo odplačila kredita do 10 let
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 297.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 180.000,00 EUR
– za financiranje investicij
– z dobo odplačila kredita do 7 let
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 1.332.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 108.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
15. člen 
(Uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-01/2023
Škofljica, dne 20. februarja 2023
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman 

AAA Zlata odličnost