Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3829. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2024, stran 11559.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 72. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 6. seji dne 28. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Proračun leta 2024
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.744.630
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.694.930
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.046.530
700
Davki na dohodek in dobiček
4.500.000
703
Davki na premoženje
339.730
704
Domači davki na blago in storitve
202.800
706
Drugi davki
4.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
648.400
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
310.200
711
Takse in pristojbine
20.000
712
Denarne kazni
33.700
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000
714
Drugi nedavčni prihodki
273.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.142.500
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
752.500
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
390.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
7.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
7.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.900.200
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.100.000
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
800.200
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.899.430
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.796.137
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
606.850
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
78.590
402
Izdatki za blago in storitve
2.052.350
403
Plačila domačih obresti
55.247
409
Rezerve
3.100
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.986.700
410
Subvencije
597.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.650.700
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
90.700
413
Drugi domači transferi
648.300
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.054.593
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.054.593
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
62.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
37.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
25.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
–1.154.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000
500
Domače zadolževanje
1.500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
345.200
550
Odplačila domačega dolga
345.200
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.154.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.154.800
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
550.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prihodki od prejetih donacij,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij,
– prihodki od najemnin od oddaje občinskega stvarnega premoženja v najem,
– prihodki od prodaje kapitalskih naložb,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– koncesijske dajatve od iger na srečo,
– koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo,
– koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa.
5. člen 
(predlagatelji finančnih načrtov) 
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava,
– režijski obrat.
6. člen 
(dodatno pridobljena namenska sredstva) 
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen 
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
7.a člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov ter zagotavljanje pravic porabe na njih) 
Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke lahko odpre župan, če pri planiranju proračuna ni bilo tega mogoče predvideti in če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva se zagotovijo iz namenskih prejemkov vezanih na razpise oziroma s prerazporeditvijo sredstev oziroma drugih proračunskih postavk.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.
O odpiranju novih proračunskih postavk in kontov župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove – PIZ.
Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.
9. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
V letu 2024 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2024 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023;
– za leto 2025 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagateljev FN.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov predlagatelja FN.
10. člen 
(plačilni roki v breme občinskega proračuna) 
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki, kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, katerem se določi predčasno plačilo.
11. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, oblikovani po ZJF in Statutu Občine Žužemberk.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen
(pooblastilo županu za odpis dolgov) 
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika, da terjatev ni mogoče izterjati, vendar skupno ne več kot 0,1 % primerne porabe, določene Občini Žužemberk za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(zadolževanje in poroštva) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Zadolžujejo se lahko do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 EUR.
15. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA 
16. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna) 
Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.
Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2023
Žužemberk, dne 1. decembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti