Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Kazalo

3440. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora, stran 9898.

  
Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), določil Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 8. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora 
1. člen 
(predmet urejanja odloka) 
(1) Ta odlok določa organizacijo, način in posebne pogoje opravljanja avtotaksi prevozov na območju Občine Kranjska Gora.
(2) Avtotaksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem prometu kot javni prevozi v prostem cestnem prometu, ki ne vsebujejo značilnosti linijskega prevoza.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o prevozih v cestnem prometu.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(dejavnost avtotaksi prevozov) 
(1) Dejavnost avtotaksi prevozov na območju Občine Kranjska Gora lahko opravljajo le avtotaksi prevozniki, ki so pridobili dovoljenje občinske uprave skladno z določili tega odloka (v nadaljevanju: dovoljenje).
(2) Avtotaksi prevoznik, ki nima občinskega dovoljenja, ne sme prevzemati potnikov na območju Občine Kranjska Gora, lahko pa jih vanjo pripelje.
(3) Avtotaksi postajališča lahko za opravljanje avtotaksi prevozov uporabljajo samo vozila pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje občinske uprave.
(4) Avtotaksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevozov.
4. člen 
(pogoji za izdajo dovoljenja) 
(1) Dovoljenje za avtotaksi prevoze izda organ občinske uprave, za veljavno koledarsko leto oziroma največ za čas do izteka veljavnosti licence za avtotaksi prevoze.
(2) Dovoljenje se izda avtotaksi prevozniku na podlagi pisne vloge, ob predložitvi fotokopij naslednjih dokumentov:
– veljavne licence za opravljanje avtotaksi prevozov in to za vsako vozilo, s katerim bo opravljal avtotaksi prevoze,
– prometnega dovoljenja za avtotaksi vozilo,
– vozniškega dovoljenja za vsakega voznika avtotaksija,
– cenik za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov,
– dokazilo o pogodbenem razmerju z voznikom,
– dokazilo o osnovnem poznavanju slovenskega jezika (če voznik ni slovenski državljan),
– potrdilo o plačanem letnem nadomestilu za uporabo avtotaksi postajališč – občinska taksa iz 6. člena tega odloka.
Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.
5. člen 
(postopek izdaje dovoljenja) 
(1) Občinska uprava sprejema vloge za pridobitev dovoljenj, daje vlagateljem vsa potrebna pojasnila glede pridobitve dovoljenj, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi z izdajanjem dovoljenj ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
(2) Za postopek izdaje dovoljenj se uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
(3) Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv firme prevoznika,
– naslov oziroma sedež prevoznika,
– čas veljavnosti dovoljenja,
– podatke o voznikih (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka vozniškega dovoljenja), ki jih je prevoznik navedel v vlogi in zanje predložil veljavno vozniško dovoljenje,
– znamko, tip in registrsko številko vozila, ki jih je prevoznik navedel v vlogi in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence,
– kraj in datum izdaje.
(4) Izdano dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo. Dovoljenje se izda v toliko originalnih izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.
(5) Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju Občine Kranjska Gora z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu.
6. člen 
(preklic dovoljenja) 
(1) Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, občinska uprava izda odločbo, s katero izdajo dovoljenja zavrne. V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s katerim je vloga zavrnjena, se vplačana občinska taksa vrne prosilcu.
(2) Izdano dovoljenje se lahko prekliče na podlagi poročil pristojnih inšpekcijskih služb, občinskega redarstva in policije, iz katerih se ugotovi, da je prevoznik oziroma njegovi vozniki ponavljajoče (več kot dvakrat) kršil predpise. Kršitve se ugotavljajo s pravnomočnim kaznovanjem.
(3) Zoper odločitev o preklicu je v 15 dneh dovoljena pritožba pri županu.
(4) Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja, pristojnemu organu občine vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov.
7. člen 
(občinska taksa) 
(1) Za pridobitev dovoljenja mora prevoznik za vsako vozilo plačati nadomestilo za uporabo avtotaksi postajališč – občinsko takso, in sicer za tekoče koledarsko leto vnaprej.
(2) Vrednost nadomestila – občinske takse znaša 200,00 EUR letno. Vrednost nadomestila, se s sklepom župana revalorizira do konca leta za naslednje proračunsko leto, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi vrednosti nadomestila, se objavi v Uradnem listu RS.
(3) Že plačano nadomestilo se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku dovoljenja.
8. člen 
(avtotaksi postajališča) 
(1) Območja in število avtotaksi postajališč določi župan s sklepom na podlagi predloga načrta lokacij, ki ga pripravi občinska uprava.
(2) Avtotaksi postajališča morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Za ureditev, opremljenost in vzdrževanje avtotaksi postajališč skrbi pristojna služba občine.
9. člen 
(organizacija opravljanja avtotaksi prevozov) 
(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo:
– z avtotaksi postajališč,
– s kraja, ki ga določi naročnik, razen z avtobusnih postajališč in avtobusnih postaj,
– z ustavitvijo prostega avtotaksi vozila med njegovo vožnjo, če to ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v prometu.
(2) Vozilo, s katerim se opravlja avtotaksi prevoze, mora biti označeno v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Avtotaksi vozilo mora biti čisto in urejeno zunaj in znotraj. Voznik mora biti primerno urejen.
(3) Avtotaksi vozila oziroma njihovi vozniki nimajo v dinamičnem prometu, pri parkiranju ali pri ustavljanju nobenih posebnih pravic v primerjavi z drugimi udeleženci v prometu.
(4) Ustavitev in parkiranje na avtotaksi postajališčih je avtotaksi prevoznikom dovoljeno samo v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.
10. člen 
(način opravljanja avtotaksi prevozov) 
(1) Kadar je avtotaksi vozilo parkirano ali ustavljeno na avtotaksi postajališču, mora biti voznik v vozilu ali neposredno ob njem tako, da je avtotaksi vozilo lahko odklenjeno.
(2) Avtotaksi prevozov ni dovoljeno opravljati s ponavljajočimi elementi linijskih prevozov (ob istem času, na isti relaciji, z ustavljanjem na istih mestih zaradi vstopov in izstopov potnikov) in prevzemati potnikov, ki bi sicer koristili linijski prevoz. Izjema je samo, če je avtotaksi prevoznik v pogodbenem razmerju z izvajalcem linijskih prevozov, na podlagi katerega opravi prevoze potnikov z avtotaksi vozili na določenih linijah ali v določenih obdobjih zaradi manjšega števila potnikov.
(3) Odhodi avtotaksi vozil z avtotaksi postajališča se opravljajo po ustaljenem vrstnem redu. Naročilo prevzame prvo vozilo v vrsti, razen če naročnik izrecno zahteva drugo vozilo na postajališču.
(4) Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom in po najkrajši možni poti.
(5) Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno mesto.
11. člen 
(odklonitev prevoza) 
(1) Voznik ne sme med delom brez opravičenega razloga odkloniti naročila za prevoz oseb in njihove prtljage.
(2) Opravičljiva razloga za odklonitev naročila prevoza oseb oziroma potnikov ali prtljage sta:
– očitna napadalnost potnika,
– če bi potnik sam ali s svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodoval vozilo.
(3) Za prevoz živali se voznik in potnik dogovorita. Voznik ima pravico odkloniti prevoz živali.
(4) V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku uporabo drugega avtotaksi vozila.
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
13. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Za ravnanje v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka se za prekršek kaznuje z globo:
– 1000 evrov – pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki zaposluje druge osebe,
– 850 evrov – samostojnega podjetnika posameznika,
– 200 evrov – odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika, ki zaposluje druge osebe,
– 100 evrov – fizično osebo (voznika).
(2) Za ravnanje v nasprotju z določbami četrtega in petega odstavka 5. člena tega odloka se za prekršek kaznuje z globo:
– 500 evrov – pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki zaposluje druge osebe,
– 300 evrov – samostojnega podjetnika posameznika,
– 200 evrov – odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika, ki zaposluje druge osebe,
– 100 evrov – fizično osebo (voznika).
(3) Za ravnanje v nasprotju z določbo četrtega odstavka 6. člena tega odloka se za prekršek kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika, z globo 1000 evrov.
(4) Za ravnanje v nasprotju z določbami 10. člena tega odloka se za prekršek kaznuje fizično osebo (voznika) z globo 100 evrov.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora, št. 007/3-1/2011-VČ, z dne 30. 3. 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/11.
14. člen 
(pridobitev dovoljenj) 
Dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, ki so bila izdana na podlagi dosedanjih predpisov občine o avtotaksi prevozih, se do izteka štejejo za veljavna dovoljenja po tem odloku.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2023-3
Kranjska Gora, dne 8. novembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti