Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3976. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, stran 11915.

  
Na podlagi 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23) ter 14. in 92. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 12. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
S tem odlokom Občine Kanal ob Soči, s sedežem Trg svobode 23, Kanal (v nadaljevanju: ustanovitelj), na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Deskle (v nadaljevanju: zavod) z enoto vrtca: Vrtec Deskle.
II. STATUSNA DOLOČILA 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
Ime zavoda: OSNOVNA ŠOLA DESKLE
Sedež zavoda: Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle
Skrajšano ime zavoda: OŠ DESKLE
V sestavo zavoda sodi:
– Enota vrtca: Vrtec Deskle, Ulica Petra Skalarja 2, 5210 Deskle.
3. člen 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na registrskem vložku številka 1-82-00 in je bil 21. 11. 2001 vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Deskle, p.o., Srebrničeva ulica 10, Deskle in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
4. člen 
Za svoje obveznosti odgovarja zavod do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
2. Dejavnost zavoda
5. člen 
Zavod opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje – P/85.200
– predšolska vzgoja – P/85.100.
Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije P/85.510.
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na:
– področju kulture in umetnosti P/85.520, 
– drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje P/85.590, 
– pomožne dejavnosti za izobraževanje P/85.600, 
– dejavnost arhivov R/91.012, 
– dejavnost knjižnic R/91.011, 
– druge športne dejavnosti R/93.190, 
– druga oskrba z jedmi I/56.290, 
– izdajanje revij in druge periodike J/58.140, 
– druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic G47.990, 
– organiziranje razstav, sejmov, srečanj N 82.300, 
– dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup N/77.330, 
– oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin L/68.200, 
– medkrajevni in drug cestni potniški promet H/49.391.
6. člen 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole.
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo po veljavnih programih za predšolske otroke v skladu z zakonom in sklepi ustanovitelja.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.
7. člen 
Osnovnošolski okoliš zavoda je: Krajevna skupnost Anhovo - Deskle.
3. Pečat zavoda
8. člen 
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano besedilo: OSNOVNA ŠOLA DESKLE, pod grbom pa je besedilo: DESKLE.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo in hrambo določi ravnatelj.
4. Zastopanje zavoda
9. člen 
Ravnatelj, med njegovo odsotnostjo pa pomočnik ravnatelja, zastopa zavod brez omejitev.
Ravnatelj s pismenim pooblastilom pooblasti pomočnika ravnatelja ali drugega delavca, če pomočnik ni imenovan ali ne more opravljati svojega dela, za zastopanje oziroma nameščanje v okviru pooblastila.
V posameznih primerih lahko ravnatelj pooblasti za zastopanje druge osebe.
III. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestave in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
11. člen 
Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed staršev tako, da imajo:
– 2 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
– 1 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo:
– strokovni delavci Osnovne šole Deskle tri predstavnike,
– strokovni delavci enote Vrtca Deskle enega predstavnika,
– administrativno tehnično osebje enega predstavnika.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovega oziroma njihovih otrok v zavodu.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, je le-ta veljavna, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta zavoda o odstopu.
Člana sveta zavoda razreši svet zavoda oziroma za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
12. člen 
Svet ima predsednika in namestnika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.
Svet odloča na sejah. Seja je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica vseh članov. Odločitev je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala najmanj polovica vseh prisotnih članov sveta zavoda.
13. člen 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ, zlasti pa:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca oziroma otroka, kot drugostopni organ, če z zakonom ni določeno drugače,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, vendar le pod pogojem, da tako določajo veljavni predpisi ali kolektivna pogodba,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih v zavodu, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda, ki jih določajo predpisi, odlok ali drug splošni akt zavoda,
– odloča o finančnem načrtu in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanoviteljem, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in o opravljanju drugih skupnih del in
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge sveta zavoda.
a) Volitve članov sveta zavoda
14. člen 
Svet zavoda sprejme sklep o začetku postopka za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda največ 90 dni pred iztekom mandatne dobe.
15. člen 
Na podlagi sklepa o začetku postopka za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda, predsednik sveta zavoda pisno zaprosi ustanovitelja, svet staršev v šoli in svet staršev v vrtcu, da najpozneje v 60 dneh pisno sporočijo imena svojih predstavnikov za svet zavoda v naslednjem mandatu.
16. člen 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda največ 90 dni in najmanj 60 dni pred potekom mandata. Volitve se opravijo najpozneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
b) Volilna komisija
17. člen 
Svet zavoda s sklepom o razpisu volitev imenuje volilno komisijo. Volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let. Volilna komisija deluje v skladu z zakonom, odlokom, drugimi akti in tem poslovnikom.
Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.
18. člen 
Volilna komisija:
– skrbi za zakonitost poteka volitev,
– ugotavlja ali so predlogi kandidatov za člene sveta zavoda v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa volišča,
– ugotavlja rezultate volitev in jih razglasi,
– pripravi končno poročilo o poteku volitev, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju,
– vodi administrativno in tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi.
c) Priprava na volitve
19. člen 
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti na oglasni deski v zavodu, poleg tega pa se lahko objavi tudi na spletni strani zavoda.
Volilna komisija sestavi volilni imenik zavoda in potrebne glasovnice.
20. člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico, v zavodu reprezentativni sindikat in ravnatelj. Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
21. člen 
Predlogi kandidatov delavcev za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najpozneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
Če je kandidatov za člane sveta zavoda manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov, ki ne sme biti daljši od 7 dni in začne tisti dan, ko je bil objavljen.
Lista kandidatov, na kateri so vpisani kandidati po abecednem redu priimkov, se objavi na oglasni deski zavoda vsaj tri dni pred izvedbo volitev, poleg tega pa se lahko objavi tudi na spletni strani zavoda.
č) Potek volitev
22. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija ali volilni odbori v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej.
Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
23. člen 
Člane sveta zavoda se voli z enotne liste kandidatov, ki jo oblikuje volilna komisija na podlagi predlogov iz 16. člena tega poslovnika.
Voli se osebno preko glasovnic. Vsak volivec ima en glas.
Na glasovnici morajo biti navedeni naslednji podatki:
– naslov (glasovnica za volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda),
– datum volitev,
– zaporedne številke kandidatov,
– imena kandidatov (za šolo oziroma vrtec), po abecednem redu priimkov in z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov učiteljskega zbora in strokovnih delavcev šole, izmed kandidatov vrtca in izmed kandidatov administrativnih in tehničnih delavcev,
– navodilo za glasovanje.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Glasovnica je neveljavna, če je neizpolnjena ali če volivec glasuje za več kandidatov, kot je na glasovnici določeno oziroma če iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti volivčeve volje.
24. člen 
Volivec, ki se iz objektivnih razlogov ne more udeležiti volitev na volišču lahko voli doma. Postopek volitev na domu poteka v skladu z zakonom, ki opredeljuje volitve, skladno z odlokom in s tem poslovnikom.
25. člen 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Če se volitev udeleži polovica ali manj kot polovica delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi volitve, se opravijo ponovne volitve v 30 dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
26. člen 
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidat, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Pri ugotavljanju rezultatov volitev se upošteva zagotovljena struktura članov, glede na tretji odstavek 6. člena tega poslovnika.
d) Dokumentiranje volitev
27. člen 
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, ki mora vsebovati podatke o predlaganih kandidatih, poteku volitev, pripombe članov volilne komisije in drugih v zvezi z volitvami, število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat in osebne podatke izvoljenih kandidatov za člane sveta zavoda.
Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev na oglasni deski v zavodu, poleg tega pa se lahko objavi tudi na spletni strani zavoda.
2. Predčasno prenehanje mandata in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
e) Predčasno prenehanje mandata članom sveta zavoda
28. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu, če je izvoljen kot predstavnik delavcev v svetu zavoda,
– otrok ali učenec ni več vključen v zavod, pa je član sveta zavoda imenovan s strani sveta staršev,
– je razrešen.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, je le-ta veljavna, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta zavoda o odstopu.
Člana sveta zavoda razreši svet zavoda oziroma za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
29. člen 
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov opredeljenimi v prvem odstavku 23. člena tega poslovnika prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
30. člen 
Če članu sveta zavoda, izvoljenega izmed delavcev zavoda, predčasno preneha mandat se za novega člana opravijo nadomestne volitve. Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabljajo določbe odloka, poslovnika sveta zavoda in zakona, ki opredeljuje volitve.
f) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
31. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata v zavodu, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral reprezentativni sindikat v zavodu.
32. člen 
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
33. člen 
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic iz formalnih razlogov, v 30. dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
34. člen 
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka, poslovnika sveta zavoda in zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju.
35. člen 
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se uporabljajo v zadevah, ki jih ne urejata odlok in poslovnika sveta zavoda, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov.
2. Ravnatelj
36. člen 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev in otrok,
– vodi delo učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev oziroma vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja javni zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
37. člen 
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje določene v ZOFVI.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določbami ZOFVI.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje sveta staršev ter mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali svet staršev ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda izbere kandidata za ravnatelja brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.
Če minister ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
a) Pomočnik ravnatelja
38. člen 
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče iz prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, največ za eno leto.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje v naslednjih osmih dneh vršilca dolžnosti ravnatelja pristojni minister.
b) Vodja enote vrtca
39. člen 
Enota vrtca ima pomočnika ravnatelja.
3. Strokovni organi
40. člen 
Strokovni organi v zavodu so:
a) v javni šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b) v enoti javnega vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
41. člen 
Sestava, pristojnosti in naloge strokovnih organov so opredeljene v zakonu in aktih zavoda.
Strokovni organi zavoda zlasti obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odločajo o strokovnih vprašanjih, določajo strokovne predloge za programe dela in razvoj zavoda. V okviru pooblastil določenih v pravilih zavoda, dajejo svetu zavoda in ravnatelja mnenja in predloge glede organiziranja dela ter razvoja zavoda.
4. Svet staršev
42. člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
43. člen 
Svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo v zavodu v okviru svetovalne službe.
Naloge in način dela opredeljuje zakon.
6. Knjižnica
44. člen 
Za opravljanje knjižničarskega in informacijsko dokumentacijskega dela ima zavod knjižnico, v kateri oblikuje tudi učbeniški sklad. Upravljanje sklada določa minister.
Naloge knjižnice opredeljuje ZOFVI.
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU 
45. člen 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarski in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima šola sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
46. člen 
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.
Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakoni in kolektivno pogodbo.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
47. člen 
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje:
– stavbo Osnovne šole Deskle in Vrtca Deskle s funkcionalnimi površinami,
– Telovadnico Osnovne šole Deskle in zunanje športne površine pri Osnovni šoli Deskle.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v zgoraj navedenih stavbah, katerih lastnik je ustanovitelj.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Kanal ob Soči.
Javni zavod upravlja s premoženjem v skladu s pogodbo, s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.
Javni zavod lahko v skladu z veljavnimi predpisi daje v uporabo stvarno premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti.
48. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev (plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji), sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo investicijskega vzdrževanja in investicij na podlagi letnega plana, ki ga je odobril ustanovitelj.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
49. člen 
Zavod ustanovi šolski sklad.
Sestavo in naloge šolskega sklada opredeljuje ZOFVI.
VI. NADZOR 
50. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnem poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
51. člen 
Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte sprejema ravnatelj.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
53. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradne objave Primorske novice, št. 4/1997), skupaj z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradni list RS, št. 4/08, 37/10, 63/15, 70/16).
Št. 9000-0011/2023-29
Kanal, dne 12. decembra 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti