Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023

Kazalo

3535. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1, stran 10397.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 7. redni seji dne 15. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga) 
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13), Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) (v nadaljevanju: ZKZ), se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 078/2019, ki sta ga izdelala podjetje VIZURA Matko d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje in Arhitekt, Andrej Malgaj s.p., Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana. OPPN je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1385.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
II. OBMOČJE OPPN 
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja ob lokalni cesti LC 032121 – Šmarjeta–Prekorje v delu naselja Prekorje, neposredno ob obstoječih gospodarskih poslopjih kmetije Prekoršek.
(2) Območje OPPN obsega naslednja zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št. 657/2, 682/1, 680/5 in 681/1 vse v k.o. 1070 Arclin.
(3) Površina območja OPPN meri 0,3 ha.
(4) Če se v postopku priprave projektne dokumentacije za gradnjo, izkaže potreba po dograditvi gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, se lahko z gradnjo posega tudi na zemljišča zunaj območja OPPN.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 
(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih pogojev za gradnjo objekta za spravilo pridelkov, predelavo lastnih pridelkov in hrambo kmetijske mehanizacije.
(2) Na novo je zasnovano območje, namenjeno gradnji, na katerem je možna gradnja kmetijskih objektov, neposredno namenjenim kmetijskim dejavnostim.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev območja OPPN ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev kmetijskega objekta ter za umestitev potrebne gospodarske infrastrukture.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Predvidena gradnja leži neposredno ob obstoječih objektih kmetije Prekoršek ter predstavlja zaokrožitev in zapolnitev naselja.
(2) Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo lokalno cesto LC 032121 – Šmarjeta–Prekorje.
6. člen 
(namembnost območja) 
Na območju OPPN je predvidena gradnja novega objekta po pogojih 3.ea člena ZKZ, skladno s katerim se lahko z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte:
c) stavbe za spravilo pridelka (CC-SI 12713) (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja ipd.);
č) druge nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 12714) (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije).
7. člen 
(dopustni posegi) 
(1) Na območju OPPN je pod pogoji določil tega odloka dopustna:
– gradnja novega objekta,
– stavbe za spravilo pridelka (CC-SI 12713),
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 12714),
– odstranitev, s tem OPPN predvidenega objekta,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje zunanjih površin.
(2) V območju OPPN gradnja stavb za rejo živali (CC-SI 12712) ni dopustna.
8. člen 
(velikost in zmogljivost) 
(1) Gabariti novega objekta se morajo prilagajati obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvidenih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne odmike.
(2) Največje dovoljene dimenzije osnovnega objekta so 35,00 m x 20,00 m. Višina slemena pa do 9,00 m.
(3) Znotraj OPPN gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena.
(4) Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje.
9. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 
(1) Oblikovanje objektov mora biti kvalitetno in usklajeno s sosednjimi objekti tako, da s svojo velikostjo, v najmanjši možni meri izstopa iz okolja.
(2) Objekt bo pravokotne tlorisne zasnove. Streha bo simetrična dvokapnica.
(3) Fasade naj bodo usklajene z obstoječimi okoliškimi stavbami, ki sledijo tradicionalni Slovenski ruralni arhitekturi (les, opeka ...) in obstoječi okoliški arhitekturi. Vsiljive, signalne in izstopajoče barve fasad niso dovoljene.
10. člen 
(ureditev zunanjih in zelenih površin) 
(1) Za nameravano gradnjo je potrebno predvideti nov uvoz, v širini najmanj 5,00 m in primerne manipulacijske površine.
(2) Zunanja ureditev mora biti usklajena z značajem prostora. Pri urejanju je potrebno uporabiti historične, avtohtone materiale ter avtohtono zimzeleno in listopadno vegetacijo.
(3) V primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik pri uporabi škropiv upoštevati varstvo okolja.
(4) Ograje so dopustne izključno v obliki žive meje, utrjene z žično mrežo do višine 160 cm. Proti lokalni cesti LC 032121 – Šmarjeta–Prekorje ni dovoljena postavitev ograj, ki bi ovirala preglednost vključevanja na javno cesto, ki bi ovirale vzdrževanje le-te.
11. člen 
(parcelacija) 
(1) Parcele na območju OPPN se lahko parcelirajo.
(2) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe in se določi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
12. člen 
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN bodo priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– pred predvideno gradnjo je potrebno zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem;
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje;
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
13. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Ureditveno območje se prometno navezuje na lokalno cesto številka LC 032121 – Šmarjeta–Prekorje.
(2) V skladu s smernicami Mestne občine Celje, kot upravljavca občinskih cest, je potrebno upoštevati vse pogoje v 8,00 m varovalnem pasu lokalne ceste.
14. člen 
(priključevanje na javno cesto) 
Predviden je en (1) nov cestni priključek kot dovoz k načrtovanemu objektu in obstoječim objektom, ki mora biti ustrezno dimenzioniran za potrebe tovornega prometa in kmetijskih strojev ter usklajen s projektom Ureditev pločnika I. in II. faza ob lokalni cesti LC 032121 Šmarjeta pri Celju–Runtole, številka projekta 27/20115, ki ga je izdelal Savinjaprojekt giz v maju 2015.
15. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo se izvede novo merilno mesto s predvideno priključno močjo 17 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 20 A.
(2) Energija za napajanje novega merilnega mesta je na razpolago v obstoječi prostostoječi priključno merilni omarici, katera se napaja iz NN omrežja I02: Prekorje iz TP Šmarjeta.
(3) Za napajanje predvidenega kmetijskega objekta se izvede nova priključno merilna omarica, katera mora biti locirana na stalno dostopnem mestu.
(4) Napajanje tehnologije v predmetnem kmetijskem objektu bo investitor zagotavljal iz lastnega diesel agregata (v nadaljevanju DEA), za kar pa je pogoj, da predmetni DEA s predvideno tehnologijo obratuje otočno, kar pomeni, da inštalacija, ki bo napajana iz DEA, nima nobene stične točke z inštalacijo, katera se bo napajala iz distribucijskega omrežja, skladno z upoštevanjem določil 23. člena tega OPPN.
16. člen 
(javna razsvetljava) 
Javna razsvetljava je predvidena s projektom rekonstrukcije ceste v Prekorje z izgradnjo pločnika in v območju OPPN ni predvidena.
17. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Čiste padavinske in drenažne vode z obravnavanega območja se bodo zaradi neugodne geološke sestave tal odvajale razpršeno na površje kmetijskih površin, ki so na razpolago v zadostni površini neposredno v bližini predvidenega objekta.
(2) Obravnavani OPPN se nahaja na območju aglomeracije št. 20543 Celje, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo.
(3) Kmetija Prekoršek ima za potrebe odvoda odpadnih komunalnih vod iz obstoječih objektov že zgrajen interni kanal, ki se priključi na obstoječ kanal št. 500057, ki je del kanalizacijskega sistema ČN Škofja vas 10015.
(4) Predviden objekt se bo priključil na že zgrajeni interni kanal.
(5) Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca olj in maščob. Za lovilec olj in maščob je potrebno voditi obratovalni dnevnik v skladu s področno zakonodajo s področja emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
18. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Obravnavan OPPN se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba predvidenega objekta s pitno vodo ni dovoljena.
(2) Oskrba novega objekta s pitno vodo je možna iz obstoječega javnega vodovoda PVC DN/OD 90 mm.
(3) Za priključitev interne instalacije obravnavanega objekta na vodovodno omrežje, je potrebno glede na predvideno porabo vode, zgraditi nov vodovodni priključek ustrezne dimenzije iz cevi polietilen – 10 barov.
(4) Vodomeri se vgradijo zunaj objektov v tipske, toplotno izolirane, vodomerne jaške.
(5) Vodovodni priključek izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja ali upravljavca objekta.
19. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju poteka TK omrežje v upravljanju Telekom Slovenije d.d. in KKS v upravljanju TELEMACH d.o.o., Ljubljana, ki jih bo v fazi projektiranja in gradnje potrebno natančno locirati in po potrebi prestaviti oziroma zaščititi.
(2) Za nov objekt na območju OPPN se ne predvidi novo omrežje priključkov komunikacijskega omrežja.
20. člen 
(ogrevanje in priprava sanitarne vode) 
(1) Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti, kot so plin in podobno. Priporočena je tudi uporaba alternativnih virov energije (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje in Programom plinifikacije mesta Celje ima na obravnavanem območju Energetika Celje d.o.o. že obstoječe nizkotlačno plinovodno omrežje, na katerega se je možno priključiti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
21. člen 
(kulturna dediščina) 
(1) Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine, zato ni verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na kulturno dediščino.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo evidentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
22. člen 
(varstvo površinskih vod in talnih vod) 
(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Čiste padavinske in drenažne vode z obravnavanega območja se bodo zaradi neugodne geološke sestave tal odvajale razpršeno na površje kmetijskih površin, ki se nahajajo v zadostni površini neposredno v bližini predvidenega objekta.
(2) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je načrtovano v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah, in sicer tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev ob objektih, travne plošče, ponikovalnice …).
23. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V skladu s področno zakonodajo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju spada območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa 60 db za dan in 50 db za noč.
(2) Predvideni objekti v območju OPPN ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
24. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin vsebnosti, določenih s predpisi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku.
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav skladno s predpisi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav.
25. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki je urejen v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi in smernicami pristojnega podjetja.
(2) Za predviden objekt bo zagotovljeno zbirno mesto za odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpadkov. Zagotovljen mora biti nemoten dostop do zabojnikov po ustrezni transportni poti. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov enkrat na teden, kar se mora upoštevati pri prilagoditvi. Zbirno mesto bo ustrezalo zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
26. člen 
(varstvo tal) 
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
27. člen 
(varovanje okolja) 
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
28. člen 
(obramba) 
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali objektov za obrambo.
29. člen 
(varstvo pred potresom) 
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje po MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,150 g, in je povzet iz karte potresne nevarnosti Slovenije.
30. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Predvidena zazidava in ureditev skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja potrebne odmike med objekti za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte, ki znašajo:
– odmik od obstoječe ceste minimalno 8,00 m,
– od obstoječih kmetijskih objektov 28,00 m,
– od najbližjega stanovanjskega objekta 60,00 m.
(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječih in predvidenih dovozih. Zagotovljene so zadostne delovne površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih površinah.
(3) Predvideno vodovodno omrežje s hidranti bo zagotavljalo zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost.
(4) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje zelene in prometne površine.
(5) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih morajo biti zgrajeni oziroma izdelani na način, da je zagotovljena požarna varnost skladno s predpisi.
31. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi) 
(1) Območje OPPN, kakor je razvidno iz Geološko-geomehanskega mnenja o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja in odvodnjavanja, ki ga je pripravil GEO SVET Ana Marinc s.p. pod številko 44-12/2019, ni erozivno in plazovito ogroženo. Je pa potrebno izkop gradbene jame izvesti v suhem obdobju in v najkrajšem možnem času, saj se geomehanske karakteristike tal in nasipa ob povečani vlagi bistveno poslabšajo.
(2) V fazi načrtovanja in izgradnje kmetijske stavbe je potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti ustrezne rešitve.
32. člen 
(razlitje nevarnih snovi) 
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
33. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
OPPN omogoča etapno oziroma postopno izvajanje, skladno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na predhodno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
34. člen 
(obveznosti investitorja in izvajalcev) 
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške.
(2) Investitorji in izvajalci morajo:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode.
(3) Vsi v tem členu navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
35. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja. Sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture so dopustne tudi, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve v smislu varovanja okolja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– odstopanje višine slemena objekta za največ +/-1,00 m;
– preoblikovanje zunanjih površin na osnovi predhodno izvedenega geološkega poročila, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje, določene s tem odlokom.
(3) Odstopanja navedena v tem členu ne smejo ovirati realizacije in spreminjati vsebinskega koncepta OPPN.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
36. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Mestna občina Celje. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIII. KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, na Oddelku za okolje in prostor.
38. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe za posamezna področja.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2019
Celje, dne 15. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti