Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Kazalo

3439. Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora, stran 9895.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 8. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen 
(taksni predmeti in storitve) 
(1) V Občini Kranjska Gora se plačuje občinsko takso (v nadaljevanju: taksa) za prirejanje razstav in prireditev, izvajanje gostinske in trgovinske dejavnosti, organizirano parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– in za druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to z zakonom prepovedano ali je predpisano ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen 
(zavezanci za plačilo takse) 
(1) Taksni zavezanci za plačilo takse so pravne osebe, društva, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali druge oblike poslovnega subjekta ali fizične osebe, ki uporabljajo ali nameščajo taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanci).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta ali lastnik objekta ali zemljišča, kjer je taksni predmet nameščen.
(3) Taksni zavezanec za uporabo javnih površin ob organiziranih dogodkih je organizator dogodka.
(4) Taksi zavezanci so podrobneje opredeljeni v Posebnem delu odloka: Tarife občinskih taks.
4. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. ODMERA TAKSE 
5. člen 
(prijava taksnega predmeta) 
(1) Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino ali javno mesto, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln je po Odloku o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 77/23) potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje občinske uprave Občine Kranjska Gora.
(3) Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 15 dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
(4) Prijava taksne obveznosti (vloga) mora vsebovati podatke o zavezancu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež firme, davčno številko in odgovorno osebo), čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število taksnih predmetov ipd.) ter predlagano trajanje uporabe javne površine ali javnega mesta in druge okoliščine, ki so potrebne za izdajo dovoljenja in določitev višine taksne obveznosti.
(5) Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 8 dni od nastale spremembe.
(6) Taksni zavezanec mora skrbeti za urejenost javne površine in za njeno redno čiščenje. Zavezanec mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
6. člen 
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti) 
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu.
(2) V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe oziroma izvajanja storitve, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občinsko upravo pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta, oziroma o prenehanju njegove uporabe ali z dnem prisilne odstranitve taksnega predmeta z javne površine ali javnega mesta.
(3) V primeru, ko je taksa določena v dnevnem znesku, taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta ali začetka uporabe oziroma izvajanja storitve, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe javne površine ali javnega mesta, kjer je bil taksni predmet nameščen oziroma je bila storitev izvajana.
(4) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe občine.
(5) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen 
(dovoljenje, obračun in plačilo takse) 
(1) Pristojni občinski organ na podlagi prijave taksne obveznosti iz 6. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki vplivajo na obračun občinske takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora, ki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
(3) Občinsko takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje (dan ali leto) v naprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
(4) Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Prisilna izterjava taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.
8. člen 
(višina občinske takse) 
(1) Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je kot posebni del – sestavni del tega odloka.
(2) Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna, podatki o velikosti taksnega predmeta in čas trajanja postavitve oziroma uporabe.
(3) Vrednost točke ob uveljavitvi tega odloka znaša 1,00 EUR. Vrednost točke se s sklepom župana revalorizira do konca leta za naslednje proračunsko leto, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep župana o uskladitvi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu RS.
(4) Če taksa za enega taksnega zavezanca ne presega vrednosti 10 točk, se odmeri v višini 10 točk.
III. OPROSTITEV PLAČILA TAKSE 
9. člen 
(1) Občinska uprava oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Kranjska Gora in so sofinancirane s strani Občine Kranjska Gora, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
– s prireditvami in aktivnostmi, ki jih organizira Občina Kranjska Gora, javna podjetja ali zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kranjska Gora,
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij,
– s prireditvami in aktivnostmi društev Občine Kranjska Gora, razen ko gre za prireditve s plačilom prijavnine,
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj v Občini Kranjska Gora, s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v kraju svojega sedeža,
– z razstavljanjem in prodajo izdelkov domače in umetne obrti lokalnih ponudnikov,
– z obnovo objektov v lasti Občine Kranjska Gora, zaščitenih in obeleženih znamenitosti (spomenikov) na območju Občine Kranjska Gora.
(2) Župan občine lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjem odstavku, taksnemu zavezancu s sklepom odmeri nižjo takso ali ga oprosti plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Kranjska Gora.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat in občinsko redarstvo, skladno s svojimi pristojnostmi.
11. člen 
(ukrepanje nadzornega organa) 
(1) Pristojni nadzorni organ ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in ali je občinska taksa plačana.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko nadzorni organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(sankcioniranje taksnih zavezancev) 
(1) Z globo 850,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti;
– če v prijavi taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti;
– če uporablja javno površino brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa;
– če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti;
– če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz 11. člena tega odloka.
(2) Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe.
13. člen 
(1) Prisilno odstranjene taksne predmete lahko taksni zavezanec prevzame pri občinskem javnem podjetju proti plačilu vseh stroškov prisilne odstranitve.
(2) Izvajalec prisilne odstranitve je dolžan hraniti taksne predmete, dokler jih taksni zavezanec ne prevzame, vendar največ 30 dni.
(3) V primeru, da taksni zavezanec ne prevzame taksnih predmetov v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, se šteje, da so ti predmeti brez lastnika. Lastninsko pravico nad temi predmeti pridobi Občina Kranjska Gora.
(4) Občina Kranjska Gora lahko organizira javno dražbo taksnih predmetov, ki so prešli v njeno last z namenom kritja stroškov prisilne odstranitve taksnih predmetov.
(5) Če se taksni predmeti na javni dražbi ne morejo prodati, Občina Kranjska Gora skupaj z izvajalcem odvoza komunalnih odpadkov poskrbi za njihovo uničenje kot kosovni odpadek oziroma podari dobrodelni organizaciji.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(pridobitev dovoljenj) 
Dovoljenja za uporabo taksnih predmetov, izdana na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora, št. 007-6/2015-1 z dne 11. 11. 2015, ostanejo v veljavi do izteka roka na dovoljenju.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 90/15).
16. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2023-4
Kranjska Gora, dne 8. novembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 
VII. POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS 
Tarifni razred št. 1
Za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in druge gospodarske dejavnosti.
1.1. za gostinstvo, trgovino in druge gospodarske dejavnosti:
število točk
1.1.1. za gostinstvo, trgovino in druge gospodarske dejavnosti na dan (za vsak m2)
1
1.1.2. za gostinstvo, trgovino in druge gospodarske dejavnosti na leto (za vsak m2)
30
1.2. za samopostrežni prodajni avtomat na leto (na enoto) 
300
Tarifni razred št. 2
Za posebne rabe javnih površin.
2.1. Za prirejanje prireditev, shodov in razstav na posamezno lokacijo na dan: 
število točk
2.1.1. za prirejanje prireditev shodov in razstav manjšega obsega (do 200 udeležencev)
200
2.1.2. za prirejanje prireditev shodov in razstav srednjega obsega (do 500 udeležencev) 
500
2.1.3. za prirejanje prireditev shodov in razstav večjega obsega (nad 500 udeležencev) 
1000
2.2. Organizacija porok na dan: 
število točk
2.2.1. za organizacijo porok do 50 udeležencev 
50
2.2.2. za organizacijo porok do 50 udeležencev na območju jezera v Jasni 
500
2.2.3. za organizacijo porok nad 50 udeležencev 
100
2.2.4. za organizacijo porok nad 50 udeležencev na območju jezera v Jasni 
700
2.3. Za snemanje filma, reklamnega oglasa ali za fotografiranje za komercialne namene na dan: 
število točk
2.3.1. časovno do 2 uri na dan ali na površini do 100 m2
350
2.3.2. časovno do 2 uri na dan ali na površini do 100 m2 na območju jezera v Jasni
1000
2.3.3. časovno več kot 2 uri na dan ali na površini več kot 100 m2
500
2.3.4. časovno več kot 2 uri na dan ali na površini več kot 100 m2 na območju jezera v Jasni
1500
število točk
2.4. Gradbiščne ograje, gradbene odre in drugi začasni nameni na dan (za vsak m2)
0,1
Tarifni razred št. 3
Za organizirano parkiranje
3.1. Za najem parkirnega mesta za organizirano parkiranje na dan: 
število točk
3.1.1. za avto 
15
3.1.2. za avtobus 
30

AAA Zlata odličnost