Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4028. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2025, stran 12058.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 6. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2025 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2025 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2025 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2025
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
27.984.786,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.946.674,00
70
DAVČNI PRIHODKI
18.244.904,00
700
Davki na dohodek in dobiček
14.588.364,00
703
Davki na premoženje
3.133.485,00
704
Domači davki na blago in storitve
273.055,00
706
Drugi davki
250.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.701.770,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.998.160,00
711
Takse in pristojbine
29.500,00
712
Denarne kazni
273.110,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
632.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.122.474,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
422.778,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
699.696,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.915.638,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.830.638,00
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
85.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.065.081,06
40
TEKOČI ODHODKI
8.354.477,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.407.100,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
328.150,00
402
Izdatki za blago in storitve
5.009.227,00
403
Plačila domačih obresti
200.000,00
409
Rezerve
410.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.747.338,69
410
Subvencije
294.200,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.921.800,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.054.921,69
413
Drugi tekoči domači transferi
2.476.417,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
22.230.658,37
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
22.230.658,37
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
732.607,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
360.200,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
372.407,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–13.080.295,06
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacij
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
8.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
8.300.000,00
500
Domače zadolževanje
8.300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
719.704,94
55
ODPLAČILA DOLGA
719.704,94
550
Odplačila domačega dolga
719.704,94
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.500.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
7.580.295,06
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
13.080.295,06
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
5.500.000,00
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Poleg prejemkov iz 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) so namenski prejemki tudi:
– vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS (lastna sredstva);
– požarna taksa;
– turistična taksa;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki od najemnin in
– komunalni prispevek.
(2) Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
(3) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto na postavkah z oznako LS.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – podkonto.
(2) Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in podkonti v okviru posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna neomejeno, pri prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in podkonti med neposrednimi proračunskimi uporabniki pa ne sme presegati 20 % planiranih sredstev posameznega uporabnika, iz katerega se prerazporejajo sredstva. Župan odloča tudi o odprtju novega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence.
(3) V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.
(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem odstavku tega člena.
(5) O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti.
(6) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o sprejetem proračunu, veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2025 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, s tem da skupni obseg prevzetih obveznosti vseh neposrednih proračunskih uporabnikov ne sme preseči 90 % vsote vseh pravic porabe za investicijske odhodke in transfere vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, planiranih v sprejetem občinskem proračunu tekočega leta, od tega:
– v letu 2026 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 20 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2025, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo v plačilo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti) 
(1) Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 5.000 evrov neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
(2) Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.
8. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov) 
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 5.000 evrov neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno soglasje župana
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(2) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(3) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta) odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov ob upoštevanju 5. člena tega odloka.
(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta v veljavni načrt razvojnih programov.
(5) Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v načrtu razvojnih programov.
(6) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(7) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja evropske kohezijske politike v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.
10. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2025 oblikuje v višini 10.000 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 evrov za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2025 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 evrov.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
13. člen 
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme občinski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do vključno 50.000 evrov.
Skupna vrednost poslov iz 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) lahko znaša največ 280.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja) 
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2025 lahko dolgoročno zadolži do višine 8.300.000 evrov za projekte iz načrta razvojnih programov.
(2) O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet s posebnim sklepom.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2026) 
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2026, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2023
Grosuplje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti