Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Kazalo

3468. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska, stran 9961.

  
Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, ZSRT-1), 29. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 97/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18 in 159/21), 10. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21), 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin 64/2020), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2022 in Uradno glasilo e-občina, št. 28/2022), 15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 19/2021), 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17, 204/21), 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18 in Uradno glasilo e-občina, 28/20), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2023 – UPB1), 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21 z dne 16. 4. 2021) so Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 27. 9. 2023, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 27. 9. 2023, Občinski svet Občine Žužemberk na 6. redni seji dne 28. 9. 2023, Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne 5. 10. 2023, Občinski svet Občine Straža na 7. redni seji dne 5. 10. 2023, Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 25. 10. 2023, Občinski svet Občine Mirna na 1. izredni seji dne 26. 10. 2023, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji dne 18. 10. 2023, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 8. 11. 2023, Občinski svet Občine Šentrupert na 8. redni seji dne 27. 9. 2023, Občinski svet Občine Šentjernej na 6. redni seji dne 25. 10. 2023, Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejeli
O D L O K 
o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja program turističnega vodenja na turističnem območju Dolenjska, pogoje pridobitve naziva turistični vodnik za turistično območje Dolenjska ter vzpostavitev in upravljanje registra turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska.
(2) Turistično območje Dolenjska zajema območje naslednjih občin: Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Škocjan, Žužemberk, Straža, Trebnje, Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Šentjernej in Mirna Peč.
(3) Vodilne destinacije na turističnem območju Dolenjska so občine Novo mesto, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice.
2. člen 
(1) Izvajanje turističnega vodenja na turističnem območju Dolenjska po tem odloku pomeni strokovno vodenje obiskovalcev, skladno s programom turističnega vodenja na turističnem območju Dolenjska.
(2) Turistični vodnik turističnega območja Dolenjska je oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska in lahko izvaja dejavnost turističnega vodenja na celotnem turističnem območju Dolenjska.
(3) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po rekah, turno kolesarski vodniki ipd. niso turistični vodniki po tem odloku.
3. člen 
(1) Vse aktivnosti, vključno z izobraževanjem in izvajanjem preizkusa znanja s področja turističnega vodenja ter vzpostavitvijo in upravljanjem (vključno z vpisi in izbrisi) registra turističnih vodnikov za turistično območje Dolenjska v imenu občin iz 1. člena tega odloka organizira in vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pooblaščena organizacija).
(2) Za financiranje stroškov vzpostavitve in upravljanja registra turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska občine iz 1. člena tega odloka s pooblaščeno organizacijo sklenejo posebno pogodbo.
(3) Pooblaščena organizacija začne izvajati naloge po tem odloku po podpisu pogodbe iz prejšnjega odstavka.
(4) Drugostopenjski in nadzorni organ na področju upravljanja registra turistični vodnikov turističnega območja Dolenjska je Mestna občina Novo mesto (pooblaščena občina).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA 
4. člen 
(1) Program turističnega vodenja na turističnem območju Dolenjska obsega veščine turističnega vodenja in specifična znanja, ki se nanašajo na:
1. kronološki pregled zgodovine Dolenjske (za turistično območje Dolenjska),
2. reko Krko in njene pritoke,
3. arheološko dediščino,
4. pomembnejše zgodovinske osebnosti, ki so vplivale na razvoj Dolenjske,
5. Dolenjsko skozi umetnostna obdobja,
6. pomembnejše umetnike in njihova dela na Dolenjskem,
7. kulturne institucije in pomembne kulturne dogodke,
8. Novo mesto kot razvojno in upravno središče,
9. poznavanje zgodovine občinskih središč,
10. poznavanje naravne in kulturne (snovne in nesnovne) dediščine ter načina življenja,
11. gastronomijo,
12. poznavanje aktualne turistične ponudbe turističnega območja Dolenjska,
13. poznavanje gradov na Dolenjskem,
14. športna aktivna doživetja na Dolenjskem.
(2) Podrobnejše vsebine programa turističnega vodenja na turističnem območju Dolenjska oblikuje pooblaščena organizacija v sodelovanju s komisijo iz 10. člena tega odloka in jih objavi na spletni strani www.visitdolenjska.eu.
III. TURISTIČNO VODENJE NA TURISTIČNEM OBMOČJU DOLENJSKA 
5. člen 
Turistično vodenje na turističnem območju Dolenjska opravljajo turistični vodniki turističnega območja Dolenjska z veljavno izkaznico.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA DOLENJSKA 
6. člen 
Register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča turističnega vodnika, pri čemer je pri naslovu javen le podatek o kraju stalnega prebivališča,
– število dni vodenja na turističnem območju Dolenjska v preteklem koledarskem letu,
– podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– s pisnim soglasjem turističnega vodnika lahko tudi njegove kontaktne podatke (e-naslov, številka telefona),
– podatke o znanju tujih jezikov.
7. člen 
Register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska je javno dostopen na spletni strani www.visitdolenjska.eu.
8. člen 
V register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska pooblaščena organizacija vpiše osebo, ki uspešno opravi preizkus znanja za turističnega vodnika turističnega območja Dolenjska in pridobi potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
9. člen 
(1) K preizkusu znanja za turistične vodnike turističnega območja Dolenjska, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu ter praktični del kot samostojno vodenje pred komisijo, se lahko prijavijo osebe:
– z najmanj srednješolsko izobrazbo,
– z znanjem vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe (znanje se dokazuje z ustreznim spričevalom ali potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika).
(2) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in znanju vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(3) Opravljen preizkus znanja omogoča izvajanje dejavnosti turističnega vodenja po tem odloku pet let z možnostjo podaljšanja ob izpolnjevanju pogojev iz 12. člena tega odloka.
10. člen 
(1) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike turističnega območja Dolenjska pripravi v ta namen oblikovana komisija. Komisijo sestavlja osem članov (trije predstavniki vodilnih destinacij, štirje predstavniki ostalih občin turističnega območja Dolenjska ter predstavnik pooblaščene organizacije). Člani morajo poznati področje dela komisije. Komisijo na predlog vodilnih destinacij in ostalih občin turističnega območja Dolenjska imenuje pooblaščena organizacija za obdobje štirih let.
(2) Vsebina preizkusa se prilagaja aktualnim novostim v turizmu in usmeritvam razvoja turizma v občinah.
11. člen 
(1) Pooblaščena organizacija izda turističnemu vodniku turističnega območja Dolenjska na podlagi vpisa v register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska vodniško izkaznico.
(2) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
– naziv izdajatelja,
– osebno ime turističnega vodnika,
– fotografijo turističnega vodnika,
– zaporedno številko izdane izkaznice.
(3) Izkaznica velja za tekoče leto. Vodniki so izkaznico pri vodenju dolžni nositi.
(4) Turistični vodnik turističnega območja Dolenjska dokazuje svojo aktivnost s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora pooblaščeni organizaciji dostaviti vsako leto do 15. januarja za preteklo leto. Obrazec poročila predpiše pooblaščena organizacija.
(5) Oddaja poročila je pogoj za podaljšanje veljavnosti izkaznice.
12. člen 
(1) Turističnemu vodniku turističnega območja Dolenjska, ki je aktiven, kar pomeni, da v petih letih opravi najmanj pet vodenj in je v tem obdobju opravil najmanj dve usposabljanji, ki jih vsako leto organizira pooblaščena organizacija, hkrati pa je svojo aktivnost izkazal s poročanjem, se status turističnega vodnika turističnega območja Dolenjska avtomatično podaljša za obdobje nadaljnjih petih let. Turističnemu vodniku turističnega območja Dolenjska pooblaščena organizacija ob podaljšanju statusa izda novo izkaznico skladno s prejšnjim členom.
(2) Turističnega vodnika turističnega območja Dolenjska, ki v svojih poročilih na kakršen koli način lažno izkazuje opravljena vodenja, se izbriše iz registra turističnih vodnikov in naslednja tri leta nima več pravice do vpisa v register.
13. člen 
(1) Stroške tečaja za usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve potrdila o opravljenem izpitu, skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov, ki jih določi pooblaščena organizacija po vnaprej sprejetem in javno objavljenem ceniku, krije kandidat za turističnega vodnika.
(2) Stroške izdaje nove izkaznice tako ob podaljšanju statusa kot v primeru menjave (zaradi izgube, spremembe podatkov in podobno) krije turistični vodnik, ki se mu izkaznica izdaja. Strošek zaračuna pooblaščena organizacija po vnaprej sprejetem in javno objavljenem ceniku.
V. PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH VODNIKOV IN POSAMEZNIKOV NA TURISTIČNEM OBMOČJU DOLENJSKA 
14. člen 
(1) Ne glede na določbe tega odloka lahko turistični vodniki z veljavno licenco Gospodarske zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo svoje goste brez omejitev.
(2) Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka izpolnjujejo zahteve glede izobraževanja in so opravile primerljiv preizkus znanja iz turističnega vodenja turističnega območja Dolenjske, lahko v roku enega leta od uveljavitve tega odloka zaprosijo za vpis v register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
15. člen 
Turistična vodenja po tem odloku se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– turistično informacijski centri občin iz drugega odstavka 1. člena tega odloka,
– turistična društva, turistični vodniki turističnega območja Dolenjska neposredno, pooblaščena organizacija ali druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja, organizacije ali prodaje turističnih potovanj.
16. člen 
Naročnik in turistični vodnik območja Dolenjska medsebojna plačilna in druga razmerja urejata neposredno, skladno z zakoni in drugimi predpisi.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske inšpekcije in redarstva občin iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, vsaka na svojem območju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Pooblaščena organizacija najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka vzpostavi register turističnih vodnikov turističnega območja Dolenjska, pripravi obrazec prijave v register in v skladu z določbami tega odloka zagotovi vse potrebno za njegovo izvrševanje.
19. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/02),
– Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 58/02),
– Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 63/16),
– Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na turističnem območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 124/03),
– Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Mirna ter na turističnem območju destinacije Dolenjska (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/21),
– Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 22/20),
– Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/04).
(2) Oseba, ki ji je v petih letih pred uveljavitvijo tega odloka potekla licenca, pridobljena po odlokih iz prejšnjega odstavka, lahko dejavnost turističnega vodenja na območju posamezne občine izvaja še eno leto po uveljavitvi tega odloka. V tem času lahko pristopi k preizkusu znanja po tem odloku. Pri tem prilagojen obseg opravljanja preizkusa določi komisija iz 10. člena.
20. člen 
(1) Ta odlok občine objavijo v svojih uradnih glasilih najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je odlok sprejel zadnji.
(2) Ta odlok začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 007-1/2022-9
Trebnje, dne 27. septembra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 
Št. 322-0021/2023-4
Šmarjeta, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar 
Št. 322-1/2023-8
Žužemberk, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 
Št. 902-0030/2023-10(413)
Novo mesto, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni 
Št. 322-2/2023-5
Straža, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 
Št. 303-0002/2021-9
Mirna Peč, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic 
Št. 007-0001/2021-2
Mirna, dne 27. oktobra 2023
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 007-0005/2021
Mokronog, dne 18. oktobra 2023
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
mag. Franc Glušič 
Št. 032-26/2023
Dolenjske Toplice, dne 8. novembra 2023
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 
Št. 032-0008/2023-8
Šentrupert, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 
Št. 9000-0005/2023-OS-22
Šentjernej, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Šentjernej 
Jože Simončič 
Št. 322-0002/2023
Škocjan, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti