Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023

Kazalo

3658. Odlok o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje, stran 11190.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 49.a člena, tretjega odstavka 49.b člena in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 in 58/23), 16. člena in drugega odstavka 52. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17), 5. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18, Uradno glasilo e-občina, št. 28/20), 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) in drugega odstavka 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22), so Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 6. redni seji dne 22. 11. 2023, Občinski svet Občine Litija na 8. redni seji dne 8. 11. 2023, Občinski svet Občine Šentrupert na 9. redni seji dne 25. 10. 2023, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 15. 11. 2023 in Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 22. 11. 2023 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njeno ime in sedež, naloge, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
V besedilu tega odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen 
Občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje ustanovijo skupno upravo za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija),
– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo),
– civilne zaščite in reševanja ter
– urejanja prostora.
3. člen 
Sedež skupne uprave je v Občini Litija, na naslovu Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Za opravljanje posameznih nalog skupne uprave se ustanovi izpostavo skupne uprave v Občini Trebnje.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom »Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje«.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, sklenejo pisni dogovor o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor), nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
II. NALOGE, NAČIN IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Skupna uprava je enovit organ.
Skupna uprava opravlja svoje naloge v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
V okviru skupne uprave delujeta medobčinska inšpekcija kot medobčinski inšpekcijski in prekrškovni organ občin ustanoviteljic ter medobčinsko redarstvo kot medobčinski prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava je pristojna za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana. V upravnih postopkih na drugi stopnji, v katerih je na prvi stopnji odločila skupna uprava, odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
O morebitni izločitvi vodje skupne uprave ali zaposlenega v skupni upravi iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanja dejanj v postopkih iz pristojnosti skupne uprave odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile.
7. člen 
Skupno upravo vodi vodja, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje skupne uprave se opredelijo v dogovoru in aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Vodja predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela zaposlenih v skupni upravi.
8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v skupni upravi, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico, kar pomeni, da ima občina, v kateri ima skupna uprava sedež, za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca.
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice v soglasju z župani ostalih občin ustanoviteljic, in sicer na predlog vodje skupne uprave.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pisnega pooblastila županov drugih občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO 
9. člen 
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v skupni upravi za naloge, ki se izvajajo za posamezno občino ustanoviteljico, v razmerju števila prebivalcev te občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic, za katere se izvaja posamezna naloga. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja skupne uprave, in sicer občine ustanoviteljice sredstva za financiranje delovanja skupne uprave v letu 2024 zagotavljajo v naslednjih deležih:
– Občina Dol pri Ljubljani v deležu 14,4 %,
– Občina Litija v deležu 35,6 %,
– Občina Šentrupert v deležu 6,7 %,
– Občina Šmartno pri Litiji v deležu 12,9 % in
– Občina Trebnje v deležu 30,4 %.
Razmerje iz prejšnjega odstavka se za vsako naslednje koledarsko leto določi premosorazmerno glede na število prebivalcev občin ustanoviteljic, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja financiranje občin, in objavlja Statistični urad Republike Slovenije, s stanjem na 1. januar tekočega leta. Razmerje za vsako naslednje koledarsko leto skladno s prejšnjim stavkom na eno decimalno mesto natančno ugotovi vodja skupne uprave in z njim do 30. junija tekočega leta seznani župane občin ustanoviteljic. Razmerje se vsako leto opredeli tudi v dogovoru, ki ga do 31. decembra tekočega leta sprejmejo ali spremenijo župani občin ustanoviteljic.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko stroški, kadar vsebina dela to narekuje, delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine, ali v kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno s programom dela, finančnim načrtom, kadrovskim načrtom in dogovorom ter s čimer morajo soglašati župani vseh občin ustanoviteljic.
10. člen 
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Finančni načrt skupne uprave je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje skupne uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe in vzdrževanja prostorov in obratovalnih stroškov, na način: stroške prostorov v sedežni občini nosijo občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, stroške prostorov na izpostavi v Trebnjem pa Občina Trebnje.
Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, stroške opreme ter stroške skupnih projektov v skupni upravi zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz prejšnjega člena.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.
11. člen 
Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju kadrovskih in finančno-računovodskih zadev ter drugih strokovnih in tehničnih nalog občinska uprava sedežne občine.
Občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu z 9. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
12. člen 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga sklenejo župani občin ustanoviteljic.
13. člen 
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic.
V primeru prenehanja skupne uprave občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo odlok o prenehanju veljavnosti tega odloka.
14. člen 
V kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave, mora vodji skupne uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj šest mesecev pred iztekom proračunskega leta posredovati izjavo o izstopu.
Izjavo o izstopu iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet občine ustanoviteljice, ki izstopa iz skupne uprave.
Vodja skupne uprave v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice iz skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave.
Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in, če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice ne strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, je dolžna občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, prevzeti javne uslužbence, ki so postali presežni zaradi njenega izstopa iz skupne uprave, ali pokriti vse stroške morebitnih presežnih delavcev.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in da izpolni vse ostale obveznosti iz tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Dosedanja Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 7/20), se šteje za skupno upravo po tem odloku, ki z dnem začetka uporabe tega odloka prične opravljati naloge na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva ter civilne zaščite in reševanja tudi za Občino Trebnje.
Naloge na področju urejanja prostora se za občine ustanoviteljice, ki za to izrazijo interes, pričnejo opravljati z dnem, ki se določi v dogovoru.
16. člen 
Župani občin ustanoviteljic dogovor iz drugega odstavka 4. člena tega odloka sklenejo v treh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka, vendar najkasneje do 31. decembra 2023.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 7/20), ki se uporablja do začetka uporabe tega odloka.
18. člen 
Ta odlok bo župan Občine Litija posredoval v objavo v Uradni list Republike Slovenije po tem, ko ga bodo v enakem besedilu sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 023-1/2023
Litija, dne 27. novembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 
Št. 032-0009/2023-6
Dol pri Ljubljani, dne 24. novembra 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 
Št. 0100-0001/2023
Šentrupert, dne 27. novembra 2023
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 
Št. 037-3/2004
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar 
Št. 007-14/2023-5
Trebnje, dne 27. novembra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti