Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3806. Odlok o posebni rabi javnih površin v Mestni občini Kranj, stran 11529.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 259. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 6. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB-4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 29. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o posebni rabi javnih površin v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa posebna raba javnih površin na območju Mestne občine Kranj, način in pogoji posebne rabe javnih površin, postopek za pridobitev dovoljenja za posebno rabo javnih površin, taksa za posebno rabo javnih površin in katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora območja starega mestnega jedra Mestne občine Kranj.
(2) Posebna raba javnih površin pomeni rabo javne površine za:
– postavitev ute za peko in prodajo kostanja;
– postavitev gostinskega vrta pred gostinskim obratom;
– postavitev samostojnega gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom;
– postavitev premičnega prodajnega objekta (stojnica, prodajna mizica, prodajni pult, lesena prodajna hišica);
– izvedbo snemanja avdio-vizualnih vsebin;
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča;
– izvedbo javne prireditve in javnega shoda s postavitvijo premične opreme;
– postavitev razstave, skulpture, umetniške inštalacije in podobno;
– postavitev stojnice za namen obveščanja občanov o volitvah, referendumu, za podpisovanje peticij in podobno;
– postavitev stojnice s humanitarno, socialno, kulturno, športno, okoljevarstveno ali podobno nepridobitno vsebino.
(3) Katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora območja starega mestnega jedra Mestne občine Kranj natančneje definira opremo, ki je lahko postavljena na javnih površinah in zemljiščih v lasti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: katalog urbane opreme). Katalog urbane opreme sprejme župan in ga objavi na spletni strani Mestne občine Kranj.
(4) Karta umestitve gostinskih vrtov v starem mestnem jedru Kranja določa javne površine in zemljišča v lasti Mestne občine Kranj, ki se nahajajo v starem mestnem jedru Kranja in na katerih je pod pogoji, določenimi s tem odlokom, dopustna postavitev gostinskih vrtov (v nadaljevanju: karta umestitve gostinskih vrtov). Karta umestitve gostinskih vrtov je kot priloga sestavni del tega odloka.
2. člen 
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javna površina je praviloma odprta prostorska ureditev oziroma površina v lasti Mestne občine Kranj, namenjena splošni rabi, naravna ali ustvarjena z gradbenimi ali drugimi posegi v prostor, kot so cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, otroško in športno igrišče ter druga površina za rekreacijo in prosti čas;
2. javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
3. območje starega mestnega jedra Kranj je območje, kot je določeno z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske št. 19/83);
4. spontani ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop umetnic oziroma umetnikov ali artistk oziroma artistov, ki nastopajo na ulici;
5. pristojna NOE je notranja organizacijska enota mestne uprave, pristojna za pripravo pravnih podlag v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z nepremičninami v lasti Mestne občine Kranj;
6. taksni zavezanec je pravna oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki uporablja javno površino po tem odloku.
II. POGOJI ZA POSAMEZNO VRSTO POSEBNE RABE JAVNE POVRŠINE 
1. Postavitev ute za peko in prodajo kostanja
3. člen
(1) Postavitev ute za peko in prodajo kostanja se lahko dovoli od 1. oktobra do 10. februarja vsako leto. Lokacije ut določi Mestna občina Kranj (v nadaljevanju tudi: MOK) v objavi javnega zbiranja ponudb.
(2) Ute morajo biti usklajene s katalogom urbane opreme.
(3) Taksni zavezanec mora ob uti namestiti najmanj dva koša za odpadke, odpadke redno odstranjevati ter skrbeti za urejenost in čistočo javne površine okrog postavljene ute.
2. Postavitev gostinskega vrta pred gostinskim obratom
4. člen
(1) Oprema gostinskega vrta po tem odloku so: stoli, mize, senčniki, tende, grelci, prenosni ulični pano tipa A, cvetlično korito, sladoledna vitrina.
(2) Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, se mora upoštevati naslednje pogoje:
– vzdolž ulice ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev in intervencijska pot v širini minimalno 3,50 m;
– prenosni ulični pano tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega lokala in je lahko postavljen le znotraj območja gostinskega vrta ali neposredno ob vhodu v gostinski lokal;
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta;
– oprema gostinskega vrta se postavi neposredno na javno površino, brez podlage, kot je npr. podest;
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi;
– oprema gostinskega vrta ne sme ovirati dostave;
– oprema gostinskega vrta ne sme ovirati izvajanja javnih služb;
– za izvedbo gostinskega vrta niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi v javne površine.
(3) Oprema gostinskega vrta v starem mestnem jedru Kranja mora biti postavljena v skladu s katalogom urbane opreme in v skladu s karto umestitve gostinskih vrtov v starem mestnem jedru Kranja.
(4) Dovoljenje za uporabo javne površine za postavitev gostinskega vrta se s posamezno odločbo lahko izda najmanj za eno sezono in največ za eno leto. Poletna sezona traja od 1. maja do 30. septembra. Zimska sezona traja od 1. oktobra do 30. aprila. Vlagatelj lahko v vlogi za posamezno sezono predlaga različno površino za postavitev gostinskega vrta.
(5) Območje gostinskega vrta pristojna NOE označi s posebnimi oznakami, ki morajo po postavitvi opreme gostinskega vrta ostati vidne.
(6) Taksni zavezanec mora skrbeti za urejenost javne površine, na kateri je gostinski vrt. V času, ko gostinski obrat ne obratuje npr. zaradi dopusta, prenove ipd., mora taksni zavezanec gostinsko opremo odstraniti iz javne površine.
3. Postavitev samostojnega gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom
5. člen
(1) Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 4. člena tega odloka.
(3) V starem mestnem jedru Kranja se samostojni gostinski vrt iz prvega odstavka tega člena lahko postavi le v času prireditev.
4. Postavitev premičnega prodajnega objekta
6. člen
(1) Premični prodajni objekti so: stojnica, prodajna mizica, prodajni pult, lesena sejemska hišica, vozilo za prodajo hrane in pijače.
(2) Premični prodajni objekti v starem mestnem jedru Kranja morajo biti v skladu s katalogom urbane opreme. Njihova postavitev je dovoljena le v času prireditev in sejmov. V primeru prodaje na stojnicah se dovoli le postavitev stojnic v lasti MOK. Pristojna NOE izjemoma v času večjih prireditev v odločbi dovoli postavitev drugih stojnic, skladnih s katalogom urbane opreme. Za uporabo in postavitev stojnic v lasti MOK se taksni zavezanec dogovori z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, ki mu bo stojnico postavil na mesto, kot je določeno v dovoljenju, in po končani uporabi pospravil.
(3) Za prodajo na premičnih prodajnih objektih v varovalnem pasu javnih cest mora vlagatelj zaradi prometne varnosti pridobiti soglasje upravljavca ceste in to soglasje priložiti k vlogi.
5. Izvedba snemanja avdio vizualnih vsebin
7. člen
(1) Dovoljenje za uporabo javne površine se z odločbo lahko izda za čas snemanja. Snemanje filma ali komercialnih oglaševalskih spotov na javni površini se lahko izvaja v času in na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
(2) V primeru, da se snemanje odvija na javni cesti, pločniku, parkirišču (ali drugi javni površini, na kateri se odvija promet), mora vlagatelj pridobiti tudi ustrezno soglasje za zaporo ceste, ki ga izda upravljavec ceste, in ga priložiti vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine. O zapori ceste mora vlagatelj obvestiti okoliške prebivalce, na katere zapora neposredno vpliva.
6. Postavitev gradbenega odra ali gradbišča
8. člen
(1) Dovoljenje za uporabo javne površine za postavitev gradbenega odra ali gradbišča se z odločbo lahko izda za čas trajanja del na gradbišču. K vlogi je treba priložiti skico postavitve gradbenega odra oziroma gradbišča na javni površini. Če se z gradbenim odrom ali gradbiščem posega na javno cesto, pločnik, parkirišče (ali drugo javno površino, na kateri se odvija promet), je k vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine za postavitev gradbenega odra ali gradbišča treba priložiti tudi ustrezno soglasje za zaporo ceste, ki ga izda upravljavec ceste. O zapori ceste mora vlagatelj obvestiti okoliške prebivalce, na katere zapora neposredno vpliva.
(2) Na javni površini je prepovedano odlagati odpadni in gradbeni material, vrtati vanjo ali jo poškodovati na kakšen drug način. Tlak okrog gradbenega odra je treba zaščititi pred poškodbami.
(3) Če so na območju gradbenega odra ali gradbišča istočasno drugi začasni objekti, ki predstavljajo posebno rabo javnih površin, postavljeni na podlagi odločbe, izdane po določbah tega odloka, se le-ti odstranijo na stroške investitorja gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja gradnje ali obnove objekta.
Pristojna NOE o spremembi dovoljenja za rabo javne površine izda odločbo po uradni dolžnosti.
7. Izvedba javne prireditve ali javnega shoda s postavitvijo premične opreme
9. člen
(1) Dovoljenje za uporabo javne površine za prireditev se z odločbo lahko izda organizatorju prireditve za čas trajanja javne prireditve.
(2) Dovoljenje za uporabo javne površine za javni shod s postavitvijo premične opreme se z odločbo lahko izda organizatorju javnega shoda za čas trajanja javnega shoda s postavitvijo premične opreme.
(3) Pristojna NOE pred izdajo odločbe o vloženi vlogi obvesti krajevno skupnost, na območju katere se nahaja javna površina, o kateri lahko krajevna skupnost v roku treh delovnih dni poda svoje mnenje, ki je neobvezujoče.
(4) Organizator prireditve ali javnega shoda mora vlogi priložiti pisni dogovor z izvajalcem obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov o ustreznem ravnanju z odpadki, ki bodo nastali v času prireditve ali javnega shoda.
(5) Če se pri izvedbi prireditve ali javnega shoda posega na javno cesto, pločnik, parkirišče (ali drugo javno površino, na kateri se odvija promet), mora vlagatelj pridobiti tudi soglasje za zaporo, ki ga izda upravljavec ceste in to soglasje priložiti k vlogi. O zapori ceste mora vlagatelj obvestiti okoliške prebivalce, na katere zapora neposredno vpliva.
(6) Za poškodbe površine, na kateri se javna prireditev izvaja, odgovarja organizator prireditve.
8. Postavitev razstav, skulpture, umetniške inštalacije in podobno
10. člen
Na javni površini je dovoljeno razstaviti umetniška dela, kot so kiparska dela, slikarska dela, inštalacije, skulpture in podobno, če s postavitvijo ne moti osnovne rabe javne površine. Dovoljenje za uporabo zemljišča se lahko izda za čas trajanja razstave.
9. Postavitev mize ali stojnice za namene obveščanja občanov o volitvah, referendumu, za podpisovanje peticij in podobno
11. člen
(1) Za podpisovanje peticij ter za namene obveščanja občanov o volitvah in referendumih se na javni površini lahko dovoli postavitev mize ali stojnice. Lokacijo postavitve določi pristojna NOE. Na stopnišču pred vhodom v upravno stavbo Mestne občine Kranj se zaradi intervencije in zagotavljanja varnosti dovoli postavitev največ dveh miz oziroma stojnic, in sicer ene na vsaki strani vhoda, dovoljeno pa je zbiranje podpisov brez mize ali stojnice.
(2) Dovoljenje za uporabo javne površine za namene obveščanja občanov o volitvah, referendumu, za podpisovanje peticij in podobno se s posamezno odločbo lahko izda za čas zbiranja podpisov oziroma za čas predstavitve, največ za 60 dni.
(3) Na območju starega mestnega jedra Kranja je dovoljena le postavitev stojnic, ki so last Mestne občine Kranj. Za postavitev stojnice na območju starega mestnega jedra Kranja in v varovalnem pasu javnih cest se smiselno uporablja določba drugega in tretjega odstavka 6. člena tega odloka.
10. Postavitev stojnice s humanitarno, socialno, kulturno, športno, okoljevarstveno ali podobno nepridobitno vsebino
12. člen
(1) Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih, okoljevarstvenih ali drugih nepridobitnih vsebin, se lahko dovoli postavitev stojnice. Lokacijo postavitve določi pristojna NOE.
(2) Dovoljenje za uporabo javne površine za humanitarno, socialno, kulturno, športno, okoljevarstveno ali podobno nepridobitno vsebino se s posamezno odločbo lahko izda za največ eno leto.
(3) Na območju starega mestnega jedra Kranja je dovoljena le postavitev stojnic, ki so last Mestne občine Kranj. Za postavitev stojnice na območju starega mestnega jedra Kranja in v varovalnem pasu javnih cest se smiselno uporablja določba drugega in tretjega odstavka 6. člena tega odloka.
11. Spontani ulični nastop
13. člen
(1) Za izvedbo spontanega uličnega nastopa ni potrebno pridobiti dovoljenja za uporabo zemljišča po tem odloku. Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen na Slovenskem trgu, Glavnem trgu in Maistrovem trgu.
(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati vsak dan med 10.00 in 18.00 uro. Dovoljeno je ozvočenje za akustične instrumente in vokal, ki deluje s pomočjo baterijskega napajanja in ne presega 30 W glasbene moči.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE 
14. člen 
(1) Dovoljenje za posebno rabo javne površine izda pristojna NOE na podlagi vloge, če vloga izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje in če organ ugotovi, da v vlogi zahtevana posebna raba javne površine glede na njen namen, obseg in trajanje ne bo omejila splošne rabe na način ali v obsegu, ki bi bil prekomeren ali bi lahko povzročil nastanek škodljivih posledic v okolju.
(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen 
(1) Vloga za posebno rabo javne površine mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv vlagatelja;
– podatek o namenu posebne rabe javne površine ter ime in vrsto javne prireditve, kadar gre za prireditev;
– čas trajanja rabe javne površine (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli);
– podatek o lokaciji posebne rabe javne površine;
– opredelitev površine in števila objektov in opreme, postavljene na javni površini;
– načrt (skico) s prikazom umestitve objektov in opreme na javni površini;
– morebitna soglasja, zahtevana v 6., 7., 8., 9., 11. in 12. členu tega odloka.
(2) Vlogo za posebno rabo javne površine z vsemi zahtevanimi prilogami navedenimi v prvem odstavku tega člena je potrebno vložiti najmanj 15 dni pred začetkom uporabe javne površine. V primeru, da vloga ni pravočasna, jo lahko pristojna NOE zavrže kot prepozno.
16. člen 
(1) Dovoljenje za postavitev ute za peko in prodajo kostanja se pridobi z odločbo, ki jo izda pristojna NOE na podlagi predhodno izvedenega javnega zbiranja ponudb.
(2) Pristojna NOE objavi razpis za javno zbiranje ponudb na spletni strani Mestne občine Kranj, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Javno zbiranje ponudb mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, podatke, ki jih morajo vlagatelji navesti v vlogi, dokumentacijo, ki jo morajo vlagatelji priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje, druge pogoje za pridobitev pravice do uporabe javne površine ter rok za oddajo vloge.
(3) Dovoljenje za uporabo javne površine se z odločbo izda tistemu udeležencu razpisa, ki glede na postavljene kriterije in merila doseže največje število točk. Zoper odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloči župan.
(4) Izvedbo javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Kranj.
17. člen 
(1) Občinsko takso plačujejo taksni zavezanci vnaprej za določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
(2) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo Mestne občine Kranj. Osnova za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi vloge taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov ter ugotovitev pristojnih inšpekcijskih služb.
(3) Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v celotnem odmerjenem znesku v 15 dneh od dokončnosti odločbe. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
18. člen 
Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v dovoljenju, izvršba upravne odločbe pa ni uspešna, pristojna NOE odpravi odločbo ter se izvedejo ukrepi v skladu tretjim odstavkom 25. člena tega odloka.
IV. VIŠINA OBČINSKE TAKSE IN OPROSTITVE 
19. člen 
(1) Občinska taksa za posebno rabo javne površine se določa v točkah in znaša:
Vrsta rabe:
Število točk:
Uta za peko kostanja
5 točk/m2 na dan – izhodiščna vrednost
Gostinski vrt pred gostinskim obratom
4 točke/m2 na mesec
Samostojni gostinski vrt
5 točk/m2 na dan
Premični prodajni objekt
5 točk/m2 na dan
Snemanja filma
2 točki/m2 na dan
Snemanja komercialnih oglaševalskih spotov
4 točke/m2 na dan
Gradbeni oder ali gradbišče
0,5 točke/m2 na dan
Javna prireditev 
3 točke/m2 na dan
Spontani ulični nastop
brezplačno
Prirejanje razstav
brezplačno
Stojnica za namen volitev, zbiranja podpisov ipd.
5 točk/m2 na dan
Stojnica za humanitarne, socialne vsebine ….
brezplačno
(2) Vrednost točke znaša 0,30 EUR.
(3) Župan lahko največ enkrat letno s sklepom spremeni vrednost točke za obračun občinske takse na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Sklep se objavi v uradnem glasilu Mestne občine Kranj.
(4) Občinska taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
20. člen 
Plačila občinske takse so oproščeni:
– državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Kranj;
– pravne osebe zasebnega prava, ki jim je podeljen status organizacije v javnem interesu ali za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – za izvajanje dejavnosti, za katere jim je podeljen status organizacije v javnem interesu;
– organizatorji, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Mestni občini Kranj;
– organizatorji, kadar gre za prireditve ali aktivnosti, ki promovirajo Mestno občino Kranj in so sofinancirane s strani Mestne občine Kranj;
– organizatorji, kadar gre za prireditve in aktivnosti za revitalizacijo starega mestnega jedra Kranja;
– taksni zavezanci za obnovo objektov v starem mestnem jedru Kranja, če priložijo soglasje oziroma mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
21. člen 
(1) Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojni NOE prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
(2) Če taksni zavezanec zaradi izvedbe dogodkov ali del, ki so odobreni s strani Mestne občine Kranj, začasno ne more uporabljati javne površine, za katero mu je bila izdana odločba za uporabo, pristojna NOE za to obdobje izda odločbo po uradni dolžnosti, na podlagi katere taksnemu zavezancu vrne že plačano takso sorazmerno času nezmožnosti uporabe.
(3) Okoliščina, zaradi katere taksni zavezanec javne površine začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Odmerjena taksna obveznost se ne spremeni v primeru nastanka okoliščin, vključno z neugodnimi vremenskimi pogoji, zaradi katerih taksni zavezanec javne površine ni mogel uporabljati.
V. OBVEZNOST IN ODGOVORNOST TAKSNEGA ZAVEZANCA 
22. člen 
(1) Taksni zavezanec mora skrbeti za urejenost javne površine, ki jo uporablja in za njeno redno čiščenje. Javno površino mora vrniti v splošno rabo v stanju, v kakršnem jo je prevzel, prosto objektov, ki jih je postavil na površino, očiščeno komunalnih odpadkov in nepoškodovano. Če taksni zavezanec teh obveznosti ne izpolni, prvotno stanje vzpostavi Mestna občina Kranj na njegove stroške.
(2) Taksni zavezanec odgovarja za poškodbe javne površine, nastale zaradi postavitve objektov na podlagi tega odloka in je dolžan povrniti MOK škodo, ki je s tem nastala.
VI. PREPOVEDI 
23. člen 
Prepovedano je:
1. uporabljati javno površino brez dovoljenja za posebno rabo javne površine ali v nasprotju z izdano odločbo na podlagi tega odloka;
2. poškodovati javno površino, onesnaževati javno površino z barvo ali drugimi snovmi, ki na tleh puščajo trajne madeže, risati po javni površini z barvami, ki trajno puščajo madeže, lepiti talne označbe ali jo poškodovati na kakršen koli drug način;
3. na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel;
4. postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine, razen če je z odločbo določeno drugače;
5. postaviti ali pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve ali če je z odločbo pristojne NOE določeno drugače;
6. postaviti urbano opremo v območju starega mestnega jedra Kranja, ki ni skladna s Katalogom urbane opreme MOK;
7. na javni površini izvajati spontani ulični nastop v nasprotju z določilom 13. člena tega odloka;
8. dati v uporabo javno površino, za katero je bila izdana odločba za uporabo določenemu taksnemu zavezancu, drugim osebam.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. uporablja javno površino brez dovoljenja za posebno rabo javne površine ali v nasprotju z izdano odločbo na podlagi tega odloka (prva točka 23. člena tega odloka);
2. poškoduje javno površino ali onesnažuje javno površino z barvo ali drugimi snovmi, ki na tleh puščajo trajne madeže ali riše po javni površini z barvami, ki trajno puščajo madeže ali lepi talne označbe ali jo poškodovati na kakršen koli drug način (druga točka 23. člena tega odloka);
3. na javni površini prodaja blago iz roke v roko ali iz kovčkov, ali torb ali škatel (tretja točka 23. člena tega odloka);
4. postavi premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine v nasprotju z določbo četrte točke 23. člena tega odloka;
5. postavi ali pritrdi preproge ali predpražnike na javno površino v nasprotju z določbo pete točke 23. člena tega odloka;
6. postavi urbano opremo v območju starega mestnega jedra Kranja, ki ni skladna s Katalogom urbane opreme MOK (šesta točka 23. člena tega odloka);
7. na javni površini izvaja spontani ulični nastop v nasprotju z določbo 13. člena tega odloka;
8. da v uporabo javno površino, za katero je bila izdana odločba za uporabo določenemu taksnemu zavezancu, drugim osebam (osma točka 23. člena tega odloka).
(2) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR 
25. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb 1., 2., 4., 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 24. člena tega odloka opravlja organ Mestne občine Kranj, pristojen za izvajanje občinskega inšpekcijskega nadzora (v nadaljevanju: inšpekcijski organ).
(2) Nadzor nad določbami 3. in 7. točke prvega odstavka 24. člena tega odloka opravlja organ Mestne občine Kranj, pristojen za izvajanje nalog občinskega redarstva.
(3) Če uporabnik javne površine ni pridobil dovoljenja za posebno rabo javne površine po določbah tega odloka ali na javno površino postavi objekte, ki so v nasprotju z izdano odločbo, inšpekcijski organ uporabniku odredi odstranitev. Inšpekcijski postopek se izvaja na podlagi določil zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja inšpekcijski organ.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že uporabljajo javno površino oziroma imajo že nameščene objekte po tem odloku, morajo to z vlogo prijaviti pristojni NOE najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najemne pogodbe, sklenjene za gostinske vrtove, veljajo do 31. 1. 2024.
(3) Oprema gostinskega vrta, ki bo na javno površino postavljena po začetku veljavnosti tega odloka, mora biti v skladu z objavljenim katalogom urbane opreme. Opremo gostinskih vrtov, ki so že postavljeni pred začetkom veljavnosti tega odloka, je taksni zavezanec dolžan uskladiti s katalogom urbane opreme v roku 3 let po začetku veljavnosti tega odloka.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati prva alineja prvega odstavka 2. člena, drugi in tretji odstavek 10. člena in tarifa št. 1 Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 138/06 in 43/12), ki pa se še uporabljajo do pričetka uporabe tega odloka.
28. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, začne pa se uporabljati s 1. januarjem 2024.
Št. 007-10/2023-1-(40/62/09)
Kranj, dne 29. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti