Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023

Kazalo

3544. Odlok o občinskih cestah v Občini Kočevje, stran 10412.

  
Na podlagi 155. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23), prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 28. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet na območju Občine Kočevje ter postopek njihove kategorizacije;
– projektiranje, graditev, upravljanje, vzdrževanje ter varstvo cest in prometa na njih.
(2) Vsa ostala področja, ki niso urejena s tem odlokom, ureja veljavna področna zakonodaja, ki se uporablja neposredno.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z veljavno področno zakonodajo.
3. člen 
(občinske ceste) 
(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
4. člen 
(pristojni organ) 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje opravlja javno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi sklenjenih pogodb o opravljanju javne službe.
(3) Občinski svet lahko odloči, da se za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje, skupaj ali posebej, v celoti ali delno, podeli koncesijo, skladno z zakonom in podzakonskimi akti.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
5. člen 
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) oziroma njene podkategorije, javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Zbirna krajevna cesta (LZ) je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na ceste višje kategorije.
(4) Krajevna cesta (LK) je namenjena nadaljevanju cest višje kategorije, namenjenenih dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih delih naselij.
(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(6) Javna pot za kolesarje (KJ) je namenjena prometu kolesarjev v občini in med njimi.
(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je zasebna cesta, po kateri poteka promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem odlokom in zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
(8) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju prevoza gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v evidenci gozdnih cest.
6. člen 
(nekategorizirane ceste na območju Občine Kočevje) 
(1) Na nekategorizirani občinski cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot ga določi Občina Kočevje.
(2) Določbe tega odloka se ne uporabljajo za gozdno cesto. Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.
(3) Nekategorizirane novozgrajene ceste, ki so začasno prevzete v upravljanje občine se urejajo na način, kot ga določa ta odlok. Novozgrajeno občinsko cesto lahko pristojni občinski upravni organ še pred kategorizacijo začasno prevzame v upravljanje, če je s tehničnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
(4) Nekategorizirane javne ceste se vzdržujejo v obsegu, kot je nujno potrebno za njihovo prevoznost. Nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet, se vzdržujejo tako, da jo lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih razmer za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
7. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Kočevje z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, ki je določen v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Pobudo za spremembo kategorizacije obstoječih občinskih cest oziroma vključitev novih cest lahko poda posamezna pravna ali fizična oseba ali organ občine. Postopek spremembe kategorizacije občinske ceste se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste po predhodnem soglasju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi kategorijo, določeno s tem odlokom, po potrditvi občinskega sveta.
9. člen 
(opustitev občinske ceste) 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.
10. člen 
(prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto lahko lastnik ali njegov pooblaščenec predlaga občini prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena tega odloka.
(4) Kot občinska javna pot se lahko kategorizira vsaka dostopna cesta znotraj naselja ali povezava med naselji, ki:
– izkazuje javno rabo in interes in
– tehnično ustreza nemotenemu odvijanju prometa (širina vozišča je vsaj 3,5 m v utrjeni makadamski ali boljši izvedbi, širina je v izjemnih primerih s soglasjem občine lahko tudi manjša) ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
a) predstavlja povezavo naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto;
b) znotraj naselja oziroma v posameznem območju občine je njena pretežna funkcija dostop do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske, individualne gradnje, bloki, industrijske cone, nakupovalni in drugi centri);
c) predstavlja dostopno cesto do objektov turističnega pomena;
d) predstavlja drugo dostopno cesto do objektov občega pomena (vodno zajetje ipd.).
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
11. člen 
(financiranje gradnje in investicijskega vzdrževanja) 
Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
12. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Projektna dokumentacija lahko odstopa od predpisov, če zakonodaja tako dopušča in utemeljitev temelji na strokovnem gradivu in če tako odloči župan.
(4) Občina lahko ob vseh kategoriziranih javnih cestah na območju občine (državne in občinske ceste) v prostorskih aktih določi širino varovalnih pasov, s katerimi spremeni namensko rabo (transportni namen) in s tem zagotovi zemljišča, ki so potrebna za ureditev zemljiškoknjižnega stanja (brezplačni prenos zemljišč, odkup ali razlastitev zemljišč).
13. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Če se hkrati z gradnjo občinske ceste na cestnem zemljišču predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, projektna dokumentacija vsebuje tudi rešitve te gospodarske javne infrastrukture.
(2) Usklajenost projektiranja in gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je v pristojnosti upravljavca občinske ceste.
(3) Stroške projektiranja in gradnje objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije njen upravljavec.
14. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Upravljavec občinske ceste v fazi načrtovanja gradnje občinske ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste da upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena na razpolago tehnične in druge podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi svoje objekte in naprave v občinski cesti.
15. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z veljavno zakonodajo lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine.
16. člen 
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest) 
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
17. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem upravljavca občinske ceste. V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega stavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami objektov ali omrežja gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec objektov ali omrežja gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste in policijo. Upravljavec objektov ali omrežja gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste.
(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega člena omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec objektov ali omrežja gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti policijo, občinsko redarstvo in upravljavca občinskih cest ter vzdrževalca cest, da na njegove stroške vzpostavi zaporo ceste.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
18. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest v Občini Kočevje je občinska uprava Občine Kočevje (v nadaljevanju: upravljavec).
19. člen 
(naloge in pristojnosti upravljavca občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest.
Te naloge obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest ter izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest, ki se izvajajo v organizacijski obliki, skladni z zakonodajo s področja gospodarskih javnih služb;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet izbrane oblike gospodarske javne službe, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah in o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– pripravo strokovnih izhodišč za smernice in mnenja k državnim prostorskim aktom;
– izdajo smernic in mnenj k občinskim prostorskim aktom;
– izdajo soglasij v skladu s tem odlokom oziroma aktualno zakonodajo s področja cest oziroma mnenj ali projektnih pogojev v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
20. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Upravljavec občinskih cest zagotavlja sredstva za vzdrževanja tistega dela državnih cest, ki so namenjene delovanju naselij in so določene s področno zakonodajo.
(3) Podlaga za določitev višine potrebnih sredstev za vzdrževanje je letni program iz 22. člena tega odloka.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
21. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost cest, nadzor nad stanjem cest in cestnega zemljišča ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest na podlagi zakonodaje s področja gospodarskih javnih služb.
(3) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
22. člen 
(letni program vzdrževanja občinskih javnih cest) 
(1) Gospodarska javna služba se izvaja na podlagi letnega programa.
(2) Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. 10. pripraviti predlog letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za prihodnje leto in ga predložiti občini v potrditev.
(3) Izvajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 31. 3. pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(4) Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest ter finančno vrednotenje del.
23. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega zemljišča občinske ceste je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
24. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 
(1) Za vzdrževanje premostitvenih objektov na nekategoriziranih cestah, ki potekajo v območju občinske ceste, je pristojen lastnik oziroma upravljavec nekategorizirane ceste.
(2) Če upravljavec ceste iz prejšnjega odstavka tega člena v okviru izvajanja vzdrževalnih del na premostitvenem objektu ne izvede nujnih ukrepov, ki so v javnem interesu in jih ni mogoče odlagati, jih izvede na njegov račun upravljavec občinske ceste.
25. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
26. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
(1) Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odredi upravljavec občinske ceste.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna prometna signalizacija v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne prometne signalizacije odreja upravljavec občinske ceste, ki ima pravico do povrnitve stroškov za njeno postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanje občinskih cest lahko spreminja prometno signalizacijo in prometno opremo le na podlagi internega akta upravljavca občinskih cest.
27. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, se ob teh cestah določi varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občine.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v tem odloku.
(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 7 m,
– pri javni poti 5 m,
– pri občinski kolesarski cesti in poti 1 m.
(6) Ni dovoljen poseg lastnika nepremičnine v pasu 1,5 m od roba cestišča, razen na podlagi posebnega soglasja pristojnega organa v primerih izvedbe dovoza, dohoda oziroma dostopa do zbirnega mesta za komunalne odpadke ter podobnih primerih, v ravnini s cestiščem.
(7) Določbe šestega odstavka se ne uporabljajo v primeru postavitve ograj, škarp in zasaditve rastlinja.
Postavitve ograj, škarp in zasaditve rastlinja se s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa lahko izvedejo:
– v pasu 1,5 m od roba cestišča pri lokalnih cestah (LZ, LC) in do višine 1,8 m,
– v pasu 0,75 m od roba cestišča pri javnih poteh (JP) in do višine 1,5 m,
– v pasu 0,5 m od roba cestišča pri nekategoriziranih cestah in do višine 1,0 m,
– v pasu 0,5m od roba poti pri kolesarskih poteh (KJ) in do višine 1,0 m.
(8) Določbe sedmega odstavka tega člena se ne uporabljajo v območju polja preglednosti.
28. člen 
(polje preglednosti) 
(1) Javne ceste morajo imeti omogočeno polje preglednosti, ki se zagotovi ne glede na lastnino ceste in ne glede na last obcestnih ograj, živih mej ali dreves. Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob kategoriziranih cestah na način, da se zagotavlja preglednost in varnost cestnega prometa ter da se zagotavlja vizualna urejenost.
(2) Višina ograj, škarp ter zasaditve rastlinja znotraj območja polja preglednosti ob vseh lokalnih cestah, javnih poteh ter nekategoriziranih cestah v občini sme biti največ 0,75 m.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ni prizadeta varnost cestnega prometa, predvsem v smislu preglednosti.
(4) Pri novih postavitvah ali zasaditvah obcestnih ograj ali živih mej je obvezna prilagoditev le-teh s sosednjimi ob upoštevanju predhodnih odstavkov.
(5) Postavitev ogledala predhodno obravnava pristojni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV).
(6) Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal so zainteresirani krajani za posamezne priključke ali občina za priključke kategoriziranih občinskih cest.
29. člen 
(opravljanje del ob in na občinski cesti) 
(1) Za vse omejitve javne uporabe javnih cest, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
je investitor oziroma organizator dolžan pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je dolžan investitor poravnati občinsko takso skladno z vsakokrat veljavnim odlokom.
(3) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
(4) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih cest, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
30. člen 
(dovoljenje za zaporo občinske ceste) 
(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 7 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste ter o odgovorni osebi vlagatelja za izvedbo zapore s kontaktnimi podatki.
(2) Vloga se vloži v glavni pisarni Občine Kočevje ali elektronsko.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.
(4) Predlagatelj zapore je o zapori ceste dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način na svoje stroške.
(5) Dovoljenje se izda v skladu z veljavno prometno zakonodajo.
(6) Vlagatelj je dolžan zaporo ceste naročiti pri izvajalcu gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest (postavljavec zapore).
(7) Postavljavec zapore je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:
– za vsako zaporo imenovati odgovornega vodjo del,
– redno preverjati stanje začasne prometne signalizacije ter opozoriti izvajalca del in upravljavca ceste o ugotovljenih nepravilnostih,
– obvestiti medobčinski inšpektorat in redarstvo o natančnem datumu in uri postavitve zapore,
– v primeru prekopov ali drugih fizičnih posegov v cesto odstraniti začasno prometno signalizacijo po uspešno opravljenem komisijskem pregledu izvedenih del in odpravi pomanjkljivosti skupaj s predstavnikom upravljavca ceste.
(8) Izvajalec del (predlagatelj zapore) je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:
– pridobiti soglasje za obvoz v primeru popolne zapore ceste,
– imenovati odgovorno osebo (postavitev, nadzor, odstranitev zapore po končanih delih),
– določiti datum in uro vzpostavitve začasne prometne ureditve ter posredovati obvestilo SOU oziroma Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu o predvidenem datumu in uri izvedbe zapore,
– seznaniti vse zaposlene z značilnostmi začasne prometne ureditve,
– imeti en izvod dovoljenja in en izvod načrta na delovišču,
– z vpisom v dnevnik o izvajanju del potrditi, da je začasna prometna ureditev pregledana in v skladu z načrtom,
– redno, vsaj enkrat dnevno pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z načrtom ter ugotovitve vpisati v dnevnik o izvedbi del,
– v primeru ugotovitev o nepravilnosti izvedbe zapore dopolniti načrt ter po potrebi pridobiti dopolnilno dovoljenje o zapori ceste (tudi na podlagi ugotovitev oziroma zahteve inšpekcije ali upravljavca ceste),
– odstraniti začasno prometno signalizacijo šele po pozitivnem komisijskem pregledu izvedenih del, kadar gre za prekope ali druge fizične posege v cesto,
– obvestiti Medobčinski inšpektorat in redarstvo tudi o odstranitvi zapore.
31. člen 
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj) 
(1) Vlogi za izdajo soglasja oziroma dovoljenja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priloži:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste;
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
(2) V izdanem dovoljenju na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pristojni organ predpiše zlasti rok dokončanja del na javni površini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri ter nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.
(3) V dovoljenju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera, določi:
– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic;
– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee prvega odstavka tega člena sam, vendar na stroške prosilca in ob upoštevanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje;
– da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti pozitivno mnenje izvedenih del od komisije za pregled del po izvedenem posegu.
(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.
(5) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko je to z javnim pooblastilom preneseno na upravljavca, na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni organ, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.
32. člen 
(določanje in sprememba prometnega režima) 
(1) Za določitev območij umirjenega prometa, območij za pešce in območij umirjene hitrosti lahko poda iniciativo izvajalec, pristojni občinski organ ali posamezen občan oziroma skupina občanov.
(2) Iniciativo obravnava svet za preventivo in varnost v cestnem prometu in kolikor presodi, da je iniciativa utemeljena, poda predlog spremembe v odločitev županu.
(3) Ob sprejemanju ukrepov, za katere je župan pooblaščen s predpisom o varnosti v cestnem prometu v naseljih, je župan dolžan določiti tudi potrebno prometno signalizacijo, kar je županova pristojnost tudi ob pomembnejših oziroma večjih spremembah prometnega režima.
(4) O spremembah iz prejšnjega odstavka župan odloča na predlog SPV.
33. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje oziroma uporaba objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano, znotraj naselja pa to področje ureja veljavni občinski prostorski akt.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v območju občinske ceste zunaj naselja dopustna postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven:
– preglednega polja in pregledne berme ceste;
– območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
(4) Soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena v območju občinske ceste izda upravljavec občinske ceste na podlagi načrta za postavitev objekta za oglaševanje, če je oglaševanje v tem območju dovoljeno s prostorskim aktom občine.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi oziroma uporablja objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi oziroma uporablja v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
34. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, katera po določbah tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest, je dovoljena pritožba na župana.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
35. člen 
(opravljanje nadzorstva) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, izvajata inšpektorat, pristojen za občinske ceste in občinsko redarstvo.
(2) Nadzor nad določbami 33. člena tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat.
36. člen 
(pravice in dolžnosti pri nadzoru) 
(1) V postopkih nadzora nad spoštovanjem določb tega odloka imata občinska inšpekcija in občinsko redarstvo pristojnosti in pooblastila za ukrepanje, kot so določena v zakonu, ki ureja ceste.
(2) Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, o svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
37. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14, 47/16 in 85/16).
38. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023-5
Kočevje, dne 29. novembra 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost